Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban tháng 5/2014

   Ngày 28 tháng 4 năm 2014, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 5 năm 2014 do Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì. Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 4, dự kiến công tác tháng 5/2014; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2014, như sau:

   1. Nhiệm vụ quy hoạch phát triển du lịch

   a). Các đề án quy hoạch được giao:

   – 05 QHTTPT Du lịch năm 2013-2014:

   + 02 Quy hoạch vùng: Chủ trì đề án chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo theo ý kiến góp ý của Lãnh đạo TCDL, chuẩn bị tổ chức Hội thảo xin ý kiến các địa phương thuộc Vùng (Dự kiến vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tại Bình Định ngày 16/5/2014; vùng Đông Nam Bộ tại Vũng Tàu ngày 27/5/2014).

   + 03 Quy hoạch Khu DLQG: Các chủ trì khẩn trương hoàn thành dự thảo, báo cáo Lãnh đạo Viện trước khi báo cáo Tổng cục Du lịch trong tháng 5/2014.

   – Phổ biến 03 QHTTPT Du lịch vùng: Phòng TC-HC hoàn tất các nội dung, phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương tổ chức Hội nghị phổ biến theo kế hoạch.

   b). Các dự án quy hoạch địa phương:

   – Nhiệm vụ bổ sung, hoàn chỉnh dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020”: Phòng TC-HC đôn đốc chủ trì dự án hoàn thiện dự thảo, báo cáo Lãnh đạo Viện trong tháng 5/2014.

   – Các dự án khác: Yêu cầu chủ trì thực hiện các dự án chủ động thực hiện các công việc đảm bảo tiến độ và các thủ tục tài chính theo quy định.

   2. Nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ, Môi trường

   – Đề tài NCKH năm 2013-2014 “Đề xuất tiêu chí đánh giá thương hiệu kinh doanh du lịch Việt Nam”: Triển khai, thực hiện theo kế hoạch.
   – Yêu cầu Phòng QLKH&HTQT:
  + Bám sát Vụ KHCNMT (Bộ) hoàn thiện các thủ tục triển khai thực hiện đề tài 2014-2015: “Nguyên tắc, tiêu chí và định hướng giải pháp xây dựng sản phẩm đặc trưng theo vùng du lịch Việt Nam”.
   + Hoàn thành các thủ tục để triển khai các đề tài NCKH cấp cơ sở 2014 theo kế hoạch.
   + Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển đồng bằng sông Cửu Long theo chỉ đạo của PVT. Phạm Trung Lương.
   + Đôn đốc các đơn vị, cá nhân liên quan hoàn thành thuyết minh đề tài 2014-2015 theo yêu cầu của Vụ KHCNMT (Bộ).
   + Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan đề xuất nhiệm vụ khoa học 2016 và xây dựng nhiệm vụ thông tin khoa học 2014.
   + Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quy chế trang web, Quy chế Thư viện…
   – Yêu cầu Phòng NCCSDL:
   + Tiếp tục hoàn chỉnh đề cương, dự toán nhiệm vụ Biến đổi khí hậu 2014-2015 trình Bộ phê duyệt.
   + Tổng hợp đề xuất nhiệm vụ Tài nguyên, môi trường năm 2015.
   + Hoàn thiện đề cương, dự toán nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch” năm 2014 theo ý kiến Vụ Kế hoạch, Tài chính (TCDL) trình Bộ phê duyệt.

   3. Tiếp tục bám sát, thực hiện theo chỉ đạo về Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch 2014-2020.

   4. Trình Bộ trưởng Bộ VHTTDL phê duyệt nhiệm vụ “Thực trạng phát triển du lịch Việt Nam, đề xuất giải pháp tạo sự phát triển đột phá thời gian tới”.

   5. Các nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2013: Yêu cầu trưởng nhóm 03 nhiệm vụ: “Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch”; “Xây dựng Chương trình quản lý chất lượng du lịch” và “Nghiên cứu hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch biển đảo” hoàn chỉnh báo cáo, trình Lãnh đạo Viện trước khi báo cáo Tổng cục Du lịch nghiệm thu trong tháng 5/2014.

   6. Công tác Tổ chức – Hành chính và Tài chính

   – Thực hiện các công việc liên quan đến cải tạo sửa chữa.
   – Hoàn thành phê duyệt báo cáo kiểm kê tài sản.
   – Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

   7. Các công tác khác:

   – Tiếp tục tham gia Tổ xây dựng Luật Du lịch (sửa đổi) theo yêu cầu của cấp trên.
   – Tham gia Hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng Tây Bắc và gặp gỡ Đoàn Ngoại giao ngày 06/5/2014 tại Điện Biên.
   Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

   Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng TC-HC Nguyễn Quốc Hưng thông báo tới các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện./.

category

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *