Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Báo cáo công tác năm 2010

  TỔNG CỤC DU LỊCH                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  VIỆN NCPT DU LỊC
  H                                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  Số: /BC-VDL
                                                                                                                                                Hà Nội, ngày      tháng       năm 2010

  BÁO CÁO
  CÔNG TÁC NĂM 2010 VÀ
  PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2011

                                   Kính gửi: Tổng cục Du lịch

  I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2010
  1. Thực hiện nhiệm vụ do Bộ, Tổng cục giao
  1.1. Các nhiệm vụ, đề án phát triển du lịch

  a) Đề án, nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2009

  Năm 2009, Viện được giao thực hiện 05 đề án, trong đó: 01 đề án đã được Bộ quyết định phê duyệt; 02 đề án đã trình Chính phủ; 01 đề án đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định, và 01 đề án đang hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khí trình Chính phủ, cụ thể đối với từng đề án:

  (1). Đề án "Phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030" đã được Bộ quyết định phê duyệt (Số 803/QĐ-BVHTTDL ngày 09/3/2010) và đã tổ chức hội nghị phổ biến triển khai thực hiện Đề án tại huyện đảo Phú Quốc vào ngày 28/5/2010;
  (2). Đề án "Phát triển du lịch các tỉnh biên giới Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia": đã trình Chính phủ hồ sơ xin phê duyệt (Số 70/TTr-BVHTTDL ngày 01/4/2010);
  (3). Đề án "Phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020": đã trình Chính phủ hồ sơ xin phê duyệt (Số 71/TTr-BVHTTDL ngày 01/4/2010);
  (4). Đề án "Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030": đã báo cáo Bộ Tư pháp hồ sơ phê duyệt Đề án trước khi trình Chính phủ (Số 3469/BVHTTDL-TCDL ngày 30/9/2010); đã chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nhiệm vụ Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của Đề án theo ý kiến của Bộ TN-MT trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ (Số 4198/BTNMT-TCMT ngày 14/10/2010);
  (5). Đề án "Phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với xóa đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn": đã hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng hợp theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; đã gửi dự thảo báo cáo xin ý kiến các Bộ, ngành cũng như đăng tải lên trang Web của Bộ để xin ý kiến rộng rãi; đã tổng hợp các ý kiến để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ xin phê duyệt Đề án báo cáo Bộ trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định để báo cáo Chính phủ.
  b) Đề án, nhiệm vụ được giao thực hiện từ năm 2010

  (1). Đề án "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt nam đến 2020, tầm nhìn 2030": đang triển khai theo quyết định giao việc, phê duyệt đề cương, dự toán của Bộ, Tổng cục. Đã tổ chức khảo sát, đang thực hiện các phần việc chuyên môn theo kế hoạch;
  (2). Đề án "Điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch thác Bản Giốc-Cao Bằng": triển khai theo quyết định giao việc của Bộ, Tổng cục; đang tiến hành khảo sát thực địa, thực hiện các phần việc chuyên môn theo kế hoạch; một số nội dung phê duyệt trước đây chưa phù hợp, nay Bộ chưa phê duyệt bổ sung;
  (3). Nhiệm vụ: "Tổ chức các hội nghị phổ biến Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam và các đề án thực hiện năm 2009": đã báo cáo đề cương, dự toán (Số 89/TTr-VDL ngày 7/4/2010) hiện, các cấp thẩm quyền chưa phê duyệt. Do Chiến lược và các đề án thực hiện năm 2009 chưa được duyệt nên Viện đề nghị xin chuyển sang thực hiện năm 2011.
  1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học-công nghệ, môi trường

  a) Nghiên cứu khoa học

  Hoàn thành và báo cáo nghiệm thu cấp Bộ 02 đề tài năm 2008: (1) "Định hướng chiến lược Marketing nhằm thu hút khách du lịch Nga đến Việt Nam"; (2) "Cơ sở khoa học phát triển du lịch đảo ven bờ vùng du lịch Bắc Trung Bộ";
  Tiếp tục thực hiện theo tiến độ 02 đề tài cấp Bộ năm 2009 chuyển tiếp: (1) "Thực trạng và giải pháp phát triển các khu du lịch quốc gia biển miền Trung Việt Nam" và (2) "Giải pháp thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động phát triển du lịch";
  Triển khai theo kế hoạch 01 đề tài cấp Bộ năm 2010: "Nghiên cứu phát triển hệ thống sản phẩm du lịch văn hóa tại các di sản văn hóa thế giới của Việt Nam (giới hạn tại các di sản: Huế, Hội An, Mỹ Sơn); và 03 đề tài cấp cơ sở năm 2010;

  Hoàn thành hồ sơ đăng ký tuyển, chọn đề tài cấp Bộ năm 2011; báo cáo công tác khoa học 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác khoa học 6 tháng cuối năm 2010.
  b) Nhiệm vụ môi trường

  Đã tổ chức nghiệm thu tại Viện, đã đề nghị Bộ tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ năm 2009 "Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường bảo vệ môi trường tại các khu du lịch biển trọng điểm Nam Trung Bộ (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Thuận).
  Triển khai theo kế hoạch nhiệm vụ "Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của đề án "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030" đã được Bộ phê duyệt đề cương, dự toán tại Quyết định số 4083/QĐ-BVHTTDL ngày 18/11/2010;
  Dự án "Phát triển du lịch sinh thái trong kế hoạch HĐQG về đa dạng sinh học đến năm 2020 và định hướng đến 2030" và dự án "Đánh giá sơ bộ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với hoạt động du lịch’ trong khuôn khổ Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được phê duyệt đề cương dự toán, đang tổ chức triển khai.
  1.3. Các công việc khác

  Xây dựng báo cáo kết quả hoạt động du lịch giai đoạn 2005-2009 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2010-2015;
  Phối hợp tổ chức thành công hội thảo "Liên kết phát triển du lịch biển, đảo và sông vùng đồng bằng sông Cửu Long", kết hợp với công bố đề án Phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long;
  Tiếp tục đề nghị cấp thẩm quyền phê duyệt đề cương, dự toán nhiệm "Tiêu chí công nhận khu, tuyến, điểm du lịch";
  Đã đề xuất Chương trình nghiên cứu KH&CN cấp Bộ năm 2011:"Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Việt Nam theo đặc trưng vùng";
  Hoàn thành các công việc được giao trong khuôn khổ "Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đến năm 2020";
  Tham gia với Vụ Đào tạo-Bộ VHTTDL xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam đến 2020;
  Triển khai các công việc để phối hợp tổ chức các hội thảo tại Tuyên Quang, Bình Thuận, Hà Tĩnh;
  Tham gia nhiều đoàn công tác trong và ngoài nước theo quyết định của Tổng cục; tham dự các hội nghị, hội thảo theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục và giấy mời của các tổ chức, đơn vị, địa phương; tiếp tục đóng góp ý kiến vào các đề án, dự án theo đề nghị của các Bộ, ngành, địa phương và chỉ đạo của Bộ, Tổng cục Du lịch.
  2. Công tác quy hoạch phát triển du lịch với các địa phương

  Hoàn thiện dự án quy hoạch Lạng Sơn (địa phương đã tổ chức công bố).
  Tiếp tục tư vấn giúp các địa phương trong cả nước thực hiện các dự án quy hoạch phát triển du lịch: Mộc Châu-Sơn La; Cà Mau; Đắk Lắk; Quảng Ninh; Phú Yên; Quảng Bình; Kiên Giang; Rào Quán-Quảng Trị; Bình Dương; Côn Đảo-Bà Rịa Vũng Tàu; Hải Dương;…
  3. Công tác thông tin, thư viện và đào tạo, hợp tác

  Triển khai theo kế hoạch nhiệm vụ Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin KHCN 2010; nâng cấp, đưa trang Web vào hoạt động; xây dựng đề án nâng cấp Thư viện;
  Làm việc với phái đoàn Châu Âu tại Việt Nam về dự án tăng cường năng lực nghiên cứu cho Viện;
  Cử nhiều lượt cán bộ đi công tác, giao lưu (Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan) và học tập bồi dưỡng, dự hội nghị, hội thảo (Canada, Malaysia, Trung Quốc) ở nước ngoài; đề xuất nội dung hợp tác với cơ quan hợp tác quốc tế Tây Ban Nha, TRC, JICA, MI-Thái Lan, đại học APU-Nhật Bản;
  4. Công tác tổ chức, hành chính và tài chính

  Thực hiện các nội dung công việc theo hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ về kiện toàn tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ: báo cáo Tổng cục dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện; làm thủ tục bổ nhiệm lại ông Phạm Trung Lương theo phạm vị công việc của Viện; xem xét nâng lương đợt 1 năm 2010, chuẩn bị các công việc xem xét nâng lương đợt 2 năm 2010; rà soát cán bộ đang làm việc tại Viện phục vụ công tác tuyển dụng; làm thủ tục cử nhiều lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo, các hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước; làm thủ tục chuyển công tác cho một số cán bộ theo nguyện vọng và các công tác cán bộ khác.
  Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2009 và triển khai kế hoạch công tác năm 2010; hoàn thiện hồ sơ dự án cải tạo trụ sở làm việc và mua sắm tài sản cố định đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, xây dựng hồ sơ thầu, tuyển chọn nhà thầu thực hiện các công việc theo dự án; thành lập và tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, đề án năm 2010; ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Website của Viện trên Internet; ban hành Quy chế làm việc của Viện; đang hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ để thống nhất ban hành; tiếp tục đôn đốc thực hiện kỷ cương, kỷ luật lao động cơ quan;
  Thực hiện các công việc hành chính liên quan để triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ của Viện;
  Hoàn thành báo cáo quyết toán tài chính năm 2009; quyết toán thuế năm 2009; tiến hành quyết toán 01 nhiệm vụ môi trường 2009; 02 đề tài 2008 đã nghiệm thu cấp Bộ và các đề án thực hiện năm 2009 đã hoàn thành; hoàn thiện thủ tục chuyển địa điểm giao dịch về kho bạc quận Ba Đình;
  Phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, giải quyết tồn đọng 12 dự án;
  Tiếp tục thực hiện các công việc theo nghiệp vụ để triển khai các nhiệm vụ, dự án năm 2010;
  Lập hồ sơ quyết toán các dự án quy hoạch phát triển du lịch, các nội dung công việc đã hoàn thành, đủ điều kiện của các địa phương như: Lạng Sơn, Quảng Nam, Mộc Châu-Sơn La; tiếp tục đôn đốc địa phương thực hiện trách nhiệm về kinh phí trong các hợp đồng đã ký kết.
  5. Đánh giá chung
  Trong năm 2010, Viện đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, tuy nhiên Viện còn hạn chế chủ yếu như sau:
  – Nhiều nhiệm vụ năm 2010 do Bộ, Tổng cục giao Viện chậm.
  – Phối hợp nội bộ thực hiện các nhiệm vụ thấp; ý thức trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật lao động chưa cao.
  Còn những hạn chế như trên, một phần do những nguyên nhân chủ quan (như: đời sống cán bộ còn khó khăn, đặc biệt là những cán bộ trẻ chưa đảm bảo, tác động tới tinh thần công tác chưa ổn định);
  Các công việc tư vấn cho các địa phương còn bị kéo dài bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên do sở quản lý du lịch không chủ động được thời gian thực hiện, cụ thể như: không sắp xếp, bố trí được lịch báo cáo hội đồng, uỷ ban nhân dân tỉnh; hay như, mặc dù đề nghị Viện thực hiện nhưng lại không bố trí được nguồn vốn; …

  II. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2011

  Năm 2011, Viện tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
  1. Hoàn thành các Đề án:

  (1). Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030”;
  (2). Đề án “Điều chỉnh Quy hoạch phát triển du lịch thác Bản Giốc-Cao Bằng”;
  (3). Đề án “Tổ chức các hội nghị Phổ biến Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam và các đề án phát triển du lịch” sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.
  2. Tổ chức xây dựng “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc”.
  3. Hoàn thành 03 đề tài Nghiên cứu khoa học (02 đề tài năm 2009 và 01 đề tài năm 2010); 01 đề tài năm 2011.
  4. Triển khai dự án "Phát triển du lịch sinh thái trong kế hoạch HĐQG về đa dạng sinh học đến năm 2020 và định hướng đến 2030".
  5. Tiếp tục thực hiện theo kế hoạch về chuyên môn đối với các dự án quy hoạch đã tổ chức thực hiện; giải quyết về tài chính, chuyên môn của các dự án tồn đọng.
  6. Chuẩn bị ra đời và phát hành tạp chí “Du lịch phát triển”; củng cố Thư viện và công tác Thông tin, Khoa học-Công nghệ; hướng tới thành lập nhóm chuyên gia du lịch.
  7. Tổ chức một số khoá bồi dưỡng chuyên đề về du lịch.
  8. Triển khai nội dung hợp tác mới với Cơ quan hợp tác quốc tế Tây Ban Nha, JICA, dự án EU.
  9. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Viện. Hoàn thành công tác tuyển dụng viên chức; ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện.


  III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỚI TỔNG CỤC DU LỊCH

  Kính đề nghị Lãnh đạo Tổng cục:
  1. Xem xét, quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện.
  2. Quan tâm, chỉ đạo hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhân sự của Viện.
  3. Quan tâm chỉ đạo sát đối với các nhiệm vụ giao Viện thực hiện.
  Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch kính báo cáo./.

                                                                                                                                                           VIỆN TRƯỞNG
  Nơi nhận:
  – Như trên;
  – Lãnh đạo Viện;
  – Các đơn vị thuộc Viện;
  – Lưu: VT, TC-HC.
                                            
                                                                                                                   Hà Văn Siêu

  Bài cùng chuyên mục

  Bình luận (0)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *