Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Thông báo giao ban tháng 01/2014

     Ngày 06 tháng 01 năm 2014, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 01 năm 2014 do Viện trưởng Hà Văn Siêu chủ trì (theo thành phần vắng 2 người do bận đi học: PVT. Trương Sỹ Vinh và PVT. Đỗ Thị Thanh Hoa). Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 12, dự kiến công tác tháng 01/2014; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận các nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2014, như sau:

     1. Các đề án quy hoạch phát triển du lịch

– Về việc công bố 03 quy hoạch vùng năm 2012 đã được Thủ tướng phê duyệt: Phòng TC-HC phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan hoàn thành gửi tài liệu tới các Bộ, ngành và địa phương liên quan trong tháng 1/2014.
– Về 05 đề án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch năm 2013: Yêu cầu Lãnh đạo Viện phụ trách chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan bám sát nội dung công việc, thực hiện theo kế hoạch.

     2. Các nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2013

– Nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch”: Yêu cầu nhóm thực hiện hoàn thiện báo cáo trình Lãnh đạo Viện xem xét để báo cáo Tổng cục Du lịch nghiệm thu trong tháng 1/2014.
– Nhiệm vụ “Xây dựng Chương trình quản lý chất lượng du lịch” và nhiệm vụ “Nghiên cứu hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch biển, đảo”: Nhóm thực hiện bám sát nội dung công việc, tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

     3. Công tác Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ, Môi trường

     – Đề tài NCKH 2013: “Giải pháp phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam”: Hoàn thiện báo cáo theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở trình Hội đồng xem xét và hoàn tất các thủ tục đề nghị Bộ tổ chức nghiệm thu.
     – Các đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2013: Hoàn thiện báo cáo theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu và hoàn tất các thủ tục theo quy định.
     – Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2012-2013 “Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam”: Hoàn tất các thủ tục báo cáo Bộ xem xét nghiệm thu.
     – Đề tài NCKH năm 2013-2014 “Đề xuất tiêu chí đánh giá thương hiệu kinh doanh du lịch Việt Nam”: Bám sát, triển khai thực hiện theo kế hoạch.

     4. Hoàn thiện Nghị quyết của Chính phủ về phát triển du lịch theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

     5. Các dự án quy hoạch PTDL với các địa phương

     Tiếp tục bám sát, thúc đẩy phê duyệt các dự án đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán; chủ động triển khai thực hiện các dự án khác theo kế hoạch.

     6. Công tác Tổ chức – Hành chính và Tài chính

     – Hoàn thiện thủ tục bổ nhiệm lãnh đạo các phòng.
     – Tổ chức Hội nghị Tổng kết 2013, triển khai nhiệm vụ 2014;
     – Tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí (Phòng TC-HC chuẩn bị) và các chuyên gia (Phòng QLKH&HTQT chuẩn bị).
     – Chuẩn bị đón Tết nguyên đán 2014.
     – Thúc đẩy các đơn vị, cá nhân hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

     7. Các công tác khác

     Hoàn thiện đề cương, dự toán nhiệm vụ biến đổi khí hậu 2014-2015 trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
     Chuẩn bị tiếp nhận dự án EU (hỗ trợ 1 chuyên gia về xây dựng chiến lược).

     Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

     Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng TC-HC Nguyễn Quốc Hưng thông báo tới các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện./.

Bài cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *