Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban tháng 6/2010

  TỔNG CỤC DU LỊCH
  VIỆN NCPT DU LỊCH


  Số: 128/TB-VDL
                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


            
   
                                                                                                              Hà nội, ngày 03 tháng 6 năm 2010
   
   
  THÔNG BÁO GIAO BAN
  (tháng 6/2010)
   
   
  Ngày 02 tháng 6 năm 2010, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức cuộc họp giao ban. Sau khi nghe Trưởng (phụ trách) các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện công việc tháng 5 và dự kiến những công việc thực hiện trong tháng 6 năm 2010; ý kiến bổ sung của các thành viên cuộc họp, Viện trưởng kết luận những công việc chủ yếu thực hiện trong tháng 6 năm 2010 của từng đơn vị cụ thể như sau:
  1. Phòng Thông tin-Khoa học-Công nghệ
  – Tiếp tục thu thập, phân loại tài liệu, sản phẩm công việc Viện thực hiện; hoàn chỉnh trang Web và chuẩn bị kế hoạch buổi báo cáo Viện kết quả thực hiện;
  – Tổ chức triển khai nhiệm vụ thông tin-khoa học năm 2010;
  – Hoàn thành xây dựng Báo cáo công tác KH&CN 6 tháng đầu năm 2010 trước ngày 10/6/2010; dự thảo công văn báo cáo Bộ tình hình triển khai đề tài cấp cơ sở năm 2010; tổ chức triển khai 02 đề tài cấp cơ sở Viện giao cán bộ của phòng làm chủ nhiệm;
   
  – Hoàn chỉnh kế hoạch, đề cương, dự toán tổ chức hội thảo “Liên kết phát triển du lịch đồng bằng sông Hồng” báo cáo Lãnh đạo Viện xem xét, quyết định; chủ động liên hệ, làm việc với các đơn vị của Tổng cục để thực hiện các công việc liên quan (ký hợp đồng giao việc, …).
  2. Phòng Thị trường-Sản phẩm Du lịch
  – Lập danh sách các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị để gửi Đề án đồng bằng sông Cửu Long, báo cáo Viện trưởng xem xét, quyết định;
   
  – Rà soát các nội dung kết luận của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tại hội thảo “Liên kết phát triển du lịch biển, đảo và sông vùng đồng bằng sông Cửu Long”, phối hợp với đơn vị, cá nhân trong Viện đề xuất phương án, công việc trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của Viện;
   
  – Tiếp tục thực hiện các công việc do Ban chỉ đạo giao: liên hệ, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục tình hình trình phê duyệt đề cương, dự toán các nhiệm vụ năm 2010 của Viện; tiếp tục hoàn chỉnh đề án Chiến lược và công văn gửi Bộ Tư pháp;
  – Đôn đốc tổ chức triển khai đề tài cấp cơ sở năm 2010 Viện giao cán bộ của phòng làm chủ nhiệm.
  3. Phòng Kế toán
  – Thực hiện theo nghiệp vụ về công tác tài chính để triển khai các nhiệm vụ, đề án, đề tài, dự án…đảm bảo tiến độ, chất lượng;
   
  – Phối hợp với chủ nhiệm xem xét dự toán đề tài năm 2010, trình Bộ phê duyệt; hoàn thành thanh quyết toán nhiệm vụ môi trường năm 2009 và đề tài khoa học đã hoàn thành;
   
  – Tiếp tục hoàn thành thủ tục chuyển về kho bạc quận Ba Đình; tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ; xây dựng báo cáo tài chính các dự án có thu quyết toán năm 2009 báo cáo Viện trưởng và công khai tại Viện;
  – Tiếp tục chuẩn bị các công việc liên quan để phục vụ Đoàn kiểm tra báo cáo quyết toán của Tổng cục.
  4. Phòng Tài nguyên-Môi trường
   – Tổ chức đi khảo sát các tỉnh Nam Trung Bộ theo kế hoạch được duyệt; tiếp tục thực hiện các công việc chuyên môn của nhiệm vụ môi trường Nam Trung Bộ;
   
  – Chủ động nắm bắt và kịp thời báo cáo Viện trưởng đề nghị Bộ điều chỉnh nhiệm vụ tổ chức “Hội nghị bảo vệ môi trường du lịch toàn quốc” sang thực hiện ĐMC của đề án Quy hoạch tổng thể.
  5. Phòng Đào tạo-Hợp tác Quốc tế
  – Tiếp tục xây dựng, báo cáo Lãnh đạo Viện chương trình khung về đào tạo của Viện; đề xuất Viện trưởng thành phần, tôn chỉ, mục đích, hoạt động của nhóm hợp tác chuyên gia;
            – Tiếp tục hoàn thiện theo yêu cầu của Cơ quan hợp tác quốc tế Tây Ban Nha về các nội dung công việc Viện đã đề xuất hợp tác thực hiện; hoàn thành dứt điểm công việc hợp tác với Viện Xã hội học-Đại học Chiangmai;
            6. Phòng Kinh tế Du lịch
            – Đôn đốc cán bộ liên quan của phòng: khẩn trương hoàn thiện ĐMC của đề án Chiến lược; chuẩn bị các công việc để báo cáo Bộ, Tổng cục đề án Cộng đồng trong tháng 6/2010; hoàn thiện đề cương, dự toán dự án Du lịch sinh thái báo cáo Lãnh đạo Viện xem xét, trình cấp trên phê duyệt;
            – Đề xuất thành viên tham gia xây dựng Tiêu chí công nhận khu, điểm và đô thị du lịch để Tổng cục quyết định thành lập.
            7. Phòng Tổ chức-Hành chính
  – Tiếp tục hoàn thiện Quy chế làm việc ; hồ sơ dự án cải tạo trụ sở;
  – Tiếp tục thực hiện các công việc về công tác cán bộ: rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ, thủ tục bổ nhiệm lại Lãnh đạo Viện, …;
  – Liên hệ, chuẩn bị nội dung, thời gian làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ-Tổng cục Du lịch và ông Đặng Hồng Sơn;
  – Lập kế hoạch, chuẩn bị tổ chức cuộc họp bàn, thống nhất phương án giải quyết 12 dự án tồn đọng;
  – Chuẩn bị báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm và dự kiến công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010.
  8. Trung tâm Dịch vụ Khoa học và Tư vấn Phát triển Du lịch
  – Chủ động thúc đẩy tiến độ các dự án quy hoạch phát triển du lịch Viện giao Trung tâm thực hiện, cụ thể: Quảng Bình; Rào Quán-Quảng Trị; Quảng Ninh; ĐắkLắk; Kiên Giang; …
  – Phối hợp với đơn vị, cá nhân liên quan tiếp tục rà soát, lập kế hoạch giải quyết các dự án quy hoạch phát triển du lịch đã hoàn thành chuyên môn do Trung tâm thực hiện.
  9. Phòng Quy hoạch Phát triển Du lịch
  – Phối hợp với các đơn vị, tiếp tục liên hệ, đề nghị Bộ, Tổng cục xem xét, phê duyệt đề cương, dự toán các đề án, nhiệm vụ năm 2010 Viện giao cán bộ của phòng làm chủ nhiệm (gồm: quy hoạch tổng thể du lịch Việt Nam; quy hoạch Thác Bản Giốc; điều chỉnh quy hoạch Phú Quốc; nội dung bổ sung của đề án Biên giới, …);
  – Chủ động thúc đẩy tiến độ các dự án quy hoạch phát triển du lịch: Lạng Sơn, Côn Đảo, Cà Mau.
  10. Các công việc thường xuyên khác không nhắc tên tại Thông báo này, yêu cầu các đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng.
  Căn cứ các nội dung trên, Viện trưởng yêu cầu trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chủ động thực hiện đảm bảo nghiêm túc, khẩn trương. Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính xin thông báo./.
   
   
  Nơi nhận:
  – Lãnh đạo Viện;
  – Các đơn vị thuộc Viện;
  – Lưu: VT, TC-HC.
                      TL.VIỆN TRƯỞNG
  TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
   
   
   
   
   
                       Phạm Đình Thuấn

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *