Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban tháng 11/2010

TỔNG CỤC DU LỊCH                                                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN NCPT DU LỊCH                                                                                                             Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 283 /TB-VDL

Hà nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

THÔNG BÁO GIAO BAN

(tháng 11/2010)

Ngày 05 tháng 11 năm 2010, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng. Sau khi kiểm điểm kết quả công tác tháng 10/2010, xác định công việc chủ yếu thực hiện trong tháng 11/2010 và nghe ý kiến của các thành viên cuộc họp, Phó Viện trưởng Phạm Trung Lương chủ trì cuộc họp giao ban kết luận như sau:

1. Nhiệm vụ chuyên môn

1.1. Các đề án phát triển du lịch

– Giao Thư ký Ban chỉ đạo chủ trì, phối hợp với phòng Kế toán dự thảo công văn đề nghị Tổng cục Du lịch nghiệm thu quyết toán 04 đề án triển khai từ năm 2009.

– Giao thư ký Ban chỉ đạo chủ trì, phối hợp với chủ nhiệm đề án Cộng đồng báo cáo tiến độ thực hiện theo hướng dẫn của Vụ Tài chính; đồng thời đề nghị Tổng cục xem xét, phê duyệt dự toán kinh phí được điều chỉnh phù hợp với công việc thực tế.

– Giao thư ký Ban chỉ đạo chủ trì, phối hợp với phòng Kế toán dự thảo công văn đề nghị Tổng cục xem xét, phê duyệt kinh phí tổ chức công bố đề án đồng bằng sông Cửu Long.

– Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam, tiếp tục triển khai các công việc theo kế hoạch đã được Ban chỉ đạo thống nhất; đồng thời theo sát, nắm bắt tình hình phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện làm cơ sở hoàn tất thủ tục ký các hợp đồng chuyên môn.

– Đề án Quy hoạch Thác Bản Giốc, yêu cầu Trưởng Ban chuyên môn tổ chức triển khai theo quyết định phê duyệt. Những vấn đề còn mâu thuẫn giữa đề cương và dự toán sẽ tiếp tục đề nghị Bộ điều chỉnh cho phù hợp.

– Giao phòng Tổ chức-Hành chính phối hợp với phòng Kế toán báo cáo Viện trưởng xem xét, đề nghị Tổng cục Du lịch việc chuyển kinh phí tổ chức hội nghị công bố các Đề án thực hiện năm 2009 sang để lập đề án Quy hoạch vùng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc.
1.2. Nhiệm vụ khoa học-công nghệ và môi trường

– Các chủ nhiệm đề tài khoa học (02 đề tài cấp Bộ năm 2009, 01 đề tài cấp Bộ năm 2010 và 03 đề tài cấp cơ sở) tiếp tục thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ.

– Trưởng Ban chuyên môn nhiệm vụ môi trường Nam Trung Bộ chủ động phối hợp với đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức hội thảo xin ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng hợp theo kế hoạch đã được Viện duyệt.

– Phòng Thông tin-Khoa học-Công nghệ hoàn thành đăng ký địa chỉ thư của cán bộ theo trang Web của Viện; tiếp tục hoàn thiện quy định về thu phí khai thác, truy cập thông tin trên trang Web của Viện báo cáo Lãnh đạo Viện quyết định.

1.3. Dự án quy hoạch phát triển du lịch với địa phương

– Chủ nhiệm các dự án chủ động thực hiện theo kế hoạch, chủ nhiệm dự án Kiên Giang xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết báo cáo Viện trưởng phê duyệt.

– Phòng Kế toán phối hợp với phòng Tổ chức-Hành chính đôn đốc, thu hồi công nợ cá nhân liên quan tới các dự án quy hoạch với các địa phương do Viện thực hiện.

1.4. Nhiệm vụ chuyên môn khác

– Yêu cầu ông Nguyễn Thăng Long khẩn trương hoàn thiện đề cương, dự toán nhiệm vụ Tiêu chí công nhận khu, tuyến, điểm du lịch theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

– Phòng Đào tạo-Hợp tác Quốc tế chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết nội dung hợp tác với JICA đã trúng thầu; chuẩn bị các thủ tục liên quan để thực hiện nội dung hợp tác với Tây Ban Nha sau khi có thông báo chính thức.

– Các đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện các phần việc được giao trong việc tổ chức các hội thảo tại Tuyên Quang, Hà Tĩnh (chờ văn bản chính thức từ địa phương) và Bình Thuận (hoàn thành dự toán, nội dung để trình duyệt).

2. Công tác tổ chức, hành chính và tài chính
   
Phòng Tổ chức-Hành chính thông báo cáo tới các đơn vị thuộc Viện kế hoạch cụ thể thực hiện dự án Cải tạo trụ sở để các đơn vị chủ động sắp xếp, bố trí công tác; thực hiện các công việc liên quan về tuyển dụng viên chức theo hướng dẫn của Tổng cục.
    Phòng Kế toán đôn đốc thu hồi thuế thu nhập cá nhân năm 2009; dự thảo văn bản yêu cầu các đơn vị, cá nhân hoàn tất chứng từ theo kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm 2010 để phục vụ công tác quyết toán tài chính năm 2010; các công việc liên quan đến 12 dự án tồn đọng, dự án cải tạo triển khai theo tiến độ.

3. Các công việc khác không nhắc tên tại Thông báo này, yêu cầu các đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng.

Căn cứ các nội dung trên, Viện trưởng yêu cầu trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chủ động thực hiện đảm bảo nghiêm túc, khẩn trương. Thừa lệnh, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính xin thông báo./.

 

TL.VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
 (Đã ký)

 

Phạm Đình Thuấn

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *