Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Sơ kết 6 tháng đầu năm, giao ban tháng 7

  TỔNG CỤC DU LỊCH
  VIỆN NCPT DU LỊCH   


  Số:            /TB-VDL
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   


  Hà Nội, ngày 11 tháng 7  năm 2011


  THÔNG BÁO
  Kết luận của Viện trưởng tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm,
  thúc đẩy nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và giao ban công tác tháng 7/2011
  Của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch


  Ngày 7 tháng 7 năm 2011, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2011, thúc đẩy nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và giao ban công tác tháng 7/2011. Thành phần cuộc họpc gồm: Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị (vắng ô Quế – Trưởng phòng TN-MT, bà Hạnh – Phó trưởng phòng QHPTDL, bà Hoa – Trưởng phòng ĐTHTQT). Sau khi các thành viện trong cuộc họp nghe báo cáo, thảo luận, kiểm điểm kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011; công việc chủ yếu thực hiện trong tháng 7/2011, Viện trưởng kết luận như sau:

  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CHỦ YẾU CỦA VIỆN TRONG THÁNG 7
   VÀ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2011:
   
  Trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2011 của Viện và các đơn vị đã được Viện trưởng phê duyệt, căn cứ tình hình nhiệm vụ thực tế của Viện, 6 tháng cuối năm Viện cần tập trung giải quyết các công việc chủ yếu sau:
  A- Nhiệm vụ cấp trên giao
  1. Các nhiệm vụ, đề án phát triển du lịch
  a. Các đề án năm 2009 chuyển tiếp:
  Đề án “Chiến lược phát triển du lịch VN đến 2020, tầm nhìn 2030”: Giao Ban thư ký bám sát Văn phòng Chính phủ về tình hình phê duyệt (cố gắng hoàn thành trong tháng 7/2011); Ban chuyên môn chuẩn bị kế hoạch cho việc công bố Đề án sau khi được phê duyệt.
  Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xoá đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn”: Thư ký Ban chỉ đạo phối hợp một số cán bộ khác hoàn thiện báo cáo, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ (tháng 7/2011).
  02 Đề án đã trình Chính phủ chưa có quyết định phê duyệt là “Phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển VN đến năm 2020” và “Phát triển du lịch các tỉnh biên giới VN-Lào, VN-CPC đến 2020”: Giao phòng TC-HC làm báo cáo xin gia hạn trong tháng 7/2011; Ban chuyên môn các Đề án chuẩn bị kế hoạch đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ sau khi Đề án Chiến lược được phê duyệt; Thư ký Ban chỉ đạo theo dõi, liên hệ.
  b. Các đề án năm 2010 chuyển tiếp:
  Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch VN đến 2020, tầm nhìn 2030”: Trước mắt (tháng 7/2011) Ban chủ nhiệm Đề án cùng Ban chuyên môn ĐMC và Thư ký Ban chỉ đạo thống nhất nội dung chỉnh sửa, bổ sung theo chỉ đạo của Bộ trưởng và TCDL để trình Bộ, Tổng cục Du lịch. Tiếp đó hoàn thiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
  Ban chuyên môn ĐMC QHTT: Chủ động triển khai công việc theo kế hoạch, bám sát các cơ quan, chuyên gia; thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Viện tình hình thực hiện tiến độ.
  Đề án “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thác Bản Giốc-Cao Bằng”: Chủ trì Đề án theo dõi, bám sát tình hình của Đề án, thực hiện các phần công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.
  c. Đề án năm 2011:
  Đề án “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đảo Phú Quốc đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030”: Thư ký Ban chỉ đạo, Chủ trì Đề án bám sát cấp trên về tình hình phê duyệt đề cương, dự toán. Chủ trì triển khai thực hiện ngay sau khi Đề án được phê duyệt thực hiện.
  2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học-công nghệ, môi trường
  a. Các đề tài Nghiên cứu khoa học:
  02 đề tài NCKH năm 2009 chuyển tiếp: “Các giải pháp thích ứng và ứng phó, góp phần giảm nhẹ tác động của BĐKH đối với hoạt động DL ở VN” và “Thực trạng và giải pháp phát triển các khu DL quốc gia biển miền Trung VN”, các chủ trì nhiệm vụ hoàn thiện báo cáo theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở; phòng TC-HC làm công văn báo cáo, đề nghị Bộ sớm tổ chức nghiệm thu. Tiến tới hoàn thiện thanh quyết toán.
  Đề tài NCKH năm 2010 chuyển tiếp “Nghiên cứu phát triển hệ thống sản phẩm du lịch văn hoá tại các di sản văn hoá Thế giới của Việt Nam (giới hạn tại các di sản: Huế, Hội An, Mỹ Sơn): Tổ chức hội thảo trong tháng 7/2011. Tiến tới hoàn thiện báo cáo tổng hợp, tóm tắt; tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở, cấp Bộ trong tháng 9/2011; nghiệm thu thanh quyết toán.
  04 Đề tài cấp cơ sở năm 2011: Các chủ nhiệm đề tài xúc tiến, hoàn thành theo tiến độ, chất lượng.
  Đề tài năm 2011 “Xây dựng hệ thống tiêu chí thống kê du lịch nội địa”: Tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ và chất lượng.
  a. Nhiệm vụ Môi trường:
  Nhiệm vụ năm 2010 “Dự án phát triển du lịch sinh thái trong kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học đến 2010, định hướng 2020”: Chủ nhiệm dự án phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở trong tháng 7/2011. Tiến tới nghiệm thu cấp Bộ và thanh quyết toán.
  3. Các công việc khác
  Về báo cáo tình hình triển khai công tác KHCN năm 2011 và dự kiến kế hoạch nhiệm vụ KHCN năm 2012: Giao phòng TCHC tổng hợp báo cáo; phòng TTKHCN thực hiện các phần việc liên quan, xong trước ngày 13/7; phòng Kế toán thực hiện báo cáo kinh phí chi thường xuyên 2011 và kết hợp các bộ phận xây dựng dự toán các nhiệm vụ đề xuất năm 2012; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị về cơ chế, chính sách, xong trước ngày 13/7.
  Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2011 đã được Bộ phê duyệt mục tiêu, nội dung và sản phẩm dự kiến “Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng theo các vùng du lịch Việt Nam”, Chủ nhiệm dự án xây dựng kế hoạch thực hiện trong tháng 7/2011 để triển khai.
  Nhiệm vụ “Hội nghị xúc tiến đầu tư vào du lịch Tây Ninh và các tỉnh Đông Nam Bộ”: Yêu cầu Lãnh đạo phòng QHPT Du lịch đôn đốc ông Sỹ hoàn thành kế hoạch tổ chức các nhiệm vụ hỗ trợ Tây Ninh theo chỉ đạo của Tổng cục Du lịch trong tháng 7/2011. Chuẩn bị các phần công việc để tổ chức Hội nghị vào tháng 11/2011 tại Tây Ninh.
  Nhiệm vụ “Đánh giá cụ thể ảnh hưởng của BĐKH đối với hoạt động du lịch’’: Chủ trì nhiệm vụ chuẩn bị kế hoạch triển khai và thực hiện theo đúng tiến độ sau khi nhiệm vụ được phê duyệt.
  B- Công tác thông tin, thư viện và đào tạo, hợp tác
  1. Công tác Thông tin – Thư viện:
  Phòng TTKHCN phối hợp với Hội đồng KH Viện thực hiện đăng ký Hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài NCKHCN năm 2012 trong tháng 7/2011. Xây dựng báo cáo năm 2011 bằng số liệu hình ảnh nhằm giới thiệu, nâng cao vị thế và năng lực của Viện nghiên cứu. Bổ sung, đổi mới website; đổi mới thư viện; xây dựng bản tin điện tử hoặc Thông báo khoa học về phát triển du lịch.
  2. Công tác Đào tạo – Hợp tác:
  Phòng ĐTHTQT theo dõi, liên hệ với Vụ HTQT (TCDL) về dự án hợp tác do Tây Ban Nha tài trợ, chuẩn bị tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi dự án được phê duyệt.
  Thực hiện các công việc liên quan tới dự án với EU (phân công Phó Viện trưởng Phạm Trung Lương chỉ đạo làm việc với dự án).
  Liên hệ, triển khai và hợp tác với Học viện Mêkông.
  Xây dựng chương trình hợp tác quốc tế (tổ chức các đoàn ra học tập kinh nghiệm nước ngoài). Xây dựng kế hoạch và triển khai các khóa đào tạo, tập huấn cán bộ ngành du lịch.
  Thúc đẩy các phần việc để đưa nhóm chuyên gia du lịch (TEN) vào hoạt động.
  C- Công tác Tổ chức, Hành chính và Tài chính
  1. Công tác Tổ chức – Hành chính:
  Tiếp tục phục vụ các yêu cầu của Hội đồng tuyển dụng viên chức; hoàn thành bổ nhiệm viên chức (tháng 7/2011). Thực hiện xét nâng lương đợt II/2011; xây dựng đề án giải quyết chế độ nghỉ theo Nghị định 132 cho một số cán bộ có đơn xin nghỉ.
  Hoàn thành xây dựng Đề án sửa đổi QĐ 337 trình Tổng cục (trong tháng 7, Tổ 337 xem xét lần 1).
  Đôn đốc tiến tới nghiệm thu, thanh quyết toán dự án cải tạo Trụ sở. Thực hiện các báo cáo theo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Bộ, TCDL.
  Yêu cầu trưởng các đơn vị bám sát kế hoạch, quản lý lao động đảm bảo kỷ cương, nghiêm túc về kỷ luật lao động.
  2. Công tác Tài chính:
  Tổng hợp các ý kiến, hoàn tất dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ trong tháng 7.
  Tiếp tục thực hiện giải quyết 10 dự án tồn đọng; thanh quyết toán các Đề án, nhiệm vụ đã hoàn thành; lập kế hoạch cụ thể từng bước thanh toán các dự án với các địa phương.
  Lập kế hoạch dư toán kinh phí ngân sách năm 2012; thực hiện các báo cáo liên quan đến tài chính theo yêu cầu của Bộ, TCDL.
  D- Công tác quy hoạch du lịch với các địa phương
  Hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của địa phương, nghiệm thu, thanh quyết toán các dự án quy hoạch phát triển du lịch với các địa phương như: Bình Dương, Phú Yên, Quảng Bình, Đắc Lắc, Cà Mau, Kiên Giang, Quảng Trị, TP.Hà Nội,…
  Bám sát các dự án mới với Nam Định, Hải Phòng,..và địa phương khác có yêu cầu.
  Các nhiệm vụ khác không nhắc tên tại Thông báo này, yêu cầu các đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

  Căn cứ Kế hoạch công tác năm và các nội dung trên, Viện trưởng yêu cầu trưởng các đơn vị thông báo tới các cá nhân liên quan chủ động thực hiện đảm bảo nghiêm túc, khẩn trương. Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính xin thông báo./.

  Nơi nhận:
  – Lãnh đạo Viện;
  – Các đơn vị thuộc Viện;
  – Lưu: VT, TC-HC.
  TL.VIỆN TRƯỞNG
  TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

   
   
   
   
   
  Phạm Đình Thuấn

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *