Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban tháng 4/2010

  Hà nội, ngày  02 tháng 4 năm 2010

   

  THÔNG BÁO GIAO BAN
  (tháng 4/2010)

  Ngày 31 tháng 3 năm 2010, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức cuộc họp giao ban. Sau khi nghe Trưởng (phụ trách) các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện công việc tháng 3 và dự kiến những công việc thực hiện trong tháng 4 năm 2010; ý kiến bổ sung của các thành viên cuộc họp, Viện trưởng kết luận những công việc chủ yếu thực hiện trong tháng 4 năm 2010 như sau:

  1. Các đề án, nhiệm vụ Bộ, Tổng cục giao

  1.1. Đề án, nhiệm vụ triển khai năm 2009

  – Yêu cầu Trưởng Ban chuyên môn các đề án xem xét tiếp thu ý kiến của các đơn vị tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện.

  – Báo cáo Bộ Tài nguyên-Môi trường thẩm định “Báo cáo môi trường chiến lược” và hoàn thiện hồ sơ trình duyệt đề án Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2030 để gửi Bộ Tư pháp.

  – Tổ chức hội thảo xin ý kiến chuyên gia về dự thảo báo cáo tổng hợp đề án “Phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xóa đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn”.

  1.2. Đề án, nhiệm vụ triển khai năm 2010

  Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2010, phòng Tổ chức-Hành chính đôn đốc các đơn vị, cá nhân được giao chủ trì khẩn trương thực hiện hoàn thành đề cương, dự toán các đề án, nhiệm vụ triển khai năm 2010 và lập báo cáo để Viện trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Các đề án, nhiệm vụ gồm:

  (1) Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030;

  (2) Nội dung bổ sung của đề án “Phát triển du lịch khu vực biên giới Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia”;

  (3) Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thác Bản Giốc-Cao Bằng;

  (4) Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc;
     
  (5) Phổ biến Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam và các đề án được duyệt;

  (6) Dự án cải tạo trụ sở làm việc, số 58 Kim Mã-Ba Đình-Hà Nội;

  (7) Thông tư hướng dẫn về khu, tuyến, điểm du lịch và Tiêu chí công nhận khu, tuyến, điểm du lịch;

  (8) Điều chỉnh Quy hoạch phát triển du lịch đảo Phú Quốc đến 2010, định hướng 2030 trong khuôn khổ đề án bảo vệ môi trường đảo Phú Quốc đến 2010 và định hướng 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 137/2008/QĐ-TTg ngày 10/10/2008;

  (9) Phát triển du lịch sinh thái trong kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 và định hướng đến 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 79/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
  (10) Hội nghị bảo vệ môi trường du lịch toàn quốc;
  2. Công tác thông tin, khoa học, môi trường và đào tạo

  2.1. Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2010, yêu cầu các đơn vị, cá nhân được giao chủ trì khẩn trương thực hiện hoàn thành đề cương, dự toán các đề tài, nhiệm vụ triển khai năm 2010 để trình phê duyệt. Các đề tài, nhiệm vụ gồm:

  (1) Nhiệm vụ: “Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch tại các khu, điểm du lịch văn hóa ở quy mô quốc gia”;

  (2) Nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin KHCN 2010”;

  (3) Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

  2.2. Các chủ nhiệm: hoàn thiện hồ sơ đề nghị tiến hành nghiệm thu cấp Bộ đối với 02 đề tài NCKH năm 2008 và 01 nhiệm vụ môi trường năm 2009 đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở.

  2.3. Phòng Thông tin-Khoa học-Công nghệ khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ: đề xuất thành phần Hội đồng khoa học và công nghệ nhiệm kỳ 2010-2015 của Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch; tiếp tục nâng cấp hoàn thiện trang Web của Viện; dự thảo kế hoạch khoa học và công nghệ của Viện năm 2011; tiếp tục thu thập các sản phẩm đề tài, dự án và nhiệm vụ do Viện thực hiện.

  2.4. Phòng Tài nguyên-Môi trường tiếp tục triển khai các nhiệm vụ môi trường năm 2009, xây dựng và báo cáo Viện trưởng nội dung tiêu chí phân loại tài nguyên du lịch Việt Nam.

  2.5. Phòng Đào tạo-Hợp tác Quốc tế xây dựng và báo cáo Viện trưởng chương trình khung về công tác đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ của Viện.
  3. Công tác tổ chức cán bộ, quản trị, tài chính và công tác khác liên quan
  3.1. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức: Đề nghị Ban chấp hành công đoàn, phòng Tổ chức-Hành chính và phòng Kế toán chuẩn bị nội dung để báo cáo trước Hội nghị, cụ thể: Quỹ Công đoàn, tình hình tài chính của Viện năm 2009; Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ và các nội dung khác có liên quan.

  3.2. Công tác tổ chức cán bộ: Thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của Tổng cục về bổ nhiệm lại; bổ nhiệm mới; tiếp tục phân loại đối tượng tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển, sát hạch) và chuẩn bị các công việc khác có liên quan;

  – Phồi hợp với các đơn vị liên quan đề xuất thành lập Ban chuyên môn, chủ nhiệm (nhóm) thực hiện các dự án.

  3.3. Công tác quản trị: yêu cầu phòng Tổ chức-Hành chính dự thảo Quy chế sử dụng xe ôtô, quy định đảm bảo an toàn, an ninh cơ quan và hoàn thiện hồ sơ trình duyệt dự án cải tạo trụ sở cơ quan năm 2009 và 2010.

  3.4. Công tác tài chính, yêu cầu phòng Kế toán thực hiện hoàn thành:

  – Báo cáo quyết toán tài chính, quyết toán thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân năm 2009;

  – Hoàn chỉnh báo cáo tài chính năm 2009; dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ; tình hình tài chính các dự án có thu để báo cáo trước Hội nghị công nhân, viên chức;

  – Hoàn thành việc chuyển giao dịch về kho bạc quận Ba Đình; tiếp tục thực hiện quyết toán các dự án có thu đủ diều kiện.

  4. Công tác quy hoạch phát triển du lịch, Viện trưởng yêu cầu các đơn vị, chủ trì, chủ nhiệm liên quan:

  – Chủ động thực hiện các dự án quy hoạch phát triển du lịch đã triển khai từ năm 2009 và các dự án đã được Viện trưởng phê duyệt kế hoạch chung (Mộc Châu-Sơn La, Quảng Bình, Bình Phước, Bình Dương, Rào Quán-Quảng Trị, Lạng Sơn, Côn Đảo, Hải Dương, Phú Yên, …);

  – Xây dựng kế hoạch triển khai dự án đã ký hợp đồng trình Viện trưởng phê duyệt để làm cơ sở thực hiện (ĐắcLắk);

  – Xây dựng đề cương, dự toán nhiệm vụ và hoàn thành các thủ tục để ký hợp thực thực hiện các dự án mới với các địa phương: Kiên Giang, Quảng Ninh, Long An, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, …

  3. Các công việc thường xuyên khác không nhắc tên tại Thông báo này, yêu cầu các đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng.

  Căn cứ các nội dung trên, Viện trưởng yêu cầu trưởng các đơn vị, ban chuyên môn, chủ trì các nhiệm vụ chủ động thực hiện đảm bảo nghiêm túc, khẩn trương./.

                        TL.VIỆN TRƯỞNG
  TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

                                    Phạm Đình Thuấn
   

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *