Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban (tháng 5 – 2011)

TỔNG CỤC DU LỊCH
VIỆN NCPT DU LỊCH 


Số:         /TB-VDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 


Hà Nội, ngày 09 tháng 5  năm 2011

THÔNG BÁO GIAO BAN
(Tháng 5/2011)

Ngày 6 tháng 5 năm 2011, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng. Sau khi kiểm điểm kết quả công tác tháng  4/2011, dự kiến công việc chủ yếu thực hiện trong tháng 5/2011 và nghe ý kiến của các thành viên cuộc họp, Phó Viện trưởng Phạm Trung Lương, chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

1. Các đề án, dự án, nhiệm vụ phát triển du lịch
– Đề án Chiến lược: Thư ký Ban chỉ đạo bám sát cơ quan Chính phủ, hoàn tất thủ tục để đề án sớm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
– Đề án Cộng đồng: Thư ký Ban chỉ đạo hoàn tất các công việc liên quan của Đề án trình Chính phủ.
– Đề án QHTTPT Du lịch VN: Yêu cầu phụ trách các chuyên đề hoàn thành trước 25/5; ĐMC, chủ nhiệm nhiệm vụ đôn đốc theo kế hoạch, tiến độ của Đề án.
– Đề án thác Bản Giốc: Chủ nhiệm chủ động nắm bắt sự chỉ đạo của cấp trên để thực hiện tiếp theo.
– Sau khi được phê duyệt các đề án và nhiệm vụ: Đồng bằng sông Hồng, đảo Phú Quốc và Tiêu chí công nhận khu du lịch, tuyến du lịch và điểm du lịch ở Việt Nam, chủ trì các nhiệm vụ trên chủ động xây dựng kế hoạch triển khai.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học – công nghệ, môi trường
– Hoàn thiện các phần việc để báo cáo nghiệm thu trong tháng 6/2011 của 02 Đề tài cấp Bộ năm 2009: biển Miền Trung và biến đổi khí hậu.
– Tiếp tục triển khai Đề tài cấp Bộ năm 2010: Phát triển hệ thống sản phẩm du lịch văn hóa tại các di sản Văn hóa thế giới của Việt Nam.
           – Triển khai thực hiện Đề tài năm 2011 ngay sau khi được phê duyệt: “Xây dựng hệ thống tiêu chí thống kê du lịch nội địa”.
3.      Công tác thông tin, thư viện và đào tạo, hợp tác
– Tiếp tục triển khai nhiệm vụ thông tin – khoa học năm 2011; tiếp tục xúc tiến công việc hợp tác với các tổ chức Quốc tế: Học viện Mêkông; Kịp thời nắm tinh thần chỉ đạo của cấp trên về dự án Tây Ban Nha để triển khai thực hiện.
– Hoàn thiện việc sắp xếp, ổn định Thư viện.
– Tổ chức tập huấn cho cán bộ mới của Viện theo kế hoạch.
4. Công tác tổ chức-Hành chính và tài chính
– Phục vụ tuyển dụng viên chức theo kế hoạch của Hội đồng tuyển dụng Tổng cục Du lịch; Các cá nhân của Viện chưa được công nhận, bổ nhiệm là viên chức phối hợp các bộ phận liên quan thực hiện thủ tục đăng ký dự tuyển theo kế hoạch, hướng dẫn của Hội đồng thi tuyển viên chức TCDL. Phòng TC-HC làm việc với Hội đồng thi tuyển viên chức TCDL, một số công việc liên quan, danh sách những cán bộ của Viện không phải là viên chức để thực hiện thi tuyển.
– Khẩn trương lấy ý kiến, chỉnh sửa bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ.
– Tiếp tục hoàn thiện các phần công việc về giải quyết 12 dự án theo quyết định của TCDL.
5.     Công tác quy hoạch phát triển du lịch với các địa phương
– Tiếp tục thực hiện hoàn tất các dự án quy hoạch phát triển du lịch với các địa phương: Cà Mau, Quảng Trị, Quảng Ninh, Kiên Giang, Đắk Lắk, Phú Yên,…
– Tiếp tục triển khai quy hoạch phát triển du lịch TP.Hà Nội.
          6. Công việc liên quan làm việc với chuyên gia Nhật Bản tại Viện: Yêu cầu các phòng lập nhu cầu, báo cáo về Viện (qua phòng ĐT-HTQT) trước 10/5/2011.
Các nhiệm vụ khác không nhắc tên tại Thông báo này, yêu cầu các đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ.
Căn cứ các nội dung trên, Lãnh đạo Viện yêu cầu trưởng các đơn vị thông báo tới các cá nhân liên quan chủ động thực hiện đảm bảo nghiêm túc, khẩn trương. Thừa lệnh Lãnh đạo Viện, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính xin thông báo./.

Nơi nhận:
– Lãnh đạo Viện;
– Các đơn vị thuộc Viện;
– Lưu: VT, TC-HC.
TL.VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 
 
 
 
 
Phạm Đình Thuấn

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *