Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban tháng 03/2014

   Ngày 03 tháng 3 năm 2014, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 3 năm 2014 do Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì (Theo thành phần vắng PVT. Trương Sỹ Vinh và Đỗ Thị Thanh Hoa do đi học; PTP. Phụ trách phòng QHPTDL Dương Đình Hiền đi công tác). Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 02, dự kiến công tác tháng 3/2014; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2014, như sau:

   1. Nhiệm vụ quy hoạch phát triển du lịch
   a). Các đề án quy hoạch được giao:
   – Về 05 đề án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch năm 2013: Yêu cầu Lãnh đạo Viện phụ trách, Chủ nhiệm đề án đôn đốc các cán bộ thực hiện viết chuyên đề khẩn trương hoàn thành báo cáo nộp chủ nhiệm. Mọi khó khăn vướng mắc phải báo cáo kịp thời, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.
   – Về việc phổ biến 03 quy hoạch vùng năm 2012 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Yêu cầu Phòng TC-HC hoàn thiện kế hoạch báo cáo Lãnh đạo Viện trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt:
   + Về địa điểm tổ chức: Vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc, tổ chức tại Hải Phòng ngày 11/4/2014; vùng Bắc Trung Bộ, tổ chức tại Tp. Huế và vùng Tây Nguyên, tổ chức tại Đắk Lắk dự kiến cuối tháng 4/2014.
   + Xây dựng và làm văn bản đề nghị EU hỗ trợ Chương trình hành động liên kết triển khai quy hoạch vùng (Triển khai thực hiện quy hoạch, cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển du lịch vùng, đề xuất mô hình, cơ chế hợp tác, liên kết, điều phối thực chất phát huy lợi thế vùng, sản phẩm đặc trưng vùng, nguồn lực) và lộ trình thực hiện quy hoạch với từng vùng cụ thể.

   b). Các dự án quy hoạch địa phương:

   – Triển khai khảo sát dự án Điều chỉnh, bổ sung QHTTPTDL Sơn La.
   – Yêu cầu chủ trì thực hiện các dự án:
   + Dự án Quảng Trị, Tp. Thanh Hóa, Tp. Cần Thơ, Hòa Bình và lòng hồ Sơn La: Xây dựng kế hoạch, trình phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ của dự án.
   + Các dự án đã hoàn thành, chưa được phê duyệt: Bám sát các dự án với địa phương, thúc đẩy phê duyệt, báo cáo Lãnh đạo Viện những vấn đề phát sinh để có hướng xử lý.
   + Các dự án đã hoàn thành: Hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán và các thủ tục lưu trữ theo quy định.
   + Các dự án đang triển khai thực hiện: Chủ động triển khai thực hiện theo kế hoạch.

   2. Nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ, Môi trường

   – Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2012-2013 “Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam”: Hoàn tất các nội dung chuẩn bị báo cáo nghiệm thu cấp Bộ trong tháng 3/2014.
   – Đề tài NCKH năm 2013-2014 “Đề xuất tiêu chí đánh giá thương hiệu kinh doanh du lịch Việt Nam”: Triển khai, thực hiện theo kế hoạch.
   – Đề tài 2014-2015 “Nguyên tắc, tiêu chí và định hướng giải pháp xây dựng sản phẩm đặc trưng theo vùng du lịch Việt Nam”: Hoàn tất các thủ tục ký hợp đồng với Vụ KHCNMT (Bộ) và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.
   – Yêu cầu Phòng QLKH&HTQT:
   + Hoàn thiện báo cáo khoa học năm 2013 trình Tổng cục phê duyệt; xuất bản trong tháng 3/2014.
   + Bám sát Vụ KHCNMT (Bộ) các đề tài đã đề xuất năm 2015; Đôn đốc các đơn vị, cá nhân đề xuất, đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2014, tổng hợp báo cáo Hội đồng khoa học Viện, trình Viện trưởng quyết định.
   + Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học công nghệ năm 2014 theo kinh phí được cấp; xây dựng kế hoạch sinh hoạt khoa học, công tác đối ngoại và một số nhiệm vụ khác trình Lãnh đạo Viện phê duyệt.
   + Đôn đốc chủ nhiệm các đề tài NCKH đã nghiệm thu cấp Bộ, hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu và hoàn tất các thủ tục tài chính, lưu trữ theo quy định.
   – Giao PVT. Phạm Trung Lương chỉ đạo phòng QLKH&HTQT chuẩn bị kế hoạch hội thảo, hội chợ…trong tháng 4/2014.
   – Phòng NCCSDL hoàn chỉnh đề cương, dự toán nhiệm vụ Biến đổi khí hậu 2014-2015 trình Bộ phê duyệt.

   3. Tổ xây dựng Nghị quyết tiếp tục hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

   4. Các nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2013:

   Yêu cầu trưởng nhóm 03 nhiệm vụ, nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch”; nhiệm vụ “Xây dựng Chương trình quản lý chất lượng du lịch” và nhiệm vụ “Nghiên cứu hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch biển, đảo” khẩn trương hoàn tất báo cáo, trình Tổng cục Du lịch nghiệm thu trước 31/3/2014 theo quyết định đã được gia hạn.

   5. Công tác Tổ chức – Hành chính và Tài chính

   – Hoàn thiện thủ tục bổ nhiệm lãnh đạo các phòng; công khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện kê khai theo quy định.
   – Hoàn thành phê duyệt kế hoạch công tác năm 2014 của Viện và kế hoạch công tác của các phòng.
   – Hoàn thành phê duyệt báo cáo kiểm kê tài sản.
   – Phòng TC-HC phối hợp Phòng Kế toán xây dựng kế hoạch sửa chữa, mua sắm một số hạng mục, trang thiết bị năm 2014 (Phòng Kế toán đề xuất nguồn chi) trình Lãnh đạo Viện phê duyệt.
   – Thúc đẩy các đơn vị, cá nhân hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán theo quy định và thực hiện theo kế hoạch năm tài chính 2014.

   6. Các công tác khác:

   – Phòng QLKH&HTQT tiếp tục phối hợp dự án EU thực hiện nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triển Viện.
   – Phòng NCCSDL, Phòng TC-HC phối hợp, tổ chức triển khai Hội thảo Điện Biên ngày 13/3/2014 tại Điện Biên theo kế hoạch.

   Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

   Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng TC-HC Nguyễn Quốc Hưng thông báo tới các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện./.

 category

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *