Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban tháng 6/2012

  TỔNG CỤC DU LỊCH
  VIỆN NCPT DU LỊCH

   
     

  Số:         /TB-VNCPTDL

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   
     

   

                       Hà Nội, ngày 12 tháng 6  năm 2012

   
  THÔNG BÁO GIAO BAN
  (Tháng 6/2012)
   

  Ngày 11 tháng 6 năm 2012, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng do Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì. Sau khi kiểm điểm, đánh giá công tác tháng 5/2012, dự kiến công việc chủ yếu thực hiện trong tháng 6/2012 và nghe ý kiến thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận như sau:
   
   
  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA VIỆN TRONG THÁNG 6/2012
   
  1. Đề án Quy hoạch Tổng thể: Thư ký Ban chỉ đạo phối hợp Ban chuyên môn tiếp tục hoàn chỉnh đề án theo yêu cầu của cấp trên;
  2. Các chủ nhiệm phối hợp với Phòng TC-HC, Kế toán, các bộ phận liên quan hoàn chỉnh hồ sơ trình Tổng cục Du lịch 03 đề án Biển đảo, Biên giới và Du lịch Cộng đồng;
  3. Các chủ nhiệm cùng các đơn vị, cá nhân liên quan hoàn thành kế hoạch chi tiết và triển khai Quy hoạch 3 vùng: đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên;
  4. Triển khai các cấu phần thuộc dự án Tây Ban Nha theo kế hoạch; các chủ trì bám sát Tổng cục Du lịch đảm bảo tiến độ theo yêu cầu;
  5. Phòng TN-MT tổng hợp, hoàn chỉnh đăng ký nhiệm vụ môi trường năm 2013, báo cáo Hội đồng khoa học xem xét, trình lãnh đạo Viện và báo cáo cấp trên trong tháng 6/2012;
  6. Yêu cầu chủ trì các đề tài NCKH, các thành viên tham gia trong Chương trình NCKH của Bộ chủ động hoàn thành công việc, đảm bảo tiến độ và kế hoạch, giao nộp sản phẩm theo quy định;
  7. Phòng Kế toán phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan hoàn thiện công việc liên quan theo yêu cầu của Vụ Tài chính về quyết toán tài chính 2011;
  8. Phòng TC-HC phối hợp với các đơn vị hoàn thành dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị theo đề án mới đã trình Tổng cục Du lịch;
  9. Bộ phận tổ chức hậu cần chuẩn bị kế hoạch cho lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Viện trình Ban chỉ đạo xem xét, quyết định;
  10. Các dự án với các địa phương: Yêu cầu chủ nhiệm các dự án chủ động, bám sát địa phương thực hiện công việc đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra; nhanh chóng thúc đẩy ký kết hợp đồng với các dự án mới; hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán với các dự án đã hoàn thành;
  11. Phân công Phó Viện trưởng Phạm Trung Lương chỉ đạo và trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến Hội thảo Hạ Long theo chỉ đạo của Bộ, Tổng cục Du lịch;
  12. Các nhiệm vụ khác không nhắc trong thông báo này, yêu cầu trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động thực hiện theo kế hoạch.
   
        Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính xin thông báo./.
   

   

  Nơi nhận:
  – Lãnh đạo Viện;
  – Các đơn vị thuộc Viện;
  – Lưu: VT, TC-HC.
  TL.VIỆN TRƯỞNG
  TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
   
   
   
   
   
   
  Phạm Đình Thuấn

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *