Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban (tháng 02 – 2012)

   

  TỔNG CỤC DU LỊCH

  VIỆN NCPT DU LỊCH

   

  Số:            /TB-VDL

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  Hà Nội, ngày 04 tháng 02  năm 2012

   

   

  THÔNG BÁO GIAO BAN

  (Tháng 02/2012)

   

  Ngày 03 tháng 02 năm 2012, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng. Sau khi kiểm điểm kết quả công tác tháng  01/2012, dự kiến công việc chủ yếu thực hiện trong tháng 02/2012 và nghe ý kiến của các thành viên cuộc họp, Viện trưởng kết luận như sau:

   

  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA VIỆN TRONG THÁNG 02/2012

  1. Phòng TC-HC đôn đốc các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác năm 2012, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Viện phê duyệt trong tháng 2/2012.

  2. Nhiệm vụ phổ biến Chiến lược:

            – Giao Phòng TT-SPDL hoàn thiện các công việc liên quan (in ấn…) và bố trí nhân sự phù hợp tham gia phổ biến Chiến lược tại Quảng Ninh ngày 08/02/2012;

            – Giao PVT. Trương Sỹ Vinh, chị Thơ hoàn thiện báo cáo phục vụ Tổng cục trưởng tại Hội nghị phổ biến Chiến lược;

            – Giao chị Thơ, anh H.Anh liên hệ Văn phòng Bộ ban hành Chiến lược và thực hiện Chương trình Chiến lược, sao chụp tài liệu hội nghị.

  3. Hội thảo Hạ Long: Giao Phó Viện trưởng Phạm Trung Lương phụ trách, chỉ đạo nội dung và kế hoạch thực hiện;

  4. Đề án Quy hoạch Tổng thể: Ban chuyên môn QHTT chuẩn bị nội dung và các công việc khác phục vụ báo cáo Hội đồng thẩm định theo yêu cầu; Ban chủ nhiệm ĐMC và QHTT bố trí buổi làm việc để góp ý, thống nhất điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện báo cáo ĐMC; Ban chuyên môn ĐMC làm các thủ tục với Vụ KHCNMT để tổ chức nghiệm thu, tiến tới hoàn thiện để báo cáo Bộ Tài nguyên-Môi trường thẩm định.

  5. Giao các chủ nhiệm đề án Biển đảo, Biên giới và Phát triển du lịch Cộng đồng hoàn thiện đề án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

  6. Liên quan các dự án EU, Tây Ban Nha và UNESCO:

  – Dự án EU: Phòng ĐT-HTQT bố trí buổi làm việc giữa LĐV với EU để thống nhất các nội dung, hạng mục mà EU tài trợ cho Viện;

  – Dự án Tây Ban Nha: Phòng ĐT-HTQT bám sát TCDL, nắm bắt tình hình, thúc đẩy việc phê duyệt nhiệm vụ và kế hoạch triển khai nhiệm vụ với Tây Ban Nha;

  – Dự án với UNESCO: Yêu cầu Ban chủ nhiệm với UNESCO hoàn chỉnh báo cáo, nghiệm thu nhiệm vụ với UNESCO trước 10/02/2012.

  7. Nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học:

  – Thư ký đề tài “Nghiên cứu phát triển hệ thống sản phẩm du lịch văn hóa tại các di sản văn hóa thế giới của Việt Nam” bám sát Vụ KHCNMT, đôn đốc nghiệm thu cấp Bộ;

  – Chủ nhiệm đề tài “Xây dựng hệ thống tiêu chí thống kê du lịch nội địa” khẩn trương hoàn thành thống kê về luồng khách du lịch nội địa theo yêu cầu của Bộ.

  8. Nhiệm vụ Thông tin-Thư viện: Giao phòng TT-KH-CN hoàn chỉnh báo cáo khoa học năm 2011 và sắp xếp ổn định thư viện.

  9. Công tác Tài chính:

  – Phòng Kế toán đôn đốc các Chủ trì/chủ nhiệm các đề tài, dự án (đặc biệt là các dự án có thu) hoàn tất chứng từ thanh quyết toán trước ngày 15/02/2012 để hoàn thiện thủ tục tài chính;

  – Phòng Kế toán tổng hợp, báo cáo nội dung quy chế chi tiêu nội bộ tới Hội nghị chủ chốt của Viện để hoàn thiện trước khi trình Viện phê duyệt ban hành;

  10. Công tác Tổ chức – Hành chính:

  – Phòng TC-HC đôn đốc Vụ TTCB về dự án sửa đổi, bổ sung QĐ337; dự thảo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, của Lãnh đạo Viện và các trưởng/phó đơn vị theo cơ cấu mới.

  – Hoàn thiện các hợp đồng lao động với những viên chức, lao động còn lại;

  – Dự thảo phân công Lãnh đạo Viện, trình Lãnh đạo Viện xem xét, phê duyệt;

  – Lên phương án, sắp xếp bố trí cán bộ phù hợp.

  11. Công tác Quy hoạch với các địa phương:

  – Đề nghị PVT. Phạm Trung Lương bám sát QHPTDL Hà Nội, thực hiện theo tiến độ và yêu cầu của địa phương;

  – Chủ trì các dự án Nam Định, Hà Tĩnh, Cao Bằng…thúc đẩy công việc, đảm bảo tiến độ và chất lượng đề ra.

  – Chủ trì các dự án Kiên Giang, Phú Yên, Quảng Ninh…bám sát địa phương, hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán.

  12. Nhiệm vụ Thi đua, Khen thưởng: Phòng TC-HC phối hợp với Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Viện thông tin, khuyến khích tới các đơn vị và cá nhân việc thực hiện đăng ký Thi đua, Khen thưởng năm 2012,  phấn đấu Tập thể Viện là Tập thể lao động xuất sắc và các danh hiệu thi đua khác; giao PVT. Đỗ Thị Thanh Hoa đôn đốc việc đăng ký thi đua của các đơn vị.

  13. Nhiệm vụ khác:

  – Yêu cầu các thành viên trong Hội đồng sửa đổi Luật Du lịch, sửa đổi Nghị định 92 tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng;

  – Yêu cầu Tổ thực hiện nhiệm vụ “Chính sách ưu đãi đầu tư phát triển SPDL đặc thù tại các khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia” tiếp tục thúc đẩy công việc, triển khai kịp tiến độ và kế hoạch đề ra.

   

            Trong thời gian tới, Viện trưởng tham dự Khóa học lý luận Chính trị cao cấp vào các ngày đầu tháng, Phòng TC-HC thông báo lịch học của Viện trưởng và ủy quyền cho PVT. Phạm Trung Lương điều hành Viện.

   

          Các nhiệm vụ khác không nhắc tên tại Thông báo này, các đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ.

         Viện trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị nhắc nhở cán bộ, nhân viên nghiêm túc thực hiện kỷ cương, kỷ luật, quy định của Viện.

        Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính xin thông báo./.

   

   

  Nơi nhận:

   

  – Lãnh đạo Viện;

  – Các đơn vị thuộc Viện;

  – Lưu: VT, TC-HC.

  TL.VIỆN TRƯỞNG

  TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

   

   

   

   

  Phạm Đình Thuấn

   

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *