Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban tháng 3/2010

  Hà nội, ngày  05 tháng 3 năm 2010

  THÔNG BÁO GIAO BAN
  (tháng 03/2010)

  Ngày 04 tháng 3 năm 2010, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức cuộc họp giao ban. Sau khi nghe Trưởng (phụ trách) các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện công việc tháng 02 và dự kiến những công việc thực hiện trong tháng 3 năm 2010; ý kiến bổ sung của thành viên cuộc họp, Viện trưởng kết luận những nội dung chủ yếu thống nhất triển khai trong tháng 3 năm 2010 như sau:

  1. Yêu cầu các đơn vị căn cứ Quyết định số 03/QĐ-VDL ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2010 khẩn trương cụ thể hoá Kế hoạch công tác năm 2010 của đơn vị, trình Viện trưởng phê duyệt trước ngày 15 tháng 3 năm 2010.

  2. Công việc cụ thể của từng đơn vị
  2.1. Phòng Tài nguyên-Môi trường
  – Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch 02 nhiệm vụ:
  + Nhiệm vụ môi trường Phú Quốc: tổ chức hội thảo xin ý kiến chuyên gia; chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo tổng hợp; chuẩn bị các thủ tục đề nghị Tổng cục Du lịch, Bộ  tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ;

  + Nhiệm vụ môi trường Nam Trung Bộ: tổ chức khảo sát thực địa; hoàn thành thu thập, xử lý số liệu; viết các chuyên đề chuyên môn.

  – Báo cáo Viện trưởng xem xét, chỉ đạo về đề cương, dự toán:

  + Nhiệm vụ: “Hội nghị bảo vệ môi trường du lịch toàn quốc”;

  + Nhiệm vụ: “Phát triển du lịch sinh thái trong kế hoạch HĐQG về đa dạng sinh học đến năm 2020 và định hướng đến 2030” (ông Hoàng Hoa Quân chủ trì xây dựng đề cương, dự toán nhiệm vụ thực hiện từ 2010-2015);

  + Dự án “Điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch đảo Phú Quốc đến 2020, định hướng 2030” (ông Hoàng Đạo Bảo chủ trì xây dựng đề cương, dự toán nhiệm vụ).
  2.2. Phòng Kinh tế Du lịch
  – Tiếp tục thực hiện các công việc năm 2009 chuyển tiếp:
  + Theo sát và chuẩn bị hồ sơ phục vụ thẩm định Báo cáo môi trường chiến lược của Đề án Chiến lược;

  + Đề án Cộng đồng: đôn đốc thực hiện hoàn thành các chuyên đề chuyên môn; tổ chức hội thảo xin ý kiến vào tuần thứ 3 của tháng 3 năm 2010.

  – Xây dựng và báo cáo Viện trưởng nội dung, dự toán Thông tư hướng dẫn về khu, tuyến, điểm du lịch; tiêu chí công nhận khu, tuyến điểm, cơ sở dịch vụ du lịch.
  2.3. Phòng Thị trường-Sản phẩm Du lịch
  – Tiếp tục thực hiện cỏc cụng việc năm 2008, 2009 chuyển tiếp:
  + Hoàn thiện thủ tục trỡnh, phờ duyệt các đề ỏn thực hiện năm 2009;
  + Phối hợp tổ chức hội thảo đề tài: “Định hướng chiến lược Marketing nhằm thu hỳt khỏch du lịch Nga đến Việt Nam”.

  – Xõy dựng và bỏo cỏo Viện trưởng nội dung, dự toỏn và kế hoạch tổ chức cỏc hội nghị phổ biến 04 đề ỏn thực hiện năm 2009 (gồm 04 hội nghị: 03 hội nghị ở 3 miền và 01 hội nghị ở vựng đồng bằng Sụng Cửu Long).

  2.4. Phòng Thông tin-Khoa học-Công nghệ

  – Tiếp tục thực hiện các công việc đã triển khai năm 2009, cụ thể: biên tập kỷ yếu; hoàn thiện nội dung đổi mới thư viện và Website; nội dung và kế hoạch tổ chức hội nghị kết quả nghiên cứu khoa của Viện; hoàn thành thanh quyết toán nhiệm vụ thông tin-khoa học năm 2009; hoàn thiện nội dung Tạp chí Du lịch và Phát triển.

  – Báo cáo Viện trưởng: phương án kiện toàn hội đồng khoa học Viện; quy trình xét chọn đề tài cấp cơ sở và nội dung, kế hoạch nhiệm vụ thông tin-khoa học năm 2010.
  – Tổ chức bàn giao tờ gấp của Viện cho phòng Tổ chức-Hành chính.
  2.5. Phòng Đào tạo-Hợp tác Quốc tế
  – Hoàn thành dự thảo bỏo cỏo tổng hợp đề tài năm 2008: “Định hướng chiến lược Marketing nhằm thu hỳt khỏch du lịch Nga đến Việt Nam”.

  – Hoàn thành quyết toỏn nội dung hợp tỏc với Viện Xã hội học-Đại học Chiangmai-Thái Lan.
  – Hoàn thành nội dung công việc Viện tham gia trong khuôn khổ Chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn hoá, thể thao và du lịch.
  – Hoàn thiện nội dung hợp tác với TRC, báo cáo Viện trưởng quyết định.
  2.6. Phòng Quy hoạch Phát triển Du lịch
  – Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch các dự án quy hoạch phát triển du lịch đã triển khai từ năm 2009. Tập trung hoàn thiện hồ sơ để báo cáo địa phương 02 dự án: QHTT PTDL tỉnh Lạng Sơn và QHTT PTDL Côn Đảo.
  – Đề xuất Viện trưởng xem xét, quyết định chủ nhiệm dự án QHTT PTDL tỉnh Quảng Ninh.
  – Xây dựng, báo cáo Viện trưởng đề cương, dự toán nhiệm vụ QHTT PTDL Việt Nam, điều chỉnh QHPT du lịch Thác Bản Giốc. Chuẩn bị đề cương, dự toán nhiệm vụ quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc, báo cáo Viện trưởng trong tháng 4/2010.
  2.7. Trung tâm Dịch vụ Khoa học và Tư vấn Phát triển Du lịch
  Tiếp tục thực hiện các dự án quy hoạch phát triển du lịch chuyển tiếp Viện đã giao Trung tâm chủ trì; cần khẩn trương hoàn thành quy hoạch Rào Quỏn-Quảng Trị.

  Lập kế hoạch cụ thể giải quyết các dự án tồn đọng do Trung tâm thực hiện, báo cáo Viện trưởng xem xét, chỉ đạo.
  2.8. Phòng Kế toán
  – Thực hiện quyết toán thuế năm 2009.
  – Điều chỉnh dự toán đề án phát triển du lịch các tỉnh biên giới Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia.

  – Thực hiện thủ tục chuyển tài khoản ngân sách của Viện về kho bạc quận Ba Đình.
  – Thực hiện quyết toán dự án QHTT PTDL Nghệ an.
  – Hoàn chỉnh dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ, thông báo cho các đơn vị tham gia góp ý, tổng hợp ý kiến báo cáo Lãnh đạo Viện.
  – Thực hiện các công việc khác về tài chính để triển khai các nhiệm vụ, công việc do Viện thực hiện.
  2.9. Phòng Tổ chức-Hành chính
  – Chuẩn bị nội dung liên quan để làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ-Tổng cục Du lịch.
  – Bám sát, đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ trình Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Viện.

  – Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục triển khai dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Viện.

  – Thông báo, tổng hợp ý kiến trình Lãnh đạo Viện về Quy chế làm việc của Viện.

  – Hướng dẫn, đôn đốc và trình Viện trưởng phê duyệt kế hoạch công tác năm 2010 của các đơn vị trực thuộc.

  Căn cứ Thông báo này, Viện trưởng yêu cầu trưởng các đơn vị chủ động thực hiện đảm bảo nghiêm túc, khẩn trương./.

   

  TL.VIỆN TRƯỞNG

  TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

  Phạm Đình Thuấn

   

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *