Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban (tháng 9 – 2011)

 

TỔNG CỤC DU LỊCH
VIỆN NCPT DU LỊCH
 
Số: 227 /TB-VDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
Hà Nội, ngày 12 tháng 9  năm 2011
 
 
THÔNG BÁO GIAO BAN
(Tháng 9/2011)
 
 
Ngày 09 tháng 9 năm 2011, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng. Sau khi kiểm điểm kết quả công tác tháng 8/2011, dự kiến công việc chủ yếu thực hiện trong tháng 9/2011 và nghe ý kiến của các thành viên cuộc họp, Viện trưởng kết luận như sau:
 
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA VIỆN TRONG THÁNG 9/2011
A- Nhiệm vụ cấp trên giao
1. Các nhiệm vụ, đề án phát triển du lịch
Đề án “Chiến lược phát triển du lịch VN đến 2020, tầm nhìn 2030”: Tiếp tục hoàn tất nội dung phục vụ cho buổi làm việc của Văn phòng Chính phủ.
Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xoá đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn”: Đề nghị Phó Viện trưởng Phạm Trung Lương chỉ đạo tiếp tục hoàn chỉnh.
Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch VN đến 2020, tầm nhìn 2030”: Thư ký đề án kết hợp cùng Ban chủ nhiệm tiếp thu ý kiến Bộ trưởng, hoàn thiện báo cáo. Ban chủ nhiệm Đề án kết hợp Ban chuyên môn ĐMC thúc đẩy tiến độ ĐMC, sớm hoàn thiện báo cáo đi cùng đề án, nghiệm thu các chuyên đề. Chuẩn bị cho việc xin ý kiến các Bộ, ngành.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học-công nghệ, môi trường
Đề tài “Các giải pháp thích ứng và ứng phó, góp phần giảm nhẹ tác động của BĐKH đối với hoạt động DL ở VN”: Chủ trì nhiệm vụ phối hợp các bộ phận liên quan hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán.
Đề tài “Nghiên cứu phát triển hệ thống sản phẩm du lịch văn hoá tại các di sản văn hoá Thế giới của Việt Nam (giới hạn tại các di sản: Huế, Hội An, Mỹ Sơn): Yêu cầu Thư ký đề tài báo cáo LĐ Viện, HĐKH tiến độ đề tài, đề xuất các giải pháp trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.
Tiếp tục triển khai theo kế hoạch Đề tài “Xây dựng hệ thống tiêu chí thống kê du lịch nội địa”. Hội đồng khoa học có kế hoạch nghe, góp ý cho 04 đề tài cấp cơ sở năm 2011.
Tiếp tục thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của cấp trên với Đề tài “Thực trạng và giải pháp phát triển các khu DL quốc gia biển miền Trung VN”; Nhiệm vụ “Dự án phát triển du lịch sinh thái trong kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học đến 2010, định hướng 2020”, bám nắm, đối thúc việc nghiệm thu.
3. Các công việc khác
Yêu cầu chủ nhiệm 03 nhiệm vụ môi trường (ĐMC QHTT, Đa dạng sinh học và Đánh giá ảnh hưởng của BĐKH) báo cáo về mặt nội dung, phòng Kế toán báo cáo về mặt tài chính, phòng TN-MT tổng hợp, báo cáo Vụ KHCNMT Bộ theo kế hoạch.
Chủ trì nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng theo các vùng du lịch Việt Nam” đôn đốc Vụ KHCNMT (Bộ) sớm phê duyệt và bám sát công việc theo ý kiến Ban chủ nhiệm Chương trình.
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “Hội thảo xúc tiến đầu tư vào du lịch Tây Ninh và các tỉnh Đông Nam Bộ”; trình phê duyệt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính sách cấp bách trong lĩnh vực du lịch của Bộ “Chính sách ưu đãi đầu tư phát triển SPDL đặc thù tại các khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia’’.
B- Công tác thông tin, thư viện và đào tạo, hợp tác
1. Công tác Thông tin – Thư viện:
Phòng TTKHCN đẩy nhanh hoàn thành sắp xếp Thư viện, nâng cao hoạt động trang Web của Viện; cập nhật thông tin các nhiệm vụ đã hoàn thành (phần cứng, phần mềm) và thực hiện các công việc thông tin, khoa học theo kế hoạch.
2. Công tác Đào tạo – Hợp tác:
Phòng ĐTHTQT chủ động thực hiện các phần việc với dự án Tây Ban Nha, UNESCO, EU; xây dựng khung chương trình đào tạo tiến sỹ…
C- Công tác Tổ chức, Hành chính và Tài chính
Hoàn chỉnh công việc phục vụ tuyển dụng viên chức. Thực hiện nhiệm vụ xét lương đợt II/2011.
Hoàn thành dự thảo đánh giá phục vụ bổ sung QĐ 337. Tổ nghiệm thu công trình phối hợp bên thi công nghiệm công trình cải tạo Trụ sở.
Phòng TC-HC liên hệ Vụ TCCB, xây dựng kế hoạch quy hoạch lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc viện giai đoạn 2016-2021.
Yêu cầu trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế làm việc, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động; Phòng TC-HC tham mưu thành lập HĐ khen thưởng, kỷ luật.
Phòng Kế toán chủ trì việc chuẩn bị cho việc xin ý kiến, xây dựng dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ trình lãnh đạo Viện xem xét, phê duyệt.
Phòng Kế toán xúc tiến các công việc liên quan đến tạm ứng, thanh quyết toán… nhanh chóng đáp ứng yêu cầu và tạo thuận lợi cho các nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.
Tổ 10 dự án hoàn thành dự thảo phương án thanh toán của bộ phận gián tiếp thuộc 10 dự án.
      BCH công đoàn nhiệm kỳ mới (2011-2013) đưa ra kế hoạch để sớm triển khai thực hiện.
E- Công tác quy hoạch du lịch với các địa phương
Yêu cầu Chủ nhiệm, Ban chuyên môn các dự án cần bám sát nhiệm vụ, nâng cao chất lượng quy hoạch. Yêu cầu các dự án cần có báo cáo, xin ý kiến HĐKH trước khi đi báo cáo.
Dự án QHTT phát triển du lịch Hà Nội: Khẩn trương thúc đẩy tiến độ công việc theo kế hoạch thống nhất với Sở VHTTDL Hà Nội.
     Dự án QHTT Du lịch Phú Yên, Cà Mau, Quảng Ninh, Kiên Giang: Bám sát địa phương về kết quả báo cáo thẩm định.
     Dự án QHTTDL Cao Bằng: Tổ chức khảo sát, thu thập số liệu, dữ liệu.
     Dự án QHTT Nam Định: Hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của địa phương để ký hợp đồng thực hiện.
     Các dự án đã hoàn thiện thanh quyết toán, yêu cầu chủ trì các nhiệm vụ nộp đầy đủ sản phẩm về phòng TT-KH-CN theo quy định.
      Các nhiệm vụ khác không nhắc tên tại Thông báo này, yêu cầu các đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ.
 
      Căn cứ các nội dung trên, Viện trưởng yêu cầu trưởng các đơn vị thông báo tới các cá nhân liên quan chủ động thực hiện đảm bảo nghiêm túc, khẩn trương. Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính xin thông báo./.
 

 

Nơi nhận:
– Lãnh đạo Viện;
– Các đơn vị thuộc Viện;
– Lưu: VT, TC-HC.
TL.VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
 
 
 
 
 
Phạm Đình Thuấn
 

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *