Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban (tháng 8 – 2011)

   

  TỔNG CỤC DU LỊCH
  VIỆN NCPT DU LỊCH
   
  Số: 198 /TB-VDL
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
   
  Hà Nội, ngày 04 tháng 8  năm 2011
   
   
  THÔNG BÁO GIAO BAN
  (Tháng 8/2011)
   
   
  Ngày 03 tháng 8 năm 2011, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng. Sau khi kiểm điểm kết quả công tác tháng 7/2011, dự kiến công việc chủ yếu thực hiện trong tháng 8/2011 và nghe ý kiến của các thành viên cuộc họp, Viện trưởng kết luận như sau:
   
  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA VIỆN TRONG THÁNG 8/2011
  A- Nhiệm vụ cấp trên giao
  1. Các nhiệm vụ, đề án phát triển du lịch
  Đề án “Chiến lược phát triển du lịch VN đến 2020, tầm nhìn 2030”: Ban thư ký tiếp tục bám sát Văn phòng Chính phủ để thúc đẩy phê duyệt.
  Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xoá đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn”: Phân công anh Lương chỉ đạo, phối hợp với một số cán bộ khác tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo theo chỉ đạo của Bộ, Thư ký Ban chỉ đạo hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ.
  Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch VN đến 2020, tầm nhìn 2030”: Ban chủ nhiệm Đề án cùng Ban chuyên môn ĐMC tiếp thu theo ý kiến của cấp trên và tổ chức nghiệm thu các chuyên đề, thúc đẩy tiến độ ĐMC và thủ tục tài chính.
  2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học-công nghệ, môi trường
  Đề tài “Các giải pháp thích ứng và ứng phó, góp phần giảm nhẹ tác động của BĐKH đối với hoạt động DL ở VN”: Chủ trì nhiệm vụ chủ động các phần việc liên quan để nghiệm thu cấp Bộ (dự kiến ngày 9/8/2011).
  Đề tài “Thực trạng và giải pháp phát triển các khu DL quốc gia biển miền Trung VN”, chủ trì nhiệm vụ hoàn thiện báo cáo theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, phối hợp phòng TC-HC đề nghị Bộ nghiệm thu.
  Đề tài “Nghiên cứu phát triển hệ thống sản phẩm du lịch văn hoá tại các di sản văn hoá Thế giới của Việt Nam (giới hạn tại các di sản: Huế, Hội An, Mỹ Sơn): Hoàn thiện báo cáo để nghiệm thu cấp cơ sở, cấp Bộ trong tháng 9/2011.
  Triển khai theo kế hoạch Đề tài “Xây dựng hệ thống tiêu chí thống kê du lịch nội địa”. Hội đồng khoa học lên kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 04 đề tài cấp cơ sở năm 2011.
  Nhiệm vụ “Dự án phát triển du lịch sinh thái trong kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học đến 2010, định hướng 2020”: Hoàn thiện báo cáo theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, phối hợp phòng TC-HC đề nghị Bộ sớm tổ chức nghiệm thu.
  3. Các công việc khác
  Phòng TT-KH-CN tập hợp, hoàn thiện thuyết minh đề cương, dự toán đề tài khoa học năm 2012.
  Chủ trì nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng theo các vùng du lịch Việt Nam” chủ động làm việc với Vụ KHCNMT (Bộ) về phê duyệt kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.
  Nhiệm vụ “Hội thảo xúc tiến đầu tư vào du lịch Tây Ninh và các tỉnh Đông Nam Bộ”: Phụ trách nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở VHTTDL Tây Ninh thực hiện các phần việc để chuẩn bị tổ chức vào tháng 11/2011 tại Tây Ninh.
  Nhiệm vụ “Đánh giá cụ thể ảnh hưởng của BĐKH đối với hoạt động du lịch’’: Chủ trì nhiệm vụ hoàn thiện đề cương, dự toán trình Bộ phê duyệt.
  Chương trình hành động quốc gia về du lịch đã được Bộ phê duyệt, các đơn vị, cá nhân chủ động đề xuất các dự án, nhiệm vụ thực hiện theo nội dung Chương trình đã được phê duyệt.
  B- Công tác thông tin, thư viện và đào tạo, hợp tác
  1. Công tác Thông tin – Thư viện:
  Phòng TTKHCN đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng khoa học, đôn đốc các thành viên viết bài cho trang Web của Viện; câp nhật thông tin thường xuyên; mua sách bổ sung cho Thư viện…Chuẩn bị trình HĐKH Format báo cáo.
  2. Công tác Đào tạo – Hợp tác:
  Phòng ĐTHTQT chủ động chuẩn bị các nội dung làm việc với UNESCO, phối hợp với Vụ HTQT (TCDL) triển khai các công việc của dự án do Tây Ban Nha tài trợ; bám sát việc phê duyệt Khung chương trình bồi dưỡng kiến thức quy hoạch du lịch; thực hiện các công việc liên quan đến dự án với EU.
  C- Công tác Tổ chức, Hành chính và Tài chính
  1. Công tác Tổ chức – Hành chính:
  Tiếp tục phục vụ các yêu cầu của Hội đồng tuyển dụng viên chức; thực hiện bổ nhiệm viên chức; đề xuất điều động cán bộ. Thực hiện các phần việc của nhiệm vụ xét nâng lương đợt II/2011.
  Tiếp tục thực hiện các phần việc của Tổ sửa đổi, bổ sung QĐ 337. Phối hợp cùng Tổ nghiệm thu, tổ chức nghiệm thu dự án cải tạo Trụ sở.
  Phòng TC-HC đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc, đảm bảo kỷ cương, nghiêm túc về kỷ luật lao động.
  2. Công tác Tài chính:
  Tiếp tục tổ chức xin ý kiến, xem xét về dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ.
  Tập trung giải quyết các công việc liên quan 10 dự án tồn đọng, phục vụ Tổ xây dựng phương án thanh toán nội bộ; giải quyết thanh quyết toán, thu hồi công nợ; tổng hợp tài chính các dự án tồn đọng với các địa phương, lập kế hoạch thanh quyết toán giải quyết báo cáo Lãnh đạo Viện để quyết định.
  D- Công tác quy hoạch du lịch với các địa phương
  Ban chuyên môn QHTT phát triển du lịch Hà Nội tập trung thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt và tiến độ đã thống nhất với địa phương; Ban chuyên môn các QHTT: Quảng Ninh, Quảng Bình, Cà Mau, Kiên Giang, Mộc Châu, Phú Yên…nắm bắt tình hình, tiến độ phê duyệt của các dự án.
  Chủ nhiệm các dự án chủ động liên hệ với địa phương về triển khai thực hiện QHTT với Nam Định, Hà Tĩnh, Cao Bằng….
        Các nhiệm vụ khác không nhắc tên tại Thông báo này, yêu cầu các đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ.
   
         Căn cứ các nội dung trên, Viện trưởng yêu cầu trưởng các đơn vị thông báo tới các cá nhân liên quan chủ động thực hiện đảm bảo nghiêm túc, khẩn trương. Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính xin thông báo./.
   

   

  Nơi nhận:
  – Lãnh đạo Viện;
  – Các đơn vị thuộc Viện;
  – Lưu: VT, TC-HC.
  TL.VIỆN TRƯỞNG
  TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
   
   
   
   
   
  Phạm Đình Thuấn
   

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *