Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Báo cáo công tác tháng 5, nhiệm vụ tháng 6 năm 2011

 

TỔNG CỤC DU LỊCH
VIỆN NCPT DU LỊCH
 
Số:          /BC-VDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
Hà Nội, ngày    tháng 5  năm 2011
 
 
BÁO CÁO
TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 VÀ XÁC ĐỊNH
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2011
 
Kính gửi: Tổng cục Du lịch
 
PHẦN I: ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRONG THÁNG 5/20111
A- CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM ĐƯỢC:
I. Thực hiện nhiệm vụ do Bộ, Tổng cục giao
1.1. Các nhiệm vụ, đề án phát triển du lịch
Đề án "Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030": Đã trình Thủ tướng phê duyệt.
Đề án "Phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xoá đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn": Đã hoàn thiện báo cáo theo ý kiến của Văn phòng Chính phủ.
Đề án "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch VN đến 2020, tầm nhìn 2030”: Thực hiện tiến độ theo kế hoạch, hoàn thành một số chuyên đề về dự báo chỉ tiêu, định hướng không gian, đầu tư, ứng dụng khoa học,…. ĐMC đang tiến hành khảo sát, thu thập số liệu.
 Đề án “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thác Bản Giốc – Cao Bằng”: Các công việc liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, Viện chờ ý kiến, quyết định của cấp trên làm cơ sở thực hiện tiếp.
Viện đã có Công văn giải trình Vụ KH-TC (Bộ) về đề cương, dự toán của các đề án năm 2011: (1). “Quy hoạch phát triển du lịch đồng bằng sông Hồng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” và (2). “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đảo Phú Quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”,. Tuy nhiên, cấp có thẩm quyền vẫn chưa phê duyệt.
1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học-công nghệ, môi trường
a) Nghiên cứu khoa học
02 Đề tài cấp Bộ năm 2009 chuyển tiếp: Đang hoàn thiện một số phần việc như báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt… để báo cáo nghiệm thu trong tháng 6 các đề tài: (1)."Thực trạng và giải pháp phát triển các khu du lịch quốc gia biển miền Trung Việt Nam", và (2). "Giải pháp thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động phát triển du lịch".
Tiếp tục triển khai theo kế hoạch Đề tài cấp Bộ năm 2010 chuyển tiếp "Nghiên cứu phát triển hệ thống sản phẩm du lịch văn hóa tại các di sản văn hóa thế giới của Việt Nam (giới hạn tại các di sản: Huế, Hội An, Mỹ Sơn).
Triển khai thực hiện 04 đề tài cấp cơ sở năm 2011 theo kế hoạch.
b) Nhiệm vụ môi trường
Nhiệm vụ: "Phát triển du lịch sinh thái trong kế hoạch HĐQG về đa dạng sinh học đến năm 2020 và định hướng đến 2030": Đã tổ chức đoàn khảo sát nước ngoài sang Kenia.
Nhiệm vụ "Đánh giá sơ bộ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với hoạt động du lịch” trong khuôn khổ Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện đã báo cáo nghiệm thu nhiệm vụ tại Bộ VHTTDL.
1.3. Các công việc khác
Tham dự Hội thảo "Phát huy những giá trị văn hóa và tài nguyên cộng đồng trong phát triển du lịch" tại Ks Daewoo.
Thay mặt Tổng cục dự Hội thảo "Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen và đô thị Kon Plông đến năm 2030" tại Kon Tum.
Tham gia quy hoạch mạng lưới đào tạo du lịch.
Cử cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đầu thầu tại TCDL.
2. Công tác quy hoạch phát triển du lịch với các địa phương
Báo cáo Quy hoạch Phú Yên.
Tiếp tục triển khai và hoàn thành các phần việc các dự án: Đắk Lắk, Phú Yên, Kiên Giang, Rào Quán – Quảng Trị, Côn Đảo-Bà Rịa Vũng Tàu;…
Ký hợp đồng với Cao Bằng về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh.
Quy hoạch phát triển du lịch Hà Nội: Đã triển khai thực hiện một số hoạt động khảo sát và thu thập tài liệu. Tuy nhiên, Sở VHTTDL Hà Nội chưa chuyển kinh phí nên việc thực hiện gặp khó khăn.
3. Công tác thông tin, thư viện và đào tạo, hợp tác
Tổ chức lớp tập huấn nội bộ Viện.
Làm việc về nhiệm vụ chuyên gia Jica.
Sắp xếp ổn định thư viện.
4. Công tác tổ chức, hành chính và tài chính
Làm việc với phòng Kinh tế Du lịch về việc bổ nhiệm phó trưởng phòng.
Xúc tiến các công việc hoàn tất dự án cải tạo Trụ sở.
Thực hiện các công việc phục vụ tuyển dụng viên chức theo yêu cầu của Tổng cục Du lịch.
Thực hiện một số báo cáo theo yêu cầu của Tổng cục, Bộ.
 
B- CÁC CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH:
1. Viện đã có Công văn xin gia hạn 02 đề tài năm 2009. Tuy nhiên, Viện triển khai phúc đáp các yêu cầu của Vụ KHCNMT (Bộ) còn chậm, hiện chưa có Quyết định đồng ý gia hạn.
2. Việc hoàn thiện cải tạo Trụ sở chưa hoàn thành (theo thời gian hết tháng 6/2011).
3. Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ còn chậm do công việc khác chi phối, Viện chưa tổ chức thông qua được .
 
PHẦN II. XÁC ĐỊNH CÔNG TÁC, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6/2011
Trên cơ sở nhiệm vụ được Bộ, Tổng cục giao và kế hoạch công tác năm 2011, Viện xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2011 như sau:
 
1. Các đề án phát triển Du lịch:
Theo sát cơ quan cấp trên về việc phê duyệt Đề án: "Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030".
Đề án "Phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xoá đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn" : Sẽ hoàn thiện, trình Thủ tướng khi Đề án Chiến lược được phê duyệt (theo ý kiến của Văn phòng Chính phủ).
Đề án "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch VN đến 2020, tầm nhìn 2030": Tổ chức Hội thảo về định hướng và giải pháp phát triển du lịch trong tháng 6/2011 ; Tiếp tục nhiệm vụ ĐMC theo tiến độ đề ra.
 Tiếp tục hoàn chỉnh Đề án: Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thác Bản Giốc – Cao Bằng theo chỉ đạo của Tổng cục Du lịch.
Thực hiện theo kế hoạch nhiệm vụ Du lịch sinh thái.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học – công nghệ, môi trường:
Báo cáo nghiệm thu 02 Đề tài cấp Bộ năm 2009 chuyển tiếp: (1)."Thực trạng và giải pháp phát triển các khu du lịch quốc gia biển miền Trung Việt Nam", và (2). "Giải pháp thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động phát triển du lịch",
Tiếp tục triển khai theo kế hoạch Đề tài cấp Bộ năm 2010 chuyển tiếp "Nghiên cứu phát triển hệ thống sản phẩm du lịch văn hóa tại các di sản văn hóa thế giới của Việt Nam (giới hạn tại các di sản: Huế, Hội An, Mỹ Sơn).
Thực hiện theo kế hoạch, tiến độ các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2011.
3.      Công tác thông tin, thư viện và đào tạo, hợp tác
Tiếp tục triển khai nhiệm vụ thông tin – khoa học năm 2011; tiếp tục xúc tiến hợp tác với các tổ chức Quốc tế: Tây Ban Nha, Học viện Mêkông, Jica…
Tiếp tục triển khai theo kế hoạch Tập huấn nội bộ Viện.
4. Công tác tổ chức, hành chính và tài chính
Phục vụ tuyển dụng viên chức theo kế hoạch của Hội đồng tuyển dụng Tổng cục Du lịch;
Hoàn thiện, ban hành  Quy chế chi tiêu nội bộ.
Tiếp tục hoàn thiện các phần công việc về giải quyết 12 dự án
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng cục, Bộ.
5.      Công tác quy hoạch phát triển du lịch với các địa phương
Hoàn thiện quy hoạch phát triển du lịch với các địa phương: Cà Mau, Quảng Trị, Quảng Ninh, Kiên Giang, Đắk Lắk, Phú Yên,…, Xây dựng triển khai một số dự án mới như: Cao Bằng và một số địa phương khác.
Tiếp tục triển khai quy hoạch phát triển du lịch TP.Hà Nội theo tiến độ.
 
III. KIẾN NGHỊ
 
1.       Đề nghị Tổng cục có ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ Tiêu chí công nhận khu du lịch, tuyến du lịch và điểm du lịch ở Việt Nam.
2.   Đề nghị Tổng cục xem xét việc phê duyệt đề cương, dự toán nhiệm vụ:
– Quy hoạch phát triển du lịch đồng bằng sông Hồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
– Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đảo Phú Quốc đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.
– Xây dựng hệ thống tiêu chí thống kê du lịch nội địa.
 
Trên đây là tình hình công tác tháng 5 và xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2011, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch xin kính báo cáo./.
 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Viện trưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TC-HC.
KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
Phạm Trung Lương
 

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *