Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban tháng 04/2014

   Ngày 07 tháng 4 năm 2014, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 4 năm 2014 do Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì. Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 3, dự kiến công tác tháng 4/2014; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận các nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2014, như sau:

   1. Nhiệm vụ quy hoạch phát triển du lịch

   a). Các đề án quy hoạch được giao:
   – Về 05 đề án QHTTPT Du lịch năm 2013-2014: Chủ nhiệm đề án chuẩn bị tài liệu, báo cáo Phó Tổng cục trưởng Hoàng Thị Điệp ngày 10/4/2014; khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo báo cáo lần 1 xin ý kiến lãnh đạo và các chuyên gia Viện trước khi báo cáo Tổng cục Du lịch.
   – Về Phổ biến 03 QHTTPT Du lịch vùng năm 2012: Yêu cầu chủ nhiệm các đề án hoàn thành kế hoạch hành động, triển khai quy hoạch báo cáo Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn trong tháng 4/2014.
   b). Các dự án quy hoạch địa phương:
   – Nhiệm vụ bổ sung, hoàn chỉnh dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020”: Yêu cầu chủ trì dự án khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, tổ chức triển khai đảm bảo thời gian theo kế hoạch.
   – Các dự án khác: Yêu cầu chủ trì thực hiện các dự án chủ động thực hiện các công việc đảm bảo tiến độ và các thủ tục tài chính theo quy định.

   2. Nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ, Môi trường

   – Đề tài NCKH năm 2013-2014 “Đề xuất tiêu chí đánh giá thương hiệu kinh doanh du lịch Việt Nam”: Triển khai, thực hiện theo kế hoạch.
   – Yêu cầu Phòng QLKH&HTQT:
   + Bám sát Vụ KHCNMT (Bộ) hoàn thiện các thủ tục triển khai thực hiện đề tài 2014-2015: “Nguyên tắc, tiêu chí và định hướng giải pháp xây dựng sản phẩm đặc trưng theo vùng du lịch Việt Nam”.
   + Tổng hợp đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở 2014 (Tên đề tài, chủ trì…) báo cáo Hội đồng khoa học Viện, trình Viện trưởng ra quyết định triển khai.
   – Về Xây dựng đề cương, dự toán nhiệm vụ thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển đồng bằng sông Cửu Long: Giao PVT. Phạm Trung Lương thống nhất tên nhiệm vụ, chỉ đạo phòng QLKH&HTQT xây dựng đề cương, dự toán nhiệm vụ; hoàn thành trong tháng 6/2014.
   – Yêu cầu Phòng NCCSDL:
   + Hoàn chỉnh đề cương, dự toán nhiệm vụ Biến đổi khí hậu 2014-2015 trình Bộ phê duyệt.
   + Tổng hợp đề xuất nhiệm vụ Tài nguyên, môi trường năm 2015.

   3. Hoàn chỉnh Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch 2014-2020.

   4. Hoàn chỉnh nhiệm vụ “Thực trạng phát triển du lịch Việt Nam, đề xuất giải pháp tạo sự phát triển đột phá thời gian tới”.

   5. Các nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2013: Yêu cầu trưởng nhóm 03 nhiệm vụ: “Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch”; “Xây dựng Chương trình quản lý chất lượng du lịch” và “Nghiên cứu hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch biển đảo” hoàn chỉnh báo cáo, trình Lãnh đạo Viện xem xét trước khi báo cáo Tổng cục Du lịch nghiệm thu. Phòng NCCSDL bám sát, chuẩn bị đề cương, dự toán nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch” năm 2014.

   6. Công tác Tổ chức – Hành chính và Tài chính

   – Hoàn thành nâng lương đợt 1/2014.
   – Hoàn thành phê duyệt báo cáo kiểm kê tài sản.
   – Giao PVT. Đỗ Thị Thanh Hoa chỉ đạo Phòng Kế toán hoàn thành thanh quyết toán tài chính năm 2013; Thúc đẩy các đơn vị, cá nhân hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán theo quy định và thực hiện theo kế hoạch năm tài chính 2014.

   7. Các công tác khác:

   – Tiếp tục tham gia Tổ xây dựng Luật Du lịch (sửa đổi) theo yêu cầu của cấp trên.
   – Giao PVT. Trương Sỹ Vinh chỉ đạo:
   + Phòng QHPTDL xây dựng Quy chế quản lý đối với các khu du lịch thuộc phạm vi ranh giới nằm trong 02 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trở lên tăng cường công tác quản lý các khu du lịch quốc gia; hoàn thành trước 25/4/2014;
   + Phòng NCCSDL phối hợp với Sở VHTTDL Ninh Bình xây dựng, bổ sung Kế hoạch quản lý du lịch trong hồ sơ về khu Danh thắng Tràng An trình UNESCO; hoàn thành trước 15/4/2014.

   Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

   Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng TC-HC Nguyễn Quốc Hưng thông báo tới các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện./.

category

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *