Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban tháng 10/2013

   Ngày 07 tháng 10 năm 2013, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng 10 năm 2013 do Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì. Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 9, dự kiến công tác tháng 10/2013; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận các nhiệm vụ trọng tâm tháng10 năm 2013, như sau:

1. Các đề án quy hoạch phát triển du lịch:
– Yêu cầu các chủ nhiệm, P.TC-HC bám sát tình hình phê duyệt 03 đề án quy hoạch vùng năm 2012, chủ động báo cáo Lãnh đạo Viện các vấn đề phát sinh;
– Thư ký Ban chỉ đạo, phối hợp với chủ trì nhiệm vụ, các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ trình Bộ xem xét phê duyệt đề án phát triển du lịch Biên giới; Bám sát Văn phòng Chính phủ thúc đẩy phê duyệt đề án phát triển Du lịch Cộng đồng;
– Yêu cầu các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện 05 đề án quy hoạch năm 2013, chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, bám sát, đôn đốc việc phê duyệt đề cương và dự toán.
2. Công tác Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ, Môi trường:
– Yêu cầu chủ trì các đề tài, nhiệm vụ khẩn trương, chủ động thúc đẩy nội dung công việc đảm bảo tiến độ, đặc biệt là 02 đề tài NCKH cấp Bộ: “Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam”, đề tài: “Giải pháp phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam” và 04 đề tài NCKH cấp cơ sở;
– Yêu cầu chủ nhiệm nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch, hoàn thành trình phê duyệt và triển khai nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch”.
3. Tiếp tục các công việc xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về phát triển du lịch.
4. Các dự án quy hoạch PTDL với các địa phương:
– Yêu cầu chủ nhiệm dự án Hà Giang hoàn thiện nội dung báo cáo địa phương trong tháng 10/2013; chuẩn bị đề cương, dự toán dự án quy hoạch Cao nguyên đá Đồng Văn;
– Triển khai thực hiện dự án Cần Thơ; Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục triển khai thực hiện các dự án với Sơn La, Hòa Bình…
5. Công tác Tổ chức – Hành chính và Tài chính:
– Yêu cầu Lãnh đạo Viện phụ trách các đơn vị, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị hoàn thành xây dựng vị trí công tác theo chức năng, nhiệm vụ, bố trí nhân sự…
– Tiếp tục hoàn tất các thủ tục, khẩn trương thanh lý tài sản theo quy định.
6. Các công tác khác:
– Giao phòng Quy hoạch Phát triển Du lịch xây dựng báo cáo đề xuất về việc xây dựng Thông tư về định mức quy hoạch du lịch, báo cáo Lãnh đạo Viện xem xét, trình Tổng cục Du lịch;
– Các đơn vị, cá nhân được giao tham dự các hội thảo: Làng nghề Hà Nội; Hội thảo Lạng Sơn; Hội thảo Nghệ An; Hội thảo Lào Cai, Quảng Nam…chủ động chuẩn bị nội dung tham luận đảm bảo tiến độ, yêu cầu;
– Giao phòng QLKH&HTQT:
+ Chuẩn bị bài viết phục vụ hội nghị về du lịch tâm linh theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền;
+ Xây dựng chương trình quản lý chất lượng khi được Tổng cục Du lịch giao.

Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng TC-HC thông báo tới các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện./.

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *