Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban tháng 4/2012

TỔNG CỤC DU LỊCH
VIỆN NCPT DU LỊCH

 
   

 

Số:        /TB-VNCPTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 4  năm 2012

 
 

THÔNG BÁO GIAO BAN
(Tháng 4/2012)
 

Ngày 06 tháng 4 năm 2012, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng. Sau khi kiểm điểm kết quả công tác tháng  3/2012, dự kiến công việc chủ yếu thực hiện trong tháng 4/2012 và nghe ý kiến của các thành viên cuộc họp, Viện trưởng kết luận như sau:
 
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA VIỆN TRONG THÁNG 4/2012
1. Các đề án phát triển du lịch:
– BCM đề án QHTT hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định và Bộ trưởng;
– Chủ trì, BCM các đề án Biển đảo, Biên giới và Du lịch cộng đồng chủ động họp, tổ chức thực hiện chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện đề án để trình Tổng cục, Bộ.
– Chủ nhiệm 03 quy hoạch vùng và quy hoạch điều chỉnh Phú Quốc bám sát Tổng cục, Bộ sớm phê duyệt đề cương, dự toán để triển khai thực hiện;
– Giao chị Thơ chuẩn bị nội dung phổ biến Chiến lược tại Hội thảo hợp tác với Singapore.
2. Các đề tài NCKH và nhiệm vụ môi trường:
– Thư ký đề tài “Nghiên cứu phát triển hệ thống SPDLVH tại các di sản VHTG của Việt Nam” hoàn thiện báo cáo, giao nộp sản phẩm và thanh quyết toán; yêu cầu các chủ trì/chủ nhiệm đề tài, dự án khác đã hoàn thành khẩn trương giao nộp sản phẩm theo quy định;
– Yêu cầu chủ nhiệm đề tài “Xây dựng hệ thống tiêu chí thống kê du lịch nội địa” thực hiện các phần việc đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch;
– Giao chị Mai phối hợp với anh Tuấn bám sát Vụ KHCNMT Bộ ký hợp đồng thực hiện đề tài “Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam”;
– Phân công PVT. Trương Sỹ Vinh chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn việc đăng ký đề tài NCKH đến năm 2015 báo cáo Tổng cục, Bộ; các phòng, cá nhân tích cực đăng ký, đây là nhiệm vụ của Viện để xem xét, đánh giá viên chức và thi đua, khen thưởng hàng năm.
– Chủ trì ĐMC của đề án QHTT bám sát Bộ TN-MT thực hiện theo yêu cầu;
– Chủ nhiệm đề án Biến đổi khí hậu phối hợp Phòng Kế toán bám sát Tổng cục, Bộ về kinh phí thực hiện đề án.
3. Nhiệm vụ Đào tạo-Hợp tác Quốc tế:
Dự án Tây Ban Nha: các cá nhân được phân công sớm hoàn thành các nội dung theo phân công của Ban chủ nhiệm.
 
4. Công tác Quy hoạch các địa phương:
– Chủ nhiệm các dự án quy hoạch Hà Tĩnh, Cao Bằng chuẩn bị kế hoạch báo cáo trong tháng; đề xuất LĐV việc ký Hợp đồng thực hiện dự án Lộc Hà-Hà Tĩnh.
– Chủ nhiệm, BCM dự án quy hoạch Hà Nội khẩn trương hoàn thiện báo cáo địa phương theo yêu cầu.
– Các chủ nhiệm dự án quy hoạch Nam Định, Bạc Liêu và các dự án khác chủ động đôn đốc tiến độ theo kế hoạch.
5. Công tác Tổ chức-Hành chính và Tài chính:
– Giao phòng TC-HC tổ chức cuộc họp Ban tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Viện để triển khai nhiệm vụ cụ thể; đôn đốc các đơn vị hoàn thiện báo cáo kế hoạch năm 2012 trình LĐV phê duyệt;
– Hoàn thành việc nâng lương và xem xét lương đợt I/2012; các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị theo đề án đã đề xuất.
– Tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ, trình Viện trưởng phê duyệt ban hành.
– Phòng Kế toán phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán nhiệm vụ với UNESCO, dự án Cải tạo Trụ sở và các dự án khác đã hoàn thành.
 
        Các nhiệm vụ khác không nhắc tên tại Thông báo này, các đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ.
       Viện trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị theo dõi chặt chẽ nhân viên thuộc quyền nghiêm túc thực hiện kỷ cương, kỷ luật, quy định của Viện.
      Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính xin thông báo./.
 

Nơi nhận:
– Lãnh đạo Viện;
– Các đơn vị thuộc Viện;
– Lưu: VT, TC-HC.
TL.VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
 
 
 
 
 
 

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *