Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban tháng 9/2012

  TỔNG CỤC DU LỊCH
  VIỆN NCPT DU LỊCH

   
     

   

  Số:         /TB-VNCPTDL

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   
     

   

                            Hà Nội, ngày  04  tháng 9  năm 2012

   
   
                                                        THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN VIỆN
                                                                           (Tháng 9/2012)
   
  Ngày 31 tháng 8 năm 2012, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng 9 năm 2012 do Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì. Theo thành phần vắng đồng chí Quế đi học, đ/c Hiền nghỉ việc riêng. Sau khi nghe Phòng Tổ chức Hành chính báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện công tác tháng 8, dự kiến kế hoạch công tác tháng 9/2012 và các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận như sau:
   
  Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2012:
  1. Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030”: Thư ký Ban chỉ đạo tiếp tục liên hệ với Văn phòng Chính phủ giải quyết công việc phát sinh (nếu có) kịp thời; chủ trì nhiệm vụ ĐMC Quy hoạch tiếp tục đôn đốc việc thẩm định, báo cáo lãnh đạo Viện kịp thời những vướng mắc, tồn tại nhằm đẩy nhanh việc thẩm định.
  2. Các đề án Quy hoạch phát triển du lịch vùng: Yêu cầu các phòng, chủ nhiệm các đề án đôn đốc hoàn thành các chuyên đề để tổ chức hội thảo tại Viện trước 20/9/2012; Giao phòng Quy hoạch phối hợp với Phòng TC-HC, các chủ nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo của mỗi vùng tại các tỉnh đã dự kiến  trong tháng 10/2012.
  3. Ba đề án Biển đảo, Biên giới và Du lịch cộng đồng: Yêu cầu Thư ký Ban chỉ đạo theo sát, nắm tình hình, kịp thời báo cáo lãnh đạo Viện xử lý những phát sinh sau khi trình.
  4. Đề án “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đảo Phú Quốc”: Yêu cầu chủ nhiệm Đề án chủ động hoàn tất các công việc thực hiện khảo sát theo kế hoạch từ 09-23/9/2012.
  5. Về công tác NCKH: Giao Phòng Thị trường-Sản phẩm Du lịch khẩn trương triển khai 01 đề tài bổ sung năm 2013 báo cáo Hội đồng khoa học xem xét trước 10/9/2012 để báo cáo Bộ; đề tài “Thống kê du lịch nội địa” hoàn tất các nội dung yêu cầu để tổ chức hội thảo đầu tháng 10 tại Viện.
  6. Về nhiệm vụ điều tra tài nguyên du lịch, yêu cầu Phòng TN-MT sớm hoàn thiện nội dung theo góp ý của Hội đồng khoa học Viện để trình Bộ.
  7. Về dự án với TBN: Phân công PVT. Hoa tổ chức cuộc họp với các chủ trì vào tuần 2, tháng 9 để thúc đẩy công việc theo yêu cầu của Ban quản lý dự án.
  8. Các dự án QHPT du lịch với các địa phương: Khẩn trương thực hiện các thủ tục thanh quyết toán với các dự án đã được phê duyệt; thúc đẩy công việc các dự án đang thực hiện theo kế hoạch; các bộ phận, cá nhân được giao chủ trì, chuẩn bị, phối hợp các phòng chức năng hoàn thành thủ tục triển khai các dự án mới theo yêu cầu các địa phương.
  9. Công tác TCCB: giao Phòng TC-HC dự thảo phương án sắp xếp tổ chức, nhân sự theo đề án mới báo cáo lãnh đạo Viện trong tháng 9/2012; giúp Hội đồng TĐ-KT Viện báo cáo Tổng cục đề nghị tặng danh hiệu Cờ thi đua của Bộ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tập thể Viện.
  10. Công tác chuẩn bị cho kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Viện: Lãnh đạo Viện khẩn trương xem xét các nội dung, công việc do bộ phận nội dung đã chuẩn bị để sớm thống nhất triển khai; các công việc khác, yêu cầu các bộ phận, ông bà được phân công chủ động theo kế hoạch.
  11. Yêu cầu phòng TC-HC, Kế toán, Hội đồng kiểm kê tài sản của Viện sớm hoàn thành các công việc phục vụ thanh lý tài sản.
  12. Công tác Tài chính: yêu cầu Phòng Kế toán đôn đốc các đơn vị, cá nhân hoàn tất các thủ tục (chuyển kinh phí, thanh quyết toán…) các đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ đã hoàn thành; thực hiện báo cáo Tài chính hàng tháng lên PVT Phụ trách và Viện trưởng.
  13. Về xây dựng đề án để xin kinh phí cho hoạt động của Viện năm 2013: Giao PVT. Trương Sỹ Vinh chỉ đạo Phòng TC-HC, Kế toán xây dựng đề án theo tinh thần NĐ 115 trình cấp thẩm quyền trong năm 2012.
  14. Các nhiệm vụ khác không nhắc trong thông báo này, yêu cầu trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động thực hiện.
   
        Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính xin thông báo. Đề nghị các đơn vị, cá nhân thực hiện nghiêm túc./.
   

  Nơi nhận:
  – Lãnh đạo Viện;
  – Các đơn vị thuộc Viện;
  – Lưu: VT, TC-HC.
  TL.VIỆN TRƯỞNG
  TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
   
   
   
   
   
   
   
  Phạm Đình Thuấn

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *