Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

About us

Cơ cấu tổ chức

Phòng Nghiên cứu chiến lược, Chính sách và Môi trường du lịch

Phó trưởng Phòng phụ trách: TS. Lê Văn Minh

84(24).38 48 93 86

leminh.itdr@vietnamtourism.gov.vn

Phòng Nghiên cứu Thị trường, Sản phẩm và Quy hoạch Du lịch

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Quốc Hưng

84(24).38 48 99 65

hungnq.itdr@vietnamtourism.gov.vn

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế

Phó Trưởng phòng phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

84(24).38 48 93 82

huongntl.itdr@vietnamtourism.gov.vn

Phòng Hành chính, Kế hoạch, Tài chính

Trưởng phòng: ThS. Vũ Thị Thanh Tâm

84(24).38 48 93 79

tam.itdr@vietnamtourism.gov.vn

Trung tâm Tư vấn và Đào tạo du lịch

Phó Giám đốc phụ trách: ThS. Trần Thị Lan

84(24).38 48 93 85

tranlan.itdr@vietnamtourism.gov.vn