Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Đội ngũ lãnh đạo

Giới Thiệu

Chức năng, nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức

Các lĩnh vực hoạt động
Đội ngũ lãnh đạo

Đội ngũ lãnh đạo

Phó Viện trưởng

Phó Viện trưởng

TS. Đỗ Thị Thanh Hoa

Điện thoại: +84 24 3848 9380

Email: hoa_dt@itdr.org.vn

Viện trưởng

Viện trưởng

TS. Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại: +84 24 3734 3838

Email: natuan@itdr.org.vn

Phó Viện trưởng

Phó Viện trưởng

TS. Trương Sỹ Vinh

Điện thoại: +84 24 3848 9381

Email:vinhts.itdr@vietnamtourism.gov.vn