Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban tháng 8/2010

  TỔNG CỤC DU LỊCH
  VIỆN NCPT DU LỊCH


  Số: 189  /TB-VDL
                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                    Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


                                                                           

                                                                                                                              Hà nội, ngày 05 tháng 8 năm 2010
   
  THÔNG BÁO GIAO BAN
  (tháng 8/2010)
   
   
   
   
  Ngày 03 tháng 8 năm 2010, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức cuộc họp giao ban. Sau khi kiểm điểm kết quả công tác tháng 7/2010, xác định công việc chủ yếu thực hiện trong tháng 8/2010 và nghe ý kiến của các thành viên cuộc họp, Viện trưởng kết luận như sau:
   
            1. Phòng Kinh tế Du lịch
           
  – Phối hợp với Thư ký Ban chỉ đạo dự thảo công văn báo cáo Bộ đề án Cộng đồng;
   
  – Đôn đốc cá nhân liên quan khẩn trương hoàn thiện đề cương, dự toán dự án Du lịch sinh thái báo cáo Viện xem xét, trình cấp trên phê duyệt;
   
            – Tiếp tục theo sát, đề nghị Tổng cục sớm phê duyệt đề cương, dự toán nhiệm vụ Tiêu chí công nhận khu, tuyến, điểm và đô thị du lịch;
   
            – Báo cáo Viện trưởng tình hình và xây dựng kế hoạch đi báo cáo địa phương dự án Phú Yên.
   
  2. Phòng Tài nguyên-Môi trường
   
   – Tiếp tục thúc đẩy thực hiện các công việc chuyên môn của nhiệm vụ môi trường Nam Trung Bộ (anh Đào Duy Tuấn tiếp tục thực hiện chuyên đề đã được phân công);
   
  – Tiếp tục theo sát, nắm thông tin chỉ đạo của Bộ, Tổng cục về các nhiệm vụ môi trường năm 2010 (gồm: tổ chức Hội nghị; điều chỉnh quy hoạch đảo Phú Quốc; xin kinh phí ĐMC của Quy hoạch tổng thể Du lịch Việt Nam).
   
  3. Phòng Thị trường-Sản phẩm Du lịch
   
  – Tiếp tục thực hiện các công việc do Ban chỉ đạo giao: phối hợp với đơn vị, cá nhân liên quan hoàn thiện hồ sơ đề án Chiến lược để báo cáo Bộ Tư pháp; dự thảo công văn báo cáo Bộ về đề án Cộng đồng; xây dựng hồ sơ đề nghị Tổng cục nghiệm thu các công việc đã hoàn thành của các đề án;
   
  – Đôn đốc tiến độ thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2010 Viện giao cán bộ của phòng làm chủ nhiệm đảm bảo thời gian quy định.
  4. Phòng Đào tạo-Hợp tác Quốc tế
   
  Tiếp tục xây dựng, báo cáo Lãnh đạo Viện chương trình khung về đào tạo của Viện; tiếp tục xúc tiến các hoạt động hợp tác với JICA, Cơ quan hợp tác quốc tế Tây Ban Nha, …
   
  5. Phòng Thông tin-Khoa học-Công nghệ
   
  – Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thông tin-khoa học năm 2010 (khẩn trương hoàn thiện các nội dung công việc để trang Web của Viện đi vào hoạt động vào ngày 2/9/2010) và 02 đề tài cấp cơ sở năm 2010 Viện giao cán bộ của phòng làm chủ nhiệm;
   
  – Phối hợp, đôn đốc các đơn vị, cá nhân được giao làm chủ trì, chủ nhiệm đề tài khoa học chủ động thực hiện theo kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Hội đồng khoa học Viện tình hình đăng ký tuyển, chọn đề tài năm 2011;
   
  – Hướng dẫn, đôn đốc cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục để triển khai đề tài năm 2010 đã được Bộ ký hợp đồng.
  6. Phòng Kế toán
            – Hoàn thành duyệt quyết toán tài chính năm 2009;
            – Tiếp tục liên hệ với một số địa phương liên quan để thanh lý hợp đồng, quyết toán kinh phí các dự án quy hoạch phát triển du lịch;
   
  – Hoàn thành rà soát, tham mưu với Lãnh đạo Viện hướng giải quyết 12 dự án tồn đọng (ưu tiên thực hiện trước các dự án 3 vùng, 6 trung tâm) và hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ;
   
  – Tiếp tục giải ngân kinh phí theo tiến độ công việc đối với các nhiệm vụ đã và đang thực hiện. Theo đó, đảm bảo đúng quy định giải ngân, phải có báo cáo tình hình, thanh quyết toán lần trước.
   
  7. Phòng Tổ chức-Hành chính
   
  – Hoàn thiện Quy chế làm việc, hồ sơ dự án cải tạo trụ sở trình cấp thẩm quyền phê duyệt;
   
  – Phối hợp với phòng Quy hoạch Phát triển Du lịch và các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch đi khảo sát các tỉnh phía Bắc trong khuôn khổ đề án Quy hoạch tổng thể Việt Nam;
   
  – Tiếp tục thực hiện các công việc về cán bộ và chính sách cán bộ: bổ nhiệm lại cán bộ; chế độ bảo hiểm xã hội; báo cáo và đăng ký thi nâng ngạch cán bộ…;
  – Tiếp tục thực hiện các công việc về hành chính phục vụ triển khai các nhiệm vụ, công việc chung.
   
  8. Trung tâm Dịch vụ Khoa học và Tư vấn Phát triển Du lịch
   
  – Hoàn thành tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành đối với quy hoạch Mộc Châu; giải quyết vướng mắc về hợp đồng triển khai dự án Kiên Giang để triển khai; gửi báo cáo dự án Bình Dương xin ý kiến ban, ngành của địa phương;
   
  – Tiếp tục thúc đẩy tiến độ các dự án quy hoạch phát triển du lịch Viện giao Trung tâm thực hiện, cụ thể: Quảng Bình; Rào Quán-Quảng Trị; Quảng Ninh; ĐắkLắk; …
   
  – Khẩn trương hoàn thiện các công việc, thủ tục thanh lý khối lượng hoàn thành các dự án, đề án phát triển của tỉnh Bình Thuận.
   
  9. Phòng Quy hoạch Phát triển Du lịch
   
  – Phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch khảo sát các tỉnh phía Bắc trong khuôn khổ đề án Quy hoạch tổng thể Việt Nam; liên hệ, nắm thông tin để báo cáo Viện trưởng tình hình phê duyệt đề cương, dự toán quy hoạch thác Bản Giốc;
   
  – Căn cứ quyết định của Tổng cục, triển khai thực hiện nội dung bổ sung của đề án Biên giới;
   
  – Đôn đốc tiến độ và báo cáo tình hình lên Viện trưởng các dự án quy hoạch phát triển du lịch: Côn Đảo, Cà Mau; phối hợp với các đơn vị thanh lý hợp đồng thực hiện dự án Lạng Sơn.
   
  10. Các công việc thường xuyên khác không nhắc tên tại Thông báo này, yêu cầu các đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng.
   
  Căn cứ các nội dung trên, Viện trưởng yêu cầu trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chủ động thực hiện đảm bảo nghiêm túc, khẩn trương. Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính xin thông báo./.
   

   


  Nơi nhận:

  – Lãnh đạo Viện;

  – Các đơn vị thuộc Viện;

  – Lưu: VT, TC-HC.

  TL.VIỆN TRƯỞNG

  TRƯỞNG PHÒNG TC-HC


  Phạm Đình Thuấn

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *