Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Báo cáo tổng kết năm 2011, nhiệm vụ 2012

   

  TỔNG CỤC DU LỊCH
  VIỆN NCPT DU LỊCH
   


  Số:          /BC-VDL
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   


  Hà Nội, ngày 12 tháng 01  năm 2012
   
   
  BÁO CÁO
  TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2011 VÀ
  PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012
  Năm 2011, Viện NCPT Du lịch đã hoàn thành nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra và nhiều nhiệm vụ công tác do Bộ và Tổng cục Du lịch giao. Trong bối cảnh hoạt động của Viện còn nhiều khó khăn nhưng toàn thể Lãnh đạo và cán bộ, viên chức và người lao động của Viện đã có nhiều cố gắng để vượt qua. Viện NCPT Du lịch báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác năm 2011 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2012 như sau:
   
  I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2011
   
  1. Các nhiệm vụ, đề án phát triển du lịch do Bộ, Tổng cục giao:
  – Viện bám sát Văn phòng Chính phủ, các cơ quan Trung ương liên quan, kịp thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo nhằm thúc đẩy phê duyệt các đề án mà Bộ đã trình Chính phủ. Theo đó, Đề án Chiến lược phát triển du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt tại Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011. Hiện Viện đang chuẩn bị nội dung kế hoạch phổ biến Chiến lược và hoàn thiện báo cáo để trình phê duyệt các đề án: Đề án “Phát triển du lịch các tỉnh biên giới Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia”; Đề án “Phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020”; Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xóa đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn".
  – Đề án "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030": Đang tổng hợp, tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành/địa phương, hoàn thiện trình Hội đồng thẩm định, đồng thời hoàn chỉnh báo cáo ĐMC để trình cấp có thẩm quyền thẩm định.
   
  2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học-công nghệ, môi trường
  a) Nghiên cứu khoa học
  Hoàn thành nghiệm thu 02 đề tài cấp Bộ: (1) “Các giải pháp thích ứng và ứng phó, góp phần giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động du lịch ở Việt Nam”; (2) “Thực trạng và giải pháp phát triển các khu du lịch quốc gia biển miền Trung Việt Nam” và đã nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu phát triển hệ thống sản phẩm du lịch văn hoá tại các di sản văn hoá Thế giới của Việt Nam” (giới hạn tại các di sản: Huế, Hội An, Mỹ Sơn).
  Triển khai thực hiện theo tiến độ 02 đề tài cấp Bộ: (1) “Xây dựng hệ thống tiêu chí thống kê du lịch nội địa”: Nay, đã hoàn thành khảo sát, đang thực hiện các chuyên đề và (2) Chương trình NCKH cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam theo đặc trưng vùng”: Đang hoàn chỉnh các bước để được phê duyệt đề cương.
  Hoàn thành và nghiệm thu 04 đề tài cấp cơ sở năm 2011: (1) “Hoàn thiện hệ thống ký hiệu bản đồ quy hoạch phát triển du lịch”; (2) “Xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển Bình Thuận” (3) “Quy trình thu thập, xử lý dữ liệu khách du lịch quốc tế đến Hà Nội” và (4) “Ứng dụng GIS trong đánh giá, phân vùng chất lượng môi trường nước tại khu du lịch đảo Phú Quốc”.
   
  b) Nhiệm vụ môi trường
  Đã hoàn thành và nghiệm thu 02 nhiệm vụ: (1) “Dự án phát triển du lịch sinh thái trong kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” và (2) “Đánh giá sơ bộ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với hoạt động du lịch” (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu).
   
  3. Các công việc chuyên môn khác
  Phối hợp tổ chức thành công 02 Hội thảo: (1) “Xúc tiến đầu tư du lịch Tây Ninh và các tỉnh Đông Nam Bộ” và (2) “Phát triển thương hiệu du lịch biển Việt Nam tại Bình Thuận”; Triển khai xây dựng kế hoạch, nội dung đề cương, dự toán trình phê duyệt Nhiệm vụ “Chính sách ưu đãi đầu tư phát triển SPDL đặc thù tại các khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia” (thuộc nhiệm vụ xây dựng chính sách cấp bách trong lĩnh vực du lịch của Chương trình VHTTDL và gia đình); Tham gia tổ nghiên cứu sửa đổi Luật Du lịch, Chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Bộ,…
  Đã xây dựng thuyết minh đề tài nghiên cứu KH&CN cấp Bộ năm 2012: “ Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam”;
  Tham gia nhiều đoàn công tác trong và ngoài nước; tham dự các hội nghị, hội thảo; đóng góp ý kiến vào các đề án, dự án theo đề nghị của các Bộ, ngành, địa phương và chỉ đạo của Bộ, Tổng cục Du lịch. Đã thực hiện 02 chuyến khảo sát nước ngoài tại Kenia và Malaysia, Indonesia; Viện đã cử 02 cán bộ đi học tập, công tác tại Trung Quốc; 04 cán bộ đi giao lưu, học tập tại Nhật Bản; 01 cán bộ đi nghiên cứu sinh tại Trung Quốc…
   
  4. Công tác quy hoạch phát triển du lịch với các địa phương
  Đã hoàn thành nghiệm thu, đang thanh quyết toán 7 dự án: Dự án QHTT phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Sơn La đến năm 2020; dự án Điều chỉnh, bổ sung QHTT phát triển du lịch Bình Phước đến năm 2010, định hướng 2020; dự án QH chi tiết khu du lịch Rào Quán, Hướng Hóa, Quảng Trị; dự án Bảo tồn và phát triển cảnh quan du lịch tỉnh Bình Thuận; Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Dương đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến 2020, tầm nhìn 2025; Điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch Hải Dương đến 2020.
  Đã hoàn thành về chuyên môn các dự án QHTT: Kiên Giang, Phú Yên, Cà Mau, Quảng Ninh, Côn Đảo, Đắk Lắk (chờ phê duyệt).  
  Đang triển khai 05 dự án QHTT Hà Nội, Hà Tĩnh, Cao Bằng, Nam Định, Bạc Liêu,.…
   
  5. Công tác thông tin, thư viện và đào tạo, hợp tác quốc tế
  – Triển khai nhiệm vụ thông tin khoa học năm 2011 theo kế hoạch; đầu tư trang thiết bị, sắp xếp lại Thư viện; nâng cao chất lượng trang web.
  Hoàn thành khóa tập huấn nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ của Viện.
  – Phối hợp với tổ chức JICA (Nhật Bản) hoàn thành dự án bảo vệ môi trường tại vịnh Hạ Long.
  – Thành lập Nhóm tham gia thực hiện công việc liên quan tới dự án EU; tham gia thực hiện các phần việc dự án với Tây Ban Nha, với tổ chức UNESCO.
  – Xây dựng kế hoạch, nội dung khóa bồi dưỡng kiến thức về quy hoạch du lịch và xây dựng Đề án “Đào tạo trình độ Tiến sỹ du lịch học”.
   
  6. Công tác tổ chức, hành chính và tài chính
              – Hoàn thành công tác thi tuyển viên chức năm 2011 và các công việc liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.
  – Hoàn thành bổ sung quy hoạch lãnh đạo Viện giai đoạn 2011-2016 và giai đoạn 2016-2021; làm quy trình đề nghị Tổng cục bổ nhiệm Lãnh đạo Viện.
  – Tổ chức triển khai thực hiện Điều lệ Tổ chức hoạt động của Viện theo Quyết định của Tổng cục Du lịch; đã xây dựng đề xuất sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện đề nghị TCDL phê duyệt.
  – Hoàn thành việc nâng lương định kỳ năm 2011; thực hiện các thủ tục, giải quyết chính sách cho cán bộ nghỉ hưu theo chế độ.
  – Đã hoàn thành nghiệm thu và đang hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán dự án cải tạo Trụ sở Viện;
  – Thực hiện tốt chế độ báo cáo, thống kê theo quy định.
  – Triển khai công tác tài chính năm 2011 theo kế hoạch; thực hiện thanh quyết toán 02 đề tài khoa học chuyển tiếp từ năm 2009, 02 đoàn khảo sát nước ngoài, 02 nhiệm vụ theo yêu cầu của TCDL, 01 nhiệm vụ với JICA và 04 quy hoạch với các địa phương; thực hiện các thủ tục tài chính và đôn đốc thu hồi công nợ, giải quyết các dự án tồn đọng với các địa phương do Viện thực hiện.
  – Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để thay thế quy chế chi tiêu hiện hành (Dự kiến ban hành quý I/2012);
  – Hoàn thành phương án thanh toán nội bộ 10 dự án tồn đọng báo cáo Tổng cục; đang thanh toán cụ thể cho từng cá nhân.
   
  7. Công tác thi đua, khen thưởng
  Năm qua, với sự phấn đấu nỗ lực, công tác thi đua được đẩy thêm một bước, nhiều tập thể cá nhân có thành tích đề nghị Viện và Tổng cục Du lịch khen thưởng:
  * 04 Tập thể lao động xuất sắc: Gồm Phòng TC-HC; Kế toán; Đào tạo-HTQT và Thị trường-Sản phẩm DL.
  * 02 Tập thể Lao động tiên tiến: Gồm Phòng TN-MT và Phòng Kinh tế Du lịch) + Tập thể Viện.
  * 05 Chiến sỹ thi đua cơ sở: Gồm các đồng chí (Đ/c Thiển, Bình, Phạm Trang, Thơ và Nhung).
  * 34 Lao động tiên tiến.
  Công đoàn Viện đề nghị Lãnh đạo Tổng cục Du lịch khen thưởng 04 đồng chí; có 1 đồng chí được Công đoàn Bộ tặng giấy khen.
  8. Công tác đoàn thể, phong trào
  – Đã hoàn thành Đại hội Công đoàn, bầu ra BCH nhiệm kỳ mới; Chuyển Đảng chính thức 02 Đảng viên; cử 05 cán bộ gương mẫu tham dự Lớp nhận thức về Đảng và hoàn thành Tổng kết công tác năm của Chi bộ.
  – Hưởng ứng tốt các phong trào do Bộ, Tổng cục phát động.
  9. Công tác Đời sống
  Trong tình hình khó khăn chung, trong năm Viện cùng Công đoàn chăm lo cho cán bộ các ngày lễ, ngày Tết, các ngày kỷ niệm 8/3, 1/5, 1/6, 2/9, 20/10, 22/12,…đều có một phần thu nhập tăng thêm. Tuy nhiên, mức độ cải thiện đời sống còn rất hạn chế.
   
  10. Đánh giá chung
  a. Những mặt tích cực
  – Năm 2011, Tập thể toàn Viện đã đoàn kết, tập trung cao độ cho thực hiện nhiệm vụ, nhiều khối lượng công việc được hoàn thành và được Tổng cục đánh giá cao như Chiến lược được phê duyệt, xây dựng quy hoạch, tổ chức các hội thảo du lịch tại Bình Thuận, Tây Ninh và nhiều nhiệm vụ khác.
  – Đang từng bước lấy lại uy tín cho Viện bằng việc giải quyết dứt điểm các công việc, các dự án.
  – Công tác tổ chức cán bộ được đẩy mạnh một bước.
  – Đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ tồn đọng khó khăn như thi tuyển viên chức, 10 dự án và các dự án tồn đọng với địa phương.
  – Hoạt động phong trào thi đua được đẩy lên thêm một bước.
  b. Những mặt hạn chế
  – Chưa thực sự đồng lòng nhất trí, chưa nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, viên chức; chưa chủ động tích cực, do vậy khối lượng công việc hoàn thành chưa nhiều.
  – Chất lượng, tiến độ công việc một số đề tài, dự án chưa đảm bảo đúng yêu cầu và kế hoạch.
  – Còn có đơn thư phản ánh; tâm trạng cán bộ chưa yên tâm, đời sống ít được cải thiện, tinh thần làm việc chưa nhiệt huyết.
  – Kỷ cương làm việc chưa thực sự đi vào nề nếp.
   
  II. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2012
   
  Năm 2012, Viện tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
   
  1. Thực hiện tốt kế hoạch phổ biến, triển khai Chiến lược phát triển du lịch đến 2020, tầm nhìn 2030 theo chỉ đạo của Bộ, Tổng cục.
  2. Tiếp tục thực hiện các công việc để tiến tới phê duyệt các Đề án:
   – Đề án “Phát triển du lịch các tỉnh biên giới Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia đến năm 2020”;  
  – Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xoá đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn”;
  3. Tổ chức triển khai thực hiện các đề án năm 2012 theo kế hoạch:
  – Đề án “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể PTDL đảo Phú Quốc đến 2020, tầm nhìn 2030”;
  – Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030”;
  – Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến 2020, tầm nhìn 2030”;
  – Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Tây Nguyên, đến 2020, tầm nhìn 2030”;
  4. Phối hợp tổ chức Hội thảo “Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thế giới vịnh Hạ Long – Tầm nhìn mới tại Hạ Long, Quảng Ninh.
  5. Tiếp tục thực hiện đề tài năm 2011 chuyển tiếp:
  – Thực hiện Đề tài “Xây dựng hệ thống tiêu chí thống kê du lịch nội địa”.
  – Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2012 “Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam”.
  – Chương trình “Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam theo đặc trưng vùng”.
  – Nhiệm vụ “Chính sách ưu đãi đầu tư phát triển SPDL đặc thù tại các khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia” (thuộc nhiệm vụ xây dựng chính sách cấp bách trong lĩnh vực du lịch của Chương trình VHTTDL và gia đình).
              – Thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá cụ thể ảnh hưởng của BĐKH đối với hoạt động du lịch” trong Chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ.
  6. Tổ chức sắp xếp cơ cấu tổ chức, bộ máy của Viện theo Quyết định về chức năng, quyền hạn của Viện sau khi được Tổng cục Du lịch ban hành.
  7.  Xây dựng kế hoạch công tác năm 2012 về công tác chuyên môn, tài chính và các báo cáo khác theo kế hoạch và yêu cầu của Bộ, Tổng cục.
  8. Triển khai công tác Thông tin, thư viện năm 2012, xuất bản báo cáo khoa học năm 2011, tăng cường hiệu quả trang web.
  9. Đẩy mạnh công tác đào tạo và hợp tác quốc tế trong đó xây dựng đề án Đào tạo trình độ tiến sỹ du lịch học.
  10. Triển khai hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước trong việc Đào tạo và hợp tác (EU, JICA, UNESCO, AECID…); triển khai dự án với Tây Ban Nha.
  11. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, công tác đoàn thể, đảm bảo đời sống và cải thiện môi trường làm việc cho cán bộ, viên chức.
  12. Tập trung ra sức thi đua lập thành tích và chuẩn bị tốt cho việc kỷ niệm 20 năm Thành lập Viện vào đầu năm 2013.
  III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỚI TỔNG CỤC DU LỊCH
  1. Đề nghị Tổng cục Du lịch và Bộ quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tác động với các Bộ ngành và Thủ tướng Chính phủ để đẩy nhanh quá trình thẩm định, phê duyệt các đề án.
  2. Đề nghị Tổng cục Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn giúp ổn định tổ chức cán bộ, phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy mới theo đề xuất của Viện, bổ nhiệm thêm Lãnh đạo Viện và củng cố Lãnh đạo các phòng.
  3. Đề nghị TCDL quan tâm chỉ đạo khi giao nhiệm vụ kèm kinh phí sớm phê duyệt đề cương và dự toán để việc chủ động tổ chức triể khai thuận lợi.
  4. Đề nghị TCDL quan tâm chỉ đạo dự án EU trang trải một phần kinh phí cho việc sử dụng văn phòng dự án tại Viện.
  5. Đề nghị TCDL quan tâm bố trí nâng tổng kinh phí thường xuyên để đảm bảo các hoạt động của Viện, trong đó cần có kinh phí đoàn ra, đoàn vào để đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế của Viện.
   

   

   

  Nơi nhận:
  – Lãnh đạo Viện;
  – Các đơn vị thuộc Viện;
  – Lưu: VT, TC-HC.
  VIỆN TRƯỞNG
   
   
   
   
   
   
   
  Hà Văn Siêu
    

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *