Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban tháng 12/2013

     Ngày 05 tháng 12 năm 2013, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 12 năm 2013 do Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì (theo thành phần vắng 5 người do bận đi công tác: PVT. Phạm Trung Lương, PVT. Đỗ Thị Thanh Hoa, TP. QLKH&HTQT Đỗ Cẩm Thơ, PTP. QHPTDL Dương Đình Hiền, PTP. NCCSDL Lê Văn Minh). Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 11, dự kiến công tác tháng 12/2013; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận các nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2013, như sau:

     1. Các đề án quy hoạch phát triển du lịch
  – Về việc phổ biến các đề án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt: Phòng TC-HC phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan xây dựng kế hoạch, kinh phí trình Tổng cục Du lịch phê duyệt;
  – Về 05 đề án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch năm 2013: Yêu cầu Lãnh đạo Viện phụ trách chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức khảo sát thực đia, thu thập tài liệu, dữ liệu và các công việc chuyên môn, thủ tục tài chính khác theo kế hoạch được duyệt.
     2. Các nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2013
  – Triển khai thực hiện 02 nhiệm vụ “Xây dựng Chương trình quản lý chất lượng du lịch” và “Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch” theo kế hoạch đã được phê duyệt;
  – Hoàn thành trình Tổng cục Du lịch phê duyệt và hoàn tất các thủ tục triển khai thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch biển, đảo”.
     3. Công tác Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ, Môi trường
  – Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2012-2013: “Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam”: Yêu cầu chủ trì hoàn tất các thủ tục tài chính theo quy định; làm thủ tục đề nghị gia hạn thời gian thực hiện sang năm 2014;
  – Đề tài NCKH năm 2013 “Giải pháp phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam”: Yêu cầu chủ trì hoàn thành báo cáo nghiệm thu cấp cơ sở và hoàn thiện báo cáo chuẩn bị nghiệm thu cấp Bộ theo kế hoạch;
  – 05 đề tài NCKH cấp cơ sở: Hoàn thành hội thảo lần 2, hoàn thiện báo cáo, tổ chức nghiệm thu theo kế hoạch.
     4. Hoàn thiện Nghị quyết của Chính phủ về phát triển du lịch theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
     5. Các dự án quy hoạch PTDL với các địa phương: Tiếp tục bám sát, thúc đẩy phê duyệt và các thủ tục thanh quyết toán các dự án đã hoàn thành; chủ động triển khai thực hiện các dự án khác theo kế hoạch.
     6. Công tác Tổ chức – Hành chính và Tài chính
  – Hoàn thành công tác Tổ chức cán bộ; công tác đánh giá, bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức hàng năm;
  – Hoàn thành báo cáo tổng kết công tác năm 2013, phương hướng kế hoạch công tác năm 2014;
  – Hoàn thành các báo cáo, các thủ tục xét duyệt thi đua, khen thưởng năm 2013 của Viện
  – Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục tạm ứng, thanh quyết toán năm tài khóa 2013.
     7. Các công tác khác: Chuẩn bị các nội dung tham gia nhiệm vụ môi trường ở Tam Đảo.

  Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

  Thừa lệnh Viện trưởng, Phó Trưởng phòng TC-HC thông báo tới các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện./.

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *