Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

About us

Cơ cấu tổ chức

Phòng Nghiên cứu chính sách, Quy hoạch và Môi trường du lịch

Phòng Nghiên cứu Thị trường, Sản phẩm, Đào tạo và Quản lý khoa học

Phòng Hành chính, Kế hoạch, Tài chính

Trưởng phòng: ThS. Vũ Thị Thanh Tâm

84(24).38 48 93 79

tam.itdr@vietnamtourism.gov.vn