Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban tháng 3/2012

  ỔNG CỤC DU LỊCH
  VIỆN NCPT DU LỊCH

   
     

   

  Số:        /TB-VNCPTDL

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   
     

   

  Hà Nội, ngày 12 tháng 3  năm 2012

   
  THÔNG BÁO GIAO BAN
  (Tháng 3/2012)
   

  Ngày 08 tháng 3 năm 2012, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng. Sau khi kiểm điểm kết quả công tác tháng  02/2012, dự kiến công việc chủ yếu thực hiện trong tháng 3/2012 và nghe ý kiến của các thành viên cuộc họp, Viện trưởng kết luận như sau:
   
  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA VIỆN TRONG THÁNG 3/2012
  1. Các đơn vị khẩn trương hoàn thành kế hoạch công tác năm 2012 của đơn vị mình trước 16/3/2012. Phòng TC-HC tổng hợp báo cáo LĐV phê duyệt trong tháng 3/2012.
  2. Nhiệm vụ phổ biến Chiến lược:
              – Giao chị Thơ lập dự toán gửi tài liệu Phổ biến Chiến lược;
              – Phòng TC-HC phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan gửi tài liệu phổ biến Chiến lược theo yêu cầu;
  3. Hội thảo Hạ Long: BCM bám sát, thực hiện theo sự chỉ đạo của TCDL;
  4. Đề án QHTT: Ban chuyên môn ĐMC tiếp thu ý kiến của HĐ nghiệm thu cơ sở, hoàn thiện để báo cáo Bộ Tài nguyên-Môi trường thẩm định; giao anh Hiền hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình, quyết định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án.
  5. Về 04 đề án Tổng cục giao năm 2012, giao anh Hiền làm đầu mối, phối hợp với Phòng TC-HC soạn thảo cơ chế thực hiện để triển khai theo tiến độ.
  6. Liên quan các dự án EU, Tây Ban Nha và UNESCO:
  – Dự án EU: Tập trung nội dung các công việc về đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo;
  – Dự án Tây Ban Nha: tiếp tục thực hiện các công việc theo yêu cầu;
  – Dự án với UNESCO: Thực hiện nội dung đánh giá vai trò của Viện;
  – Giao chị Nhung phụ trách Tổ công tác Asean.
  7. Nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học:
  – Thư ký đề tài “Nghiên cứu phát triển hệ thống sản phẩm du lịch văn hóa tại các di sản văn hóa thế giới của Việt Nam” bám sát Vụ KHCNMT, đôn đốc nghiệm thu cấp Bộ;
  – Chủ nhiệm đề tài “Xây dựng hệ thống tiêu chí thống kê du lịch nội địa” khẩn trương hoàn thành phần việc theo yêu cầu và các công việc khác theo kế hoạch;
  – Thực hiện ký hợp đồng với các cá nhân thực hiện đề tài “Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam”;
   – Anh Lương, anh Vinh tiếp tục thực hiện các phần việc được phân công thuộc nhiệm vụ “Xây dựng chiến lược phát triển KHCN” của Bộ;
  – Giao PVT Trương Sỹ Vinh chủ trì đăng ký đề tài các cấp năm 2013 theo kế hoạch.
  8. Nhiệm vụ Thông tin-Thư viện: Phòng TT-KH-CN khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo khoa học năm 2011 và xuất bản kỷ yếu các đề tài nghiên cứu khoa học của Viện.
  9. Công tác Tài chính:
  – Phòng Kế toán làm các thủ tục đăng ký với các cơ quan liên quan về Lãnh đạo Viện phụ trách tài chính;
  – Phòng Kế toán khẩn trương hoàn thành thanh quyết toán trong tháng 3/2012 với các nhiệm vụ đã hoàn thành năm 2011; bám sát để chuyển kinh phí với các nhiệm vụ từ năm 2011 chuyển sang;
  – Phòng Kế toán tổng hợp, báo cáo nội dung quy chế chi tiêu nội bộ tới Hội nghị chủ chốt của Viện để hoàn thiện trước khi trình Viện phê duyệt ban hành;
  10. Công tác Tổ chức – Hành chính:
  – Phòng TC-HC tiếp tục đôn đốc Vụ TTCB về dự án sửa đổi, bổ sung QĐ337; dự thảo chức năng, nhiệm vụ các đơn vị và đề xuất các vị trí công tác của các đơn vị theo cơ cấu mới trong tháng 3/2012.
  – Phối với các đơn vị liên quan, hoàn thành dự án cải tạo Trụ sở;
  –  Đề xuất thành lập Ban tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Viện;
  11. Công tác Quy hoạch với các địa phương:
  – Đề nghị PVT. Phạm Trung Lương bám sát QHPTDL Hà Nội, thực hiện theo tiến độ và yêu cầu của địa phương;
  – Chủ trì các dự án chủ động thực hiện nội dung công việc, tiến độ theo kế hoạch, quyết định của Viện.
  12. Nhiệm vụ Thi đua, Khen thưởng:
  Phòng TC-HC làm quyết định khen thưởng năm 2011 theo thẩm quyền, làm cơ sở thanh quyết toán và thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng năm 2012 của Viện;
  13. Nhiệm vụ khác:
  – Giao anh Minh chủ trì nhiệm vụ “Quy định ưu đãi đầu tư đối với khu, điểm du lịch quốc gia”, tổ chức thực hiện theo kế hoạch.
   
          Các nhiệm vụ khác không nhắc tên tại Thông báo này, các đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ.
         Viện trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị nhắc nhở cán bộ, nhân viên nghiêm túc thực hiện kỷ cương, kỷ luật, quy định của Viện.
        Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính xin thông báo./.
   

  Nơi nhận:
  – Lãnh đạo Viện;
  – Các đơn vị thuộc Viện;
  – Lưu: VT, TC-HC.
  TL.VIỆN TRƯỞNG
  TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *