Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Giới Thiệu

Đội ngũ lãnh đạo

Phó Viện trưởng

Phó Viện trưởng

TS. Đỗ Thị Thanh Hoa

Điện thoại: +84 24 3848 9380

Email: hoa_dt@itdr.org.vn

Viện trưởng

Viện trưởng

TS. Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại: +84 24 3734 3838

Email: natuan@itdr.org.vn

Phó Viện trưởng

Phó Viện trưởng

TS. Trương Sỹ Vinh

Điện thoại: +84 24 3848 9381

Email: vinhts@itdr.org.vn