Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban (tháng 6 – 2011)

   

  TỔNG CỤC DU LỊCH
  VIỆN NCPT DU LỊCH
   
  Số:         /TB-VDL
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
                                                  Hà Nội, ngày 03 tháng 6  năm 2011
   
   
  THÔNG BÁO GIAO BAN
  (Tháng 6/2011)
   
   
  Ngày 03 tháng 6 năm 2011, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng. Sau khi kiểm điểm kết quả công tác tháng  5/2011, dự kiến công việc chủ yếu thực hiện trong tháng 6/2011 và nghe ý kiến của các thành viên cuộc họp, Viện trưởng kết luận như sau:
   
  Các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2011
   
  1.1 Yêu cầu Thư ký Ban chỉ đạo bám sát cơ quan Chính phủ về tình hình phê duyệt Đề án Chiến lược, tiến độ trình Đề án Cộng đồng.
  1.2 Thư ký Ban chỉ đạo, Ban chuyên môn Đề án Quy hoạch chuẩn bị các công việc phục vụ tổ chức Hội thảo “Định hướng và giải pháp phát triển du lịch” vào ngày 16/6; Hoàn thiện các công việc để báo cáo lên Bộ cuối tháng 6/2011.
  1.3 Chủ trì 02 đề tài NCKH cấp Bộ năm 2009: “Các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu….” và “Thực trạng và giải pháp phát triển các khu du lịch quốc gia biển miền Trung VN”, hoàn thành báo cáo, các thủ tục cần thiết để tổ chức nghiệm thu trong tháng 6 theo kế hoạch.
  1.4 Chủ nhiệm nhiệm vụ Sinh thái: Đôn đốc hoàn thành các chuyên đề chuyên môn, tổng hợp, hoàn thiện báo cáo tổng hợp trong tháng 6/2011.
  1.5 Phòng TTKHCN phối hợp với các phòng ban liên quan chuẩn bị các nội dung báo cáo liên quan kế hoạch KHCN của Viện 2012 theo chỉ đạo của Bộ, Tổng cục Du lịch.
  1.6 Các bộ phận, cá nhân liên quan phục vụ cho Hội đồng thi tuyển viên chức khi được yêu cầu.
  1.7 Công tác TCHC-Kế toán: Hoàn tất các thủ tục quyết toán tài chính năm 2010, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất dự án cải tạo Trụ sở.
  1.8 Phòng TC-HC xây dựng kế hoạch họp bàn, phòng Kế toán chủ trì việc lấy ý kiến cho dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ.
  1.9 Phòng TC-HC, Kế toán phối hợp cùng các đơn vị, cá nhân liên quan tiếp tục các công việc giải quyết 12 dự án tồn đọng.
  1.10 Phòng Quy hoạch tổ chức các nhiệm vụ hỗ trợ Tây Ninh theo chỉ đạo của Tổng cục Du lịch.
  Các nhiệm vụ khác không nhắc tên tại Thông báo này, yêu cầu các đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ.
  Căn cứ các nội dung trên, Viện trưởng yêu cầu trưởng các đơn vị thông báo tới các cá nhân liên quan chủ động thực hiện đảm bảo nghiêm túc, khẩn trương. Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính xin thông báo./.
   

   

  Nơi nhận:
  – Lãnh đạo Viện;
  – Các đơn vị thuộc Viện;
  – Lưu: VT, TC-HC.
  TL.VIỆN TRƯỞNG
  TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
   
   
   
   
   
   
  Phạm Đình Thuấn
   

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *