Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban tháng 1/2010

TỔNG CỤC DU LỊCH                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN NCPT DU LỊCH                                                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 03 /TB-VDL   
                                                                                                                           Hà nội, ngày 05 tháng 01 năm 2010

THÔNG BÁO GIAO BAN
(tháng 01/2010)

Ngày 05 tháng 01 năm 2010, Viện NCPT Du lịch đã tổ chức họp giao ban tháng với những nội dung trọng tâm thống nhất triển khai trong tháng 01 năm 2010 như sau:

1. Về thực hiện 05 đề án

– Đề án “Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2030”: hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ theo quy trình, quy định (trình Bộ Tư pháp thẩm định); thực hiện các công việc khác có liên quan để kết thúc Đề án. Về “Báo cáo môi trường chiến lược” của đề án Chiến lược, yêu cầu chuẩn bị các nội dung để tiến hành báo cáo Bộ Tài nguyên-Môi trường thẩm định ngay khi được yêu cầu.

– Đề án “Phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020”: tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ (bổ sung văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp); thực hiện các công việc khác có liên quan để kết thúc Đề án liên hệ, tổng hợp ý kiến đóng góp của các bộ, ngành và báo cáo Viện trưởng trình Lãnh đạo Tổng cục, Bộ cho ý kiến chỉ đạo (Viện đã gửi dự thảo báo cáo tổng hợp của Đề án tới các bộ, ngành theo chỉ đạo của Tổng cục trưởng trong tháng 11/2009).

– Đề án “Phát triển du lịch khu vực biên giới Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia”: khẩn trương thu thập ý kiến của bộ, ngành; tiến hành chỉnh sửa, bổ sung và tổng hợp giải trình tiếp thu để báo cáo Tổng cục, Bộ theo yêu cầu trước ngày 15/01/2010.

– Đề án “Phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”: yêu cầu Trưởng Ban chuyên môn, các đơn vị, cá nhân chuẩn bị nội dung, phương tiện để báo cáo Bộ vào ngày 06/01/2010; hoàn chỉnh hồ sơ, nội dung liên quan để trình Bộ.

– Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xóa đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn”: yêu cầu Trưởng Ban chuyên môn tiến hành xây dựng dự thảo báo cáo tổng hợp, báo cáo Viện trưởng để kịp thời chỉ đạo theo tiến độ quy định; chuẩn bị các nội dung để tổ chức hội thảo.

2. Công tác NCKH, nhiệm vụ môi trường

– Giao phòng Tổ chức-Hành chính phối hợp với phòng Thông tin-Khoa học-Công nghệ đề xuất thời gian làm việc với Lãnh đạo Viện về kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết thành tựu khoa học của Viện trong những năm qua và phương hướng những năm tiếp theo.

– Giao thường trực Hội đồng Khoa học phối hợp với các phòng liên quan xây dựng phương án kiện toàn nhân sự, hoạt động của Hội đồng Khoa học nhiệm kỳ tới.
– Tiếp tục thực hiện 02 nhiệm vụ môi trường năm 2009 chuyển tiếp.
3. Công tác quy hoạch phát triển du lịch
– Tổng hợp, xây dựng kế hoạch công tác năm 2010 của Viện để đưa vào báo cáo tổng kết công tác năm 2009 và triển khai kế hoạch công tác năm 2010.

– Yêu cầu các chủ nhiệm khẩn trương hoàn thành các nội dung theo yêu cầu của chủ đầu tư đối với 02 dự án quy hoạch: Mộc Châu-Sơn La, Côn Đảo, Rào Quán-Hướng Hóa.

– Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch về chuyên môn đối với các quy hoạch đang thực hiện: Lạng Sơn, Hải Dương, Bình Dương, Quảng Bình …

– Hoàn tất ký hợp đồng triển khai các quy hoạch mới mới: ĐắcLắk, Phú Yên, Cà Mau, Kiên Giang…

4. Công tác Tổ chức-Hành chính và Kế toán
4.1. Giao phòng Tổ chức-Hành chính
– Tiếp tục rà soát, phân loại đối tượng phục vụ tuyển dụng viên chức.
– Hoàn thành dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện.
– Hoàn thành thủ tục giao phụ trách phòng Quy hoạch phát triển du lịch đối với ông Dương Đình Hiền-Phó trưởng phòng.

– Chuẩn bị các nội dung và báo cáo Viện trưởng kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2009 và triển khai công tác năm 2010.
– Hoàn thành hồ sơ dự án cải tạo trụ sở làm việc theo yêu cầu của Bộ.
– Phối hợp với phòng Quy hoạch Phát triển Du lịch đề xuất nhân sự để thành lập Ban chuyên môn của 02 dự án “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thác Bản Giốc-Cao Bằng” và “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2020” và một số dự án mới.
4.2. Giao phòng Kế toán:
– Khẩn trương tiến hành các bước thanh toán các đề án trong tháng 01/2010.

– Xây dựng và báo cáo Viện trưởng phương án chi trả thù lao chuyên môn cho cán bộ trực tiếp viết chuyên đề và cán bộ tham gia hỗ trợ, quản lý chung của các đề án, nhiệm vụ thực hiện năm 2009.

– Hoàn thành dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và đề xuất thời gian họp lấy ý kiến thống nhất trong toàn Viện.

– Chuẩn bị kinh phí phục vụ Hội nghị tổng kết năm và  Tết âm lịch 2010 cho viên chức và người lao động của Viện.

5. Đề nghị các đơn vị chuẩn bị ý kiến về tình hình hoạt động chung của ngành du lịch nộp về Viện để tổng hợp, trình bày tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 của Tổng cục Du lịch.

6. Các công việc khác không nhắc tên tại Thông báo này, các đơn vị, cá nhân liên quan chủ động thực hiện theo kế hoạch.

Căn cứ Thông báo này, Viện trưởng yêu cầu trưởng các đơn vị, trưởng các Ban chuyên môn chủ động thực hiện đảm bảo nghiêm túc, khẩn trương./.
 

TL.VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

Phạm Đình Thuấn

 

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *