Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban tháng 02/2014

   Ngày 10 tháng 02 năm 2014, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 02 năm 2014 do Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì (theo thành phần vắng PVT. Phạm Trung Lương do nghỉ ốm). Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 01, dự kiến công tác tháng 02/2014; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận các nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2014, như sau:

   1. Nhiệm vụ quy hoạch phát triển du lịch
   a). Các đề án quy hoạch được giao:
– Về việc phổ biến 03 quy hoạch vùng năm 2012 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Phòng TC-HC phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan:
+ Gửi tài liệu 03 quy hoạch vùng tới Lãnh đạo Bộ, Tổng cục theo danh sách đã phê duyệt;
+ Xây dựng kế hoạch phổ biến 03 quy hoạch vùng xin tài trợ từ dự án EU.
– Về 05 đề án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch năm 2013:
+ Đề nghị các cán bộ thực hiện các chuyên đề khẩn trương hoàn thành báo cáo nộp về cho chủ nhiệm trước 28/02/2014 để tổng hợp báo cáo.
+ Yêu cầu Lãnh đạo Viện phụ trách chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan chuẩn bị tổ chức hội thảo quy hoạch vùng trong tháng 3 hoặc tháng 4/2014.
   b). Các dự án quy hoạch địa phương: Bám sát các dự án với địa phương, thúc đẩy phê duyệt các dự án đã hoàn thành, hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán; chủ động triển khai thực hiện các dự án khác theo kế hoạch.
– Dự án quy hoạch Hòa Bình: Phòng NCCSDL bám sát, triển khai theo nội dung đã được thống nhất.
– Dự án quy hoạch Hà Giang: Chủ trì bám sát, báo cáo Lãnh đạo Viện kịp thời những vấn đề phát sinh để xem xét, quyết định.
   2. Nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ, Môi trường
– Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2012-2013 “Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam”: Chuẩn bị tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở trong tháng 02/2014.
– Đề tài NCKH năm 2013-2014 “Đề xuất tiêu chí đánh giá thương hiệu kinh doanh du lịch Việt Nam”: Triển khai, thực hiện theo kế hoạch.
– Chương trình Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam theo đặc trưng vùng: Hoàn thành ký hợp đồng chuyên môn theo kế hoạch đã được duyệt.
– Yêu cầu Phòng QLKH&HTQT:
+ Tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Viện hoàn chỉnh báo cáo khoa học năm 2013, xuất bản trong tháng 02/2014.
+ Hướng dẫn các đơn vị, cá nhân liên quan hoàn thành đăng ký đề tài NCKH năm 2015 và một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu.
– Giao PVT. Phạm Trung Lương xem xét nội dung đề cương, dự toán nhiệm vụ Biến đổi khí hậu 2014-2015, chỉ đạo sớm hoàn thành trình Bộ phê duyệt.
   3. Khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo “Du lịch Việt Nam hiện trạng và giải pháp” trình Tổng cục trưởng, báo cáo cấp có thẩm quyền.

   4. Giao PVT. Phạm Trung Lương chỉ đạo hoàn thiện báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành Nghị quyết của Chính phủ về phát triển du lịch báo cáo Tổ xây dựng Nghị quyết vào sáng 13/02/2014.

   5. Các nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2013
– Nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch”: Yêu cầu nhóm thực hiện tiếp tục hoàn thiện báo cáo trình Lãnh đạo Viện xem xét trước khi báo cáo Tổng cục Du lịch nghiệm thu trong tháng 02/2014.
– Nhiệm vụ “Xây dựng Chương trình quản lý chất lượng du lịch” và nhiệm vụ “Nghiên cứu hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch biển, đảo”: Nhóm thực hiện bám sát nội dung công việc, tổ chức hội thảo và hoàn tất các nội dung báo cáo Tổng cục Du lịch nghiệm thu trong tháng 3/2014.

   6. Công tác Tổ chức – Hành chính và Tài chính

– Hoàn thiện thủ tục bổ nhiệm lãnh đạo các phòng.
– Hoàn thành phê duyệt kế hoạch công tác năm 2014 của Viện và kế hoạch công tác của các phòng.
– Thực hiện kiểm kê tài sản.
– Lập kế hoạch sửa chữa một số hạng mục và xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực làm việc của các đơn vị và của Viện (làm cabin; Thư viện…) trình Lãnh đạo Viện xem xét quyết định.
– Thúc đẩy các đơn vị, cá nhân hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán theo quy định và thực hiện theo kế hoạch năm tài chính 2014.

   7. Các công tác khác:

– Phòng QLKH&HTQT phối hợp với Phòng TC-HC bố trí, sắp xếp tiếp nhận chuyên gia EU hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển Viện.
– Về nhiệm vụ Hội thảo Điện Biên: Phòng NCCSDL đôn đốc các chuyên gia tham gia viết bài tham luận khẩn trương hoàn thành bài viết để biên tập kỷ yếu; chủ động làm việc với địa phương bố trí kinh phí, lên báo cáo tổng hợp cụ thể trình Viện trưởng xem xét, quyết định.

Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng TC-HC Nguyễn Quốc Hưng thông báo tới các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện./.

category

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *