Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban tháng 9/2013

   Ngày 06 tháng 9 năm 2013, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng 9 năm 2013 do Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì. Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 8, dự kiến công tác tháng 9/2013; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2013, như sau:

1. Các đề án quy hoạch phát triển du lịch:
– 03 đề án quy hoạch vùng năm 2012: Yêu cầu các chủ nhiệm, P.TC-HC chủ động liên hệ, làm việc với Vụ Khoa Giáo-Văn xã (VPCP) và cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng phê duyệt.
– Thư ký Ban chỉ đạo, phối hợp với chủ trì nhiệm vụ: Hoàn thiện hồ sơ trình Bộ xem xét phê duyệt đề án Biên giới; Bám sát Văn phòng Chính phủ thúc đẩy phê duyệt đề án Du lịch Cộng đồng.
– 05 đề án năm 2013: PVT Trương Sỹ Vinh tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan bám sát, đôn đốc việc phê duyệt đề cương, dự toán; thống nhất phương án tổ chức, quản lý và điều hành các nhiệm vụ và chuẩn bị kế hoạch triển khai ngay sau khi các đề cương, dự toán được phê duyệt, đặc biệt là đề án với Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.
2. Công tác Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ, Môi trường:
– Yêu cầu chủ trì các đề tài, nhiệm vụ chủ động đăng ký tổ chức hội thảo chuyên đề và khẩn trương hoàn thành các công việc, đảm bảo kế hoạch, tiến độ.
– Đề tài “Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam” tổ chức hội thảo; Đề tài “Giải pháp phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam” tiếp tục khảo sát thực địa theo kế hoạch. Các đề tài NCKH khác, các chủ trì chủ động thực hiện theo kế hoạch.
– Yêu cầu phòng QLKH&HTQT:
+ Đôn đốc các chủ trì/chủ nhiệm các đề tài, nhiệm vụ báo cáo tiến độ và tổng hợp báo cáo phục vụ buổi làm việc của Vụ KHCNMT (Bộ) với Viện trong tháng 9/2013.
+ Phối hợp với các đơn vị và cá nhân liên quan tổ chức thảo luận, sinh hoạt về ứng dụng công nghệ GIS vào du lịch.
+ Phối hợp với P.TC-HC bố trí trang thiết bị và điều chuyển người làm việc trực tiếp tại phòng Thư viện; chủ động đề xuất báo cáo Lãnh đạo Viện kế hoạch xây dựng tạp chí, nâng cao chất lượng trang web…
+ Đôn đốc các chủ trì/chủ nhiệm các đề tài, dự án hoàn tất các thủ tục để đưa các đề tài, dự án đã hoàn thành lên trang web của Viện kịp thời, đúng quy định.
– Nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch: Yêu cầu chủ nhiệm hoàn thành đề cương, dự toán nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch” báo cáo Tổng cục xem xét, phê duyệt.
4. Yêu cầu phòng Nghiên cứu Chính sách du lịch:
– Tiếp tục chuẩn bị nội dung báo cáo việc Nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển du lịch của một số nước trên thế giới.
– Tiếp tục bám sát nội dung công việc cho Hội thảo phát triển du lịch Điện Biên gắn với các tỉnh trong vùng năm 2014.
– Tăng cường công tác nghiên cứu thường xuyên, tham gia ý kiến, trả lời các yêu cầu của các Bộ, Ngành, địa phương…
6. Các dự án quy hoạch PTDL với các địa phương:
– Yêu cầu chủ nhiệm các dự án chủ động công việc, bám sát, đôn đốc các đơn vị, cá nhân liên quan đảm bảo kế hoạch và chất lượng.
– Yêu cầu chủ nhiệm dự án Hà Giang khẩn trương hoàn thành báo cáo, trình Lãnh đạo Viện trong tháng 9/2013 trước khi báo cáo địa phương.
7. Công tác Tổ chức – Hành chính và Tài chính:
– Yêu cầu Lãnh đạo Viện phụ trách các đơn vị, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị hoàn thành xây dựng vị trí công tác theo chức năng, nhiệm vụ, bố trí nhân sự…
– Phối hợp với P.QLKH&HTQT rà soát tình hình hư hỏng, lập kế hoạch sửa chữa phòng họp tầng 8 trình Lãnh đạo Viện.
– Hoàn thành tuyển dụng lao động.
– Tiếp tục hoàn tất các thủ tục, khẩn trương thanh lý tài sản theo quy định.
8. Yêu cầu các cán bộ được cử tham gia các hội thảo, chủ động chuẩn bị nội dung, kế hoạch.. đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng TC-HC thông báo tới các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện./.

TL.VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *