Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban (tháng 12 – 2011)

   

  TỔNG CỤC DU LỊCH
  VIỆN NCPT DU LỊCH
   


  Số:            /TB-VDL
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
   


  Hà Nội, ngày 08 tháng 12  năm 2011
   
   
  THÔNG BÁO GIAO BAN
  (Tháng 12/2011)
   
  Ngày 06 tháng 12 năm 2011, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng. Sau khi kiểm điểm kết quả công tác tháng 11/2011, dự kiến công việc chủ yếu thực hiện trong tháng 12/2011 và nghe ý kiến của các thành viên cuộc họp, Viện trưởng kết luận như sau:
   
  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA VIỆN TRONG THÁNG 12/2011
  A- Nhiệm vụ cấp trên giao
  1. Các nhiệm vụ, đề án phát triển du lịch
  Đề án “Chiến lược phát triển du lịch VN đến 2020, tầm nhìn 2030”: Thư ký đề án phối hợp các bộ phận hoàn tất các nội dung liên quan phục vụ buổi báo cáo Phó Thủ tướng vào ngày 14/12/2011.
  Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xoá đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn”: Đề nghị Phó Viện trưởng Phạm Trung Lương tiếp tục chỉ đạo hoàn chỉnh báo cáo.
  Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch VN đến 2020, tầm nhìn 2030”: Thư ký đề án kết hợp với BCM nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Bộ, ngành và Bộ trưởng để hoàn thiện báo cáo, làm công văn đề nghị Bộ thành lập Hội đồng thẩm định đề án. Ban chuyên môn ĐMC Quy hoạch hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp để thẩm định báo cáo ĐMC trong tháng 12.
  2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học-công nghệ, môi trường
  Đề tài “Nghiên cứu phát triển hệ thống sản phẩm du lịch văn hoá tại các di sản văn hoá Thế giới của Việt Nam (giới hạn tại các di sản: Huế, Hội An, Mỹ Sơn): Thư ký đề tài kết hợp với các bộ phận liên quan hoàn thành các công việc phục vụ nghiệm thu cấp cơ sở trong tháng 12 năm 2011.
  Thường trực HĐKH chỉ đạo nghiệm thu 04 đề tài cấp cơ sở.
  Yêu cầu chủ trì Đề tài “Xây dựng hệ thống tiêu chí thống kê du lịch nội địa” hoàn thành phần việc cũng như tài chính của kế hoạch năm 2011, để làm cơ sở cho việc triển khai năm 2012.
  3. Các công việc khác
  Chương trình NCKH cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng theo các vùng du lịch Việt Nam”: Ban Thư ký xem xét, đề nghị Bộ cho triển khai các đề tài thuộc Chương trình.
  Nhiệm vụ “Chính sách ưu đãi đầu tư phát triển SPDL đặc thù tại các khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia’’: Ban chuyên môn tiếp tục các công việc theo kế hoạch của Tổng cục Du lịch.
  Yêu cầu các chủ trì nhiệm vụ, chủ nhiệm, đề tài xây dựng khung báo cáo tóm tắt, kết hợp các hình ảnh sinh động của các nhiệm vụ, đề tài đã hoàn thành nộp về Viện (qua phòng TT-KH-CN) để tổng hợp xây dựng báo cáo năm 2011 của Viện.
  Chuẩn bị cho Hội thảo Hạ Long vào tháng 01/2012: Giao chị Thơ cùng chị Hoa xây dựng nội dung đề cương, dự toán; Giao Phó Viện trưởng Phạm Trung Lương chỉ đạo nhiệm vụ.
  B- Công tác thông tin, thư viện, đào tạo-hợp tác
  1. Công tác Thông tin – Thư viện:
  Phòng TT-KH-CN hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán nhiệm vụ Thông tin, khoa học năm 2011; Hoàn thành nội dung báo cáo khoa học năm 2011 của Viện.
  2. Công tác Đào tạo – Hợp tác:
  Phòng ĐTHTQT chủ động thực hiện các phần việc theo yêu cầu của Tổng cục với dự án Tây Ban Nha, EU, dự án với UNESCO hoàn thành báo cáo trong tháng 12 để kịp tiến độ và thanh quyết toán.
  C- Công tác Tổ chức, Hành chính và Tài chính
  Tiếp tục thực hiện Hợp đồng với các viên chức, lao động còn lại.
  Đôn đốc Tổng cục sớm xem xét, phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung QĐ 337;
  Phối hợp cùng các bên liên quan hoàn tất nghiệm thu, tiến tới thanh quyết toán dự án cải tạo Trụ sở.
  Đôn đốc các đơn vị hoàn thành đánh giá viên chức, bổ sung lý lịch, bình xét thi đua khen thưởng theo hướng dẫn của Tổng cục Du lịch.
  Phòng Kế toán thông báo yêu cầu cụ thể tới từng chủ trì/chủ nhiệm dự án để hoàn thiện các việc liên quan đến tài chính năm 2011.
  Thực hiện thanh toán 10 dự án tồn động với các cá nhân đã hoàn thiện các thủ tục liên quan; tiếp tục các công việc thu hồi công nợ và thanh quyết toán.
  Phòng Kế toán kết hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan làm các thủ tục về mặt tài chính với các nhiệm vụ, đề án đã, đang và chưa hoàn thành.
  Chuẩn bị các nội dung để Viện ban hành quy chế chi tiêu nội bộ mới.
   
  E- Công tác quy hoạch du lịch với các địa phương
  Đề nghị Phó Viện trưởng Phạm Trung Lương chỉ đạo chủ nhiệm các dự án Hà Nội, Quảng Ninh hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của các địa phương, đảm bảo tiến độ và chất lượng.
        Tiếp tục triển khai dự án Hà Tĩnh, Nam Định, Cao Bằng.
        Các chủ nhiệm thực hiện chỉnh sửa, bổ sung, đôn đốc phê duyệt các dự án Phú Yên, Côn Đảo, Đắk Lắk, Kiên Giang
        Đôn đốc, hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán dự án Quảng Bình, Cà Mau, Bình Dương.
        Các nhiệm vụ khác không nhắc tên tại Thông báo này, các đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ.
         Viện trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị nhắc nhở cán bộ, nhân viên nghiêm túc thực hiện kỷ cương, kỷ luật, quy định của Viện.
        Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính xin thông báo./.
   

   

  Nơi nhận:
  – Lãnh đạo Viện;
  – Các đơn vị thuộc Viện;
  – Lưu: VT, TC-HC.
  TL.VIỆN TRƯỞNG
  TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
   
   
  (Đã ký)
   
   
   
  Phạm Đình Thuấn
   

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *