Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban (tháng 11 – 2011)

 

TỔNG CỤC DU LỊCH
VIỆN NCPT DU LỊCH
 
Số: 284 /TB-VDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 08 tháng 11  năm 2011
 
THÔNG BÁO GIAO BAN
(Tháng 11/2011)
 
Ngày 08 tháng 11 năm 2011, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng. Sau khi kiểm điểm kết quả công tác tháng 10/2011, dự kiến công việc chủ yếu thực hiện trong tháng 11/2011 và nghe ý kiến của các thành viên cuộc họp, Viện trưởng kết luận như sau:
 
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA VIỆN TRONG THÁNG 11/2011
A- Nhiệm vụ cấp trên giao
1. Các nhiệm vụ, đề án phát triển du lịch
Đề án “Chiến lược phát triển du lịch VN đến 2020, tầm nhìn 2030”: Thư ký đề án phối hợp các bộ phận chuẩn bị nội dung giải trình, phục vụ buổi làm việc với Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.
Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xoá đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn”: Đề nghị Phó Viện trưởng Phạm Trung Lương tiếp tục chỉ đạo hoàn chỉnh báo cáo.
Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch VN đến 2020, tầm nhìn 2030”: Ban chủ nhiệm tiếp tục hoàn thiện nghiệm thu chuyên môn, chuyên đề; Thư ký đề án làm các thủ tục đưa dự thảo Quy hoạch lên trang web của Bộ, xin ý kiến; thu nhận ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương gửi về. Ban chuyên môn ĐMC Quy hoạch thúc đẩy tiến độ, khẩn trương hoàn thiện báo cáo đi cùng đề án. Phòng TT-KH-CN đưa lên trang web của Viện.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học-công nghệ, môi trường
Đề tài “Nghiên cứu phát triển hệ thống sản phẩm du lịch văn hoá tại các di sản văn hoá Thế giới của Việt Nam (giới hạn tại các di sản: Huế, Hội An, Mỹ Sơn): Thư ký đề tài bám sát tiến độ, đôn đốc hoàn thiện các phần việc, nghiệm thu trong tháng 12 năm 2011.
Tiếp tục triển khai theo kế hoạch Đề tài “Xây dựng hệ thống tiêu chí thống kê du lịch nội địa” và 04 đề tài cấp cơ sở năm 2011. Yêu cầu Hội đồng khoa học kiểm tra, đôn đốc các đề tài cơ sở đảm bảo chất lượng, tiến độ.
3. Các công việc khác
Chương trình NCKH cấp bộ “Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng theo các vùng du lịch Việt Nam”: Ban Thư ký bám sát Ban Chủ nhiệm, Vụ KHCNMT thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Chủ trì nhiệm vụ xây dựng chính sách cấp bách trong lĩnh vực du lịch của Bộ “Chính sách ưu đãi đầu tư phát triển SPDL đặc thù tại các khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia’’: xây dựng kế hoạch, nội dung trình Lãnh đạo Viện xem xét, phê duyệt. Đề nghị anh Lương đôn đốc khẩn trương.
Phối hợp với các bên liên quan tổ chức “Hội thảo xúc tiến đầu tư vào du lịch Tây Ninh và các tỉnh Đông Nam Bộ” tại Tây Ninh ngày 25 và 26/11/2011.
Phòng Thông tin-Khoa học-Công nghệ phối hợp với các phòng ban liên quan làm báo cáo tổng kết năm 2011 và kế hoạch năm 2012 về khoa học và công nghệ.
B- Công tác thông tin, thư viện, đào tạo-hợp tác
1. Công tác Thông tin – Thư viện:
Nâng cao hoạt động trang Web của Viện; tiếp tục cập nhật thông tin các nhiệm vụ đã hoàn thành (phần cứng, phần mềm) và thực hiện các công việc thông tin, khoa học theo kế hoạch.
2. Công tác Đào tạo – Hợp tác:
Phòng ĐTHTQT chủ động thực hiện các phần việc theo yêu cầu của Tổng cục với dự án Tây Ban Nha, UNESCO, EU…
C- Công tác Tổ chức, Hành chính và Tài chính
Tiếp tục thực hiện Hợp đồng với các viên chức, lao động còn lại.
Tiếp tục hoàn thiện theo yêu cầu của Tổng cục về sửa đổi, bổ sung QĐ 337; đôn đốc hoàn thành nghiệm thu dự án cải tạo Trụ sở.
Hoàn chỉnh dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ trình lãnh đạo Viện xem xét, phê duyệt; thực hiện thanh toán 10 dự án tồn đọng.
E- Công tác quy hoạch du lịch với các địa phương
Dự án QHTT phát triển du lịch Hà Nội: BCM đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng báo cáo theo kế hoạch của Sở VHTTDL Hà Nội.
      Dự án QHTTDL Phú Yên, Quảng Ninh: Đôn đốc thẩm định các dự án.
      Dự án QHTT Du lịch Quảng Bình, Cà Mau: Tiếp tục thủ tục thanh quyết toán.
      Dự án QHTTDL Cao Bằng, Hà Tĩnh, Nam Định: Triển khai theo kế hoạch.
Hoàn thiện các việc liên quan đến báo cáo dự án Côn Đảo.
Khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung dự án Đắk Lắk, Kiên Giang theo yêu cầu địa phương.
      Các nhiệm vụ khác không nhắc tên tại Thông báo này, các đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ.
 
      Căn cứ các nội dung trên, Viện trưởng yêu cầu trưởng các đơn vị triển khai tới các cá nhân liên quan thực hiện.
      Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính xin thông báo./.
 

 

Nơi nhận:
– Lãnh đạo Viện;
– Các đơn vị thuộc Viện;
– Lưu: VT, TC-HC.
TL.VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
 
 
 
 
Phạm Đình Thuấn
 

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *