Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Báo cáo công tác tháng 11

TỔNG CỤC DU LỊCH
VIỆN NCPT DU LỊCH
 
   

 


Số:   /BC-VDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 
   

 


Hà Nội, ngày    tháng   năm 2010
 
BÁO CÁO
TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 VÀ XÁC ĐỊNH
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 12 NĂM 2010
 
Kính gửi: Tổng cục Du lịch
 
I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2010
1. Thực hiện nhiệm vụ do Bộ, Tổng cục giao
1.1. Các nhiệm vụ, đề án phát triển du lịch
 
a) Đề án, nhiệm vụ được giao thực hiện từ năm 2009
 
(1). Đề án "Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030": đã chỉnh sửa, bổ sung báo cáo ĐMC theo ý kiến của Bộ TN-MT trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ;
 
(2). Đề án "Phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xóa đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn": đã bổ sung hoàn thiện báo cáo theo ý kiến các Bộ ngành, địa phương và hoàn thành thủ tục báo cáo Bộ trình Thủ tướng.
 
b) Đề án, nhiệm vụ được giao thực hiện từ năm 2010
 
(1). Đề án "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt nam đến 2020, tầm nhìn 2030": Bộ đã quyết định phê duyệt nội dung dự toán và nhiệm vụ lập báo cáo ĐMC của đề án. Đang triển khai ký kết các hợp đồng thực hiện chuyên môn.
 
(2). Đề án "Điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch thác Bản Giốc-Cao Bằng": đã tổ chức khảo sát thực địa và tổ chức triển khai theo kế hoạch.
 
1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học-công nghệ, môi trường
 
a) Nghiên cứu khoa học
 
Tiếp tục triển khai theo tiến độ 02 đề tài cấp Bộ năm 2009 chuyển tiếp: (1) "Thực trạng và giải pháp phát triển các khu du lịch quốc gia biển miền Trung Việt Nam" và (2) "Giải pháp thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động phát triển du lịch"; 01 đề tài cấp Bộ năm 2010: "Nghiên cứu phát triển hệ thống sản phẩm du lịch văn hóa tại các di sản văn hóa thế giới của Việt Nam (giới hạn tại các di sản: Huế, Hội An, Mỹ Sơn); và 03 đề tài cấp cơ sở năm 2010 chuẩn bị nghiệm thu.
 
b) Nhiệm vụ môi trường
 
Đã tổ chức nghiệm thu tại Viện, đã đề nghị Bộ tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ năm 2009 "Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường bảo vệ môi trường tại các khu du lịch biển trọng điểm Nam Trung Bộ.
 
Tiếp tục đề nghị cấp thẩm quyền phê duyệt đề cương, dự toán dự án (1) "Phát triển du lịch sinh thái trong kế hoạch HĐQG về đa dạng sinh học đến năm 2020 và định hướng đến 2030"; (2) "Đánh giá sơ bộ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với hoạt động du lịch” trong khuôn khổ Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
1.3. Các công việc khác
 
Đã gửi Tổng cục đề cương, dự toán giải trình (tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn) nhiệm vụ "Tiêu chí công nhận khu, tuyến, điểm du lịch".
 
Tham gia xây dựng "Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đến năm 2020" và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch.
 
Phối hợp cùng Sở VHTTDL Tuyên Quang tổ chức Hội thảo Liên kết phát triển du lịch vùng Việt Bắc, tại Tuyên Quang.
 
Ngoài ra, cán bộ của Viện tham gia các hội nghị, hội thảo theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục và giấy mời của các tổ chức, đơn vị, địa phương; tiếp tục đóng góp ý kiến vào các đề án, dự án theo đề nghị của các Bộ, ngành, địa phương và chỉ đạo của Bộ, Tổng cục Du lịch.
 
2. Công tác quy hoạch phát triển du lịch với các địa phương
 
Hoàn thiện dự án quy hoạch Lạng Sơn (địa phương đã tổ chức công bố).
 
Tiếp tục các dự án quy hoạch phát triển theo đề nghị của các địa phương: Cà Mau; Đắk Lắk; Quảng Ninh; Phú Yên; Quảng Bình; Kiên Giang; Rào Quán-Quảng Trị;…
 
3. Công tác thông tin, thư viện và đào tạo, hợp tác
 
Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin KHCN năm 2010; làm việc với Bộ Du lịch Campuchia; thực hiện các công việc theo kế hoạch với tổ chức JICA.
 
4. Công tác tổ chức, hành chính và tài chính
 
Thực hiện các nội dung công việc theo Quyết định phê duyệt của Tổng cục về dự án cải tạo trụ sở làm việc và mua sắm tài sản (mở gói thầu, hoàn thiện các gói thầu và công việc khác liên quan).
 
Hoàn thành báo cáo danh sách viên chức, lao động…phục vụ tuyển dụng viên chức năm 2010.
 
Lập hồ sơ thanh, quyết toán các dự án quy hoạch phát triển du lịch đủ điều kiện; đôn đốc địa phương chuyển kinh phía thực hiện các dự án; làm việc với Tổng cục xem xét giải quyết tồn đọng 12 dự án.
 
II. XÁC ĐỊNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 12/2010
 
Trên cơ sở nhiệm vụ được Bộ, Tổng cục giao và kế hoạch công tác năm 2010, Viện xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12 như sau:
 
1. Tiếp tục thực hiện các đề án đề tài, nhiệm vụ đã triển khai, cụ thể như sau:
 
(1). Nắm tình hình thẩm định hồ sơ đề án Chiến lược Viện đã gửi Bộ Tư pháp; xem xét hoàn thiện theo ý kiến các cơ quan liên quan;
 
(2). Tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành; chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đề án; báo cáo cấp thẩm quyền về đề án Cộng đồng;
 
(3). 02 đề tài cấp Bộ năm 2009; 01 đề tài cấp Bộ năm 2010 và 03 đề tài cấp cơ sở năm 2010;
 
(4). Nhiệm vụ thông tin-khoa học năm 2010; xúc tiến hợp tác với các tổ chức quốc tế;
 
(5). Chuẩn bị, phối hợp tổ chức hội thảo tại Bình Thuận;
 
(6). Các công việc theo chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Hoàng Thị Điệp về giải quyết tồn đọng 12 dự án;
 
(7). Các dự án quy hoạch phát triển du lịch với các dịa phương: Côn Đảo, Hải Dương, Phú Yên, cà mau, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ninh,…
 
2. Tổ chức nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ môi trường năm 2009 "Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường bảo vệ môi trường tại các khu du lịch biển trọng điểm Nam Trung Bộ (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Thuận"
 
3. Triển khai các nội dung công việc theo Quyết định của Tổng cục về dự án sửa chữa trụ sở làm việc và mua sắm tài sản cố định.
 
4. Thực hiện các công việc cuối năm khác theo quy định, chỉ đạo hướng dẫn của Tổng cục, Bộ.
 
III. KIẾN NGHỊ
 
1. Đề nghị Bộ, Tổng cục xem xét, phê duyệt dự toán các nhiệm vụ: (1) Đề án điều chỉnh quy hoạch thác Bản Giốc; (2) Điều chỉnh dự toán đề án Cộng đồng.
 
2. Đề nghị Bộ, Tổng cục xem xét, phê duyệt đề cương, dự toán các nhiệm vụ:
(1). Nhiệm vụ biến đổi khí hậu;
(2). Xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam theo đặc trưng vùng;
(3). Nhiệm vụ Tiêu chí công nhận khu, tuyến, điểm du lịch;
(4). Các nhiệm vụ môi trường của năm 2010.
 
Trên đây là tình hình công tác tháng 11 và xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2010, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch xin kính báo cáo./.
 
 
VIỆN TRƯỞNG
Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo Viện;
– Lưu: VT, TC-HC.
 
 
 
 
 
 
 
Hà Văn Siêu

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *