Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban (tháng 3 – 2011)

   

  TỔNG CỤC DU LỊCH
  VIỆN NCPT DU LỊCH
   


  Số:         /TB-VDL
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
   


  Hà Nội, ngày 04  tháng 3  năm 2011
   
  THÔNG BÁO GIAO BAN
  (Tháng 03/2011)
   
  Ngày 03 tháng 3 năm 2011, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng. Sau khi kiểm điểm kết quả công tác tháng  02, dự kiến công việc chủ yếu thực hiện trong tháng 3/2011 và nghe ý kiến của các thành viên cuộc họp, Viện trưởng kết luận như sau:
   
  1. Kế hoạch công tác năm 2011 của các đơn vị: Yêu cầu phòng TN-MT khẩn trương lập kế hoạch công tác năm 2011 nộp về Viện (qua phòng TC-HC) để Lãnh đạo phê duyệt.
  2. Các nhiệm vụ, đề tài, dự án phát triển du lịch:
  2.1 Thư ký Đề án Chiến lược tiếp thu ý kiến Văn phòng Chính phủ hoàn thiện báo cáo, dự thảo Quyết định; Phó Viện trưởng Phạm Trung Lương hoàn thiện báo cáo ĐMC của Chiến lược.
  2.2 Đề án Cộng đồng: Yêu cầu chị Thơ cùng với chủ nhiệm Đề án tiếp thu ý kiến Bộ, ngành chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo, báo cáo Lãnh đạo Viện.
  2.3 Bà Đỗ Thị Thanh Hoa và ông Đào Duy Tuấn hoàn thành kế hoạch khảo sát nước ngoài của Đề án QHTT và nhiệm vụ sinh thái.
  2.4 Chủ trì Đề án Thác Bản Giốc sớm trình kế hoạch báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo Tổng cục, Bộ, ngành liên quan (khoảng 20/3), để làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện báo cáo.
  2.5 Hoàn thiện báo cáo, đề nghị nghiệm thu trong tháng 3 các nhiệm vụ: (1)“Các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động phát triển du lịch ở VN”, (2) “Thực trạng và giải pháp phát triển các khu du lịch quốc gia biển miền Trung VN” và (3) “Đánh giá sơ bộ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với hoạt động du lịch”.
  2.6 Ban chuyên môn QHTT khẩn trương hoàn thiện một số công việc của dự án (Hiện trạng, báo cáo hội thảo), đôn đốc các chuyên đề khác.
  2.7 Nhóm Jica hoàn tất các công việc, kết thúc thanh quyết toán; Phòng Đào tạo-Hợp tác Quốc tế chuẩn bị các công việc thuộc dự án với Tây ban Nha.
  2.8 Giao phòng TT-KH-CN lập kế hoạch triển khai đề tài năm 2011: " Xây dựng hệ thống tiêu chí thống kê du lịch nội địa "; Hội đồng khoa học Viện hoàn tất công việc để triển khai 03 đề tài cấp cơ sở.
   
  3. Các nhiệm vụ khác:
  3.1 Phòng TT-SPDL phối hợp tổ chức Hội thảo Bình Thuận vào 18/3.
  3.2 Phân công PVT Phạm Trung Lương chỉ đạo Ban chuyên môn xây dựng nhiệm vụ tiêu chí phối hợp cùng Phòng Kế toán hoàn chỉnh đề cương, dự toán, bám sát Vụ Tài chính để trình phê duyệt và khẩn trương tổ chức triển khai.
  3.3 Kế toán thực hiện quyết toán tài chính năm 2010, chuyển kinh phí năm 2011, phối hợp cùng các cá nhân liên quan làm việc với Vụ Tài chính tiếp tục giải quyết 12 dự án; Tổng hợp các ý kiến vào dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ để Viện thông qua.
  3.4 Phòng TC-HC chuẩn bị các công việc phục vụ tuyển dụng viên chức, bổ sung nhân sự; Đôn đốc sớm kết thúc dự án cải tạo Trụ sở.
   
  Các nhiệm vụ khác không nhắc tên tại Thông báo này, yêu cầu các đơn vị, cá nhân chủ động thực hiện hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ.
  Căn cứ các nội dung trên, Viện trưởng yêu cầu trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chủ động thực hiện đảm bảo nghiêm túc, khẩn trương. Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính xin thông báo./.
   
   

   

  Nơi nhận:
  – Lãnh đạo Viện;
  – Các đơn vị thuộc Viện;
  – Lưu: VT, TC-HC.
  TL.VIỆN TRƯỞNG
  TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
   
   
   
   
   
   
  Phạm Đình Thuấn
   

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *