Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban (tháng 10 – 2011)

 

TỔNG CỤC DU LỊCH
VIỆN NCPT DU LỊCH
 
Số: 255 /TB-VDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
Hà Nội, ngày 10 tháng 10  năm 2011
 
 
THÔNG BÁO GIAO BAN
(Tháng 10/2011)
 
 
Ngày 07 tháng 9 năm 2011, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng. Sau khi kiểm điểm kết quả công tác tháng 9/2011, dự kiến công việc chủ yếu thực hiện trong tháng 10/2011 và nghe ý kiến của các thành viên cuộc họp, Viện trưởng kết luận như sau:
 
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA VIỆN TRONG THÁNG 10/2011
A- Nhiệm vụ cấp trên giao
1. Các nhiệm vụ, đề án phát triển du lịch
Đề án “Chiến lược phát triển du lịch VN đến 2020, tầm nhìn 2030”: Thư ký đề án tổng hợp ý kiến của các Trường Đại học, làm việc với Văn phòng Chính phủ.
Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xoá đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn”: Phó Viện trưởng Phạm Trung Lương tiếp tục chỉ đạo hoàn chỉnh báo cáo.
Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch VN đến 2020, tầm nhìn 2030”: Thư ký đề án làm các thủ tục xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương sau khi hoàn thiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Tổng cục DL. Ban chủ nhiệm tiếp tục hoàn thiện nghiệm thu các chuyên đề. Ban chuyên môn ĐMC Quy hoạch thúc đẩy tiến độ, khẩn trương hoàn thiện báo cáo đi cùng đề án.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học-công nghệ, môi trường
Chủ trì nhiệm vụ phối hợp các bộ phận liên quan hoàn thiện nghiệm thu và các thủ tục thanh quyết toán: (1) Đề tài “Thực trạng và giải pháp phát triển các khu DL quốc gia biển miền Trung VN”; (2) Nhiệm vụ “Dự án phát triển du lịch sinh thái trong kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học đến 2010, định hướng 2020”
Đề tài “Nghiên cứu phát triển hệ thống sản phẩm du lịch văn hoá tại các di sản văn hoá Thế giới của Việt Nam (giới hạn tại các di sản: Huế, Hội An, Mỹ Sơn): Thư ký đề tài bám sát tiến độ, đôn đốc hoàn thiện các phần việc, nghiệm thu trong tháng 12 năm 2011.
Tiếp tục triển khai theo kế hoạch Đề tài “Xây dựng hệ thống tiêu chí thống kê du lịch nội địa” và 04 đề tài cấp cơ sở năm 2011.
Chủ trì đề tài NCKH cấp Bộ năm 2012 " Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở VN" chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thuyết minh đề tài gửi Vụ KHCNMT Bộ theo yêu cầu.
3. Các công việc khác
Chương trình NCKH cấp bộ “Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng theo các vùng du lịch Việt Nam”: Ban Thư ký bám sát Ban Chủ nhiệm, Vụ KHCNMT thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Chủ trì nhiệm vụ xây dựng chính sách cấp bách trong lĩnh vực du lịch của Bộ “Chính sách ưu đãi đầu tư phát triển SPDL đặc thù tại các khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia’’: xây dựng kế hoạch, nội dung trình Lãnh đạo Viện xem xét, phê duyệt.
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “Hội thảo xúc tiến đầu tư vào du lịch Tây Ninh và các tỉnh Đông Nam Bộ”.
B- Công tác thông tin, thư viện, đào tạo-hợp tác
1. Công tác Thông tin – Thư viện:
Nâng cao hoạt động trang Web của Viện; tiếp tục cập nhật thông tin các nhiệm vụ đã hoàn thành (phần cứng, phần mềm) và thực hiện các công việc thông tin, khoa học theo kế hoạch.
2. Công tác Đào tạo – Hợp tác:
Phòng ĐTHTQT chủ động thực hiện các phần việc với dự án Tây Ban Nha, UNESCO, EU…
C- Công tác Tổ chức, Hành chính và Tài chính
Hoàn chỉnh Hợp đồng lao động với những viên chức vừa được tuyển dụng. Thực hiện xét lương đợt II/2011.
Hoàn thành dự thảo sửa đổi, bổ sung QĐ 337 trình Tổng cục; hoàn thành nghiệm thu dự án cải tạo Trụ sở.
Hoàn chỉnh dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ trình lãnh đạo Viện xem xét, phê duyệt; hoàn chỉnh và trình phê duyệt phương án thanh toán 10 dự án tồn đọng.
E- Công tác quy hoạch du lịch với các địa phương
Yêu cầu Chủ nhiệm, Ban chuyên môn các dự án cần bám sát nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng quy hoạch.
Dự án QHTT phát triển du lịch Hà Nội: Chuẩn bị các phần việc phục vụ báo cáo theo kế hoạch của Sở VHTTDL Hà Nội.
Tiếp tục các thủ tục thanh quyết toán các Dự án QHTT Bình Dương và Quảng Bình.
      Dự án QHTT Du lịch Phú Yên, Cà Mau, Quảng Ninh, Kiên Giang: Các chủ trì đôn đốc báo cáo của Hội đồng thẩm định các địa phương.
Dự án Côn Đảo: Đề nghị gia hạn, phối hợp với TRC chỉnh sửa nội dung, hoàn thành cuối tháng 10/2011.
Dự án QHTT Hà Tĩnh, Nam Định: Bám sát Sở về chuyển kinh phí, tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi có kinh phí.
     Dự án QHTTDL Cao Bằng: Tổ chức khảo sát, thu thập số liệu, dữ liệu.
     Các dự án đã hoàn thiện thanh quyết toán nhưng chưa nộp đầy đủ sản phẩm theo quy định, yêu cầu các chủ nhiệm khẩn trương nộp về phòng TT-KH-CN.
      Các nhiệm vụ khác không nhắc tên tại Thông báo này, các đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ.
 
      Căn cứ các nội dung trên, Viện trưởng yêu cầu trưởng các đơn vị triển khai tới các cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc, khẩn trương.
      Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính xin thông báo./.
 

 

Nơi nhận:
– Lãnh đạo Viện;
– Các đơn vị thuộc Viện;
– Lưu: VT, TC-HC.
TL.VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
 
 
 
 
 
 
 
Phạm Đình Thuấn
 

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *