Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Giới Thiệu

  Chức năng, nhiệm vụ

  Vị trí và chức năng

  1. Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch là tổ chức khoa học và công nghệ công lập, trực thuộc Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính sách du lịch, phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch; cung cấp dịch vụ nghiên cứu, tư vấn và ứng dụng khoa học công nghệ du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành.

  Tên giao dịch quốc tế: Institute for Tourism Development Research

  Tên viết tắt: ITDR

  Trụ sở Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch được đặt tại thành phố Hà Nội

  2. Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

  Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch để trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chương trình, kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chính sách, chiến lược phát triển du lịch.

  2. Trình Tổng cục trưởng chương trình, kế hoạch dài hạn và hằng năm của Viện về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

  3. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển giao kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch bao gồm: Chính sách, chiến lược, quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn, tổ chức điều tra cơ bản về du lịch, thị trường và sản phẩm du lịch; Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành du lịch; Môi trường du lịch, các chương trình, đề tài, đề án, dự án về du lịch và liên quan.

  4. Tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn phát triển du lịch, tổ chức sự kiện và thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ khác trong lĩnh vực du lịch.

  5. Tổ chức công tác thông tin khoa học về du lịch; xuất bản, phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ về du lịch.

  6. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước về nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật.

  7. Tổ chức đào tạo sau đại học thuộc các chuyên ngành về du lịch; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về du lịch.

  8. Quản lý biên chế, thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Viện; quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ và các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật; thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Tổng cục Du lịch; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và của Tổng cục Du lịch.

  9. Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao.