Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo: Giao ban tháng 10 năm 2010

  TỔNG CỤC DU LỊCH                                                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  VIỆN NCPT DU LỊCH                                                                                                             Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  Số: 241 /TB-VDL

  Hà nội, ngày 07 tháng 10 năm 2010

   

  THÔNG BÁO GIAO BAN

  (tháng 10/2010)

  Ngày 07 tháng 10 năm 2010, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng. Sau khi kiểm điểm kết quả công tác tháng 9/2010, xác định công việc chủ yếu thực hiện trong tháng 10/2010 và nghe ý kiến của các thành viên cuộc họp, Viện trưởng kết luận như sau:

  1. Công việc chung

  1.1. Hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt của Đề án Chiến lược báo cáo cấp thẩm quyền (sớm hoàn thành: ĐMC, báo cáo tổng hợp của Đề án và các công văn trình liên quan);

  1.2. Đề án Cộng đồng, khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng hợp gửi xin ý kiến các Bộ, Ngành theo chỉ đạo của Bộ và Tổng cục Du lịch;

  1.3. Tổ chức triển khai đề án Quy hoạch tổng thể Du lịch Việt Nam, công việc cụ thể là: đôn đốc, đề nghị cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán kinh phí; tổ chức đoàn đi khảo sát các tỉnh miền núi phía Bắc; hoàn thành các dự thảo hợp đồng chuyên môn;…;

  1.4. Đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện công việc khác như: các đề tài khoa học; nhiệm vụ môi trường; đề án thác bản Giốc; Tiêu chí; nhiệm vụ thông tin-khoa học; tham gia tổ chức 03 hội thảo; dự án quy hoạch với địa phương; …

  2. Công việc cụ thể của từng đơn vị

  2.1. Phòng Kinh tế Du lịch

  Đôn đốc thực hiện đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ: đề án Cộng đồng và dự án Phú Yên. Theo sát tình hình phê duyệt đề cương, dự toán dự án Du lịch sinh thái và nhiệm vụ Tiêu chí công nhận khu, tuyến điểm và đô thị du lịch.

  2.2. Phòng Tài nguyên-Môi trường

  – Tiếp tục thúc đẩy thực hiện các công việc chuyên môn, dự thảo báo cáo tổng hợp và xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo xin ý kiến vào báo cáo của nhiệm vụ môi trường Nam Trung Bộ;

  – Lập, báo cáo Viện trưởng kế hoạch thực hiện ĐMC của Quy hoạch tổng thể Du lịch Việt Nam.

  2.3. Phòng Thị trường-Sản phẩm Du lịch

  – Thực hiện công việc do Ban chỉ đạo giao: phối hợp để hoàn thành các hợp đồng chuyên môn thực hiện Quy hoạch tổng thể Việt Nam; tiếp tục theo sát, phối hợp với các cá nhân hoàn thiện hồ sơ các đề án Chiến lược, xin ý kiến đề án Cộng đồng và công việc khác liên quan theo chỉ đạo của Bộ;

  – Tiếp tục thực hiện: 01 đề tài cấp cơ sở năm 2010 Viện giao cán bộ của phòng làm chủ nhiệm; chuẩn bị tổ chức hội thảo tại Bình Thuận; phối hợp với phòng Đào tạo-Hợp tác Quốc tế hoàn thiện các nội dung hợp tác với các tổ chức quốc tế (JICA và của Tây Ban Nha).

  2.4. Phòng Đào tạo-Hợp tác Quốc tế

  – Tiếp tục gửi phiếu đăng ký (gồm cả cán bộ của Viện), tổng hợp danh sách nhóm chuyên gia báo cáo Viện trưởng; theo sát, đầu mối nắm thông tin nội dung hợp tác với các tổ chức quốc tế (JICA và của Tây Ban Nha);

  – Tiếp tục phối hợp với Vụ Đào tạo-Bộ thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam đến năm 2020; xây dựng, đề xuất các nội dung hợp tác với các tổ chức quốc tế Viện đã tiếp xúc (Đại học APU, Nhật Bản; MI-Thái Lan; …);

  – Tiếp tục xây dựng chương trình khung về đào tạo của Viện, lưu ý chương trình đào tạo trực tuyến.

  2.5. Phòng Thông tin-Khoa học-Công nghệ

  – Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thông tin-khoa học 2010; 02 đề tài cấp cơ sở năm 2010 và phần việc tham gia của 02 hội thảo tổ chức tại Tuyên Quang và Hà Tĩnh;

  – Hoàn thiện, duy trì hoạt động trang Web của Viện; báo cáo Viện trưởng kế hoạch cho ra đời Tạp chí phát triển Du lịch; phối hợp với phòng Đào tạo-Hợp tác Quốc tế trong việc xây dựng chương trình đào tạo trực tuyến;

  – Phối hợp đôn đốc các đơn vị, cá nhân thực hiện theo kế hoạch các đề tài nghiên cứu khoa học.

  2.6. Phòng Kế toán

  – Theo sát, đề nghị Tổng cục xem xét, từng bước thực hiện các nội dung Viện đã đề xuất tại Công văn 238/VDL ngày 06/10/2010; các công việc liên quan đến tài chính các nhiệm vụ, đề án, dự án cải tạo cơ quan; khẩn trương hoàn thiện, lấy ý kiến thống nhất trong toàn Viện, trình Viện trưởng quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ;

  – Giải ngân kinh phí theo tiến độ đối với các nhiệm vụ đã và đang thực hiện; tiếp liên hệ với một số địa phương để thanh lý hợp đồng, quyết toán kinh phí các dự án quy hoạch; hoàn thành thanh quyết toán các công việc bổ sung thuộc đề án Biên giới.

  2.7. Phòng Tổ chức-Hành chính

  – Triển khai phổ biến, hướng dẫn thực hiện Quy chế làm việc; khẩn trương theo sát đẩy nhanh để phê duyệt hồ sơ dự án cải tạo trụ sở làm việc và mua sắm tài sản cố định;

  – Tiếp tục thực hiện công việc về chế độ, chính sách và quản lý cán bộ: chế độ bảo hiểm xã hội; rà soát, phân loại và lập trích ngang viên chức, người lao động (theo tiêu chí: đối tượng là viên chức-không phải thi tuyển hoặc xét tuyển; đối tượng xét tuyển; đối tượng phải thi tuyển); quản lý nghỉ phép, ốm, đau, …;

  – Tiếp tục thực hiện công việc hành chính phục vụ các nhiệm vụ, công việc chung của Viện; tham gia phối hợp phục vụ đoàn khảo sát các tỉnh miền núi phía Bắc.

  2.8. Trung tâm Dịch vụ Khoa học và Tư vấn Phát triển Du lịch

  – Đốc thúc thực hiện các dự án: Quảng Bình, ĐắkLắk; Quảng Ninh; Bình Dương; Rào Quán-Quảng Trị; Kiên Giang; …;

  – Tiếp tục thực hiện công việc việc tồn đọng của các dự án, đề án phát triển của tỉnh Bình Thuận và các dự án khác do Trung tâm thực hiện.

  2.9. Phòng Quy hoạch Phát triển Du lịch

  – Triển khai đề án Quy hoạch tổng thể Việt Nam và thác Bản Giốc;

  – Báo cáo tình hình thực hiện các dự án: Côn Đảo, Cà Mau; hoàn thành thủ tục tài chính dự án Lạng Sơn và các công việc liên quan của đề án Biên giới;

  – Đầu mối hoàn chỉnh hồ sơ để trình cấp thẩm quyền công nhận Tân Trào thành khu du lịch quốc gia để triển khai các công việc tiếp theo;

  3. Các công việc khác không nhắc tên tại Thông báo này, yêu cầu các đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng.

  Căn cứ các nội dung trên, Viện trưởng yêu cầu trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chủ động thực hiện đảm bảo nghiêm túc, khẩn trương. Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính xin thông báo./.

   

  Nơi nhận:                                                                                                               TL.VIỆN TRƯỞNG

  – Lãnh đạo Viện;

  – Các đơn vị thuộc Viện;

  – Lưu: VT, TC-HC.                                                                                              TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
     

   

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *