Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Thông báo giao ban tháng 12/2015

        Ngày 03 tháng 11 năm 2015, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch tổ chức họp giao ban công tác tháng 12 năm 2015 do Viện trưởng Nguyễn Anh Tuấn chủ trì. Sau khi Phòng TC-HC báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 11/2015, dự kiến công tác tháng 12/2015; các ý kiến bổ sung, thảo luận của các thành viên dự cuộc họp, Viện trưởng kết luận về kết quả công tác tháng 11/2015 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2015, như sau:

  A. Kết quả công tác tháng 11/2015

  Trong tháng 11/2015, khối lượng công việc thực hiện rất lớn, nhiều nhiệm vụ đã được triển khai tích cực tuy nhiên vẫn chưa đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Nhiều công việc theo kế hoạch đã phải kết thúc vào tháng 12, nên nhiều phòng đã bị quá tải công việc.

  Một số nhiệm vụ đã hoàn thành về mặt chuyên môn, do nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan mà công tác thanh quyết toán vẫn chưa kết thúc.

  Việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan đã dần được cải thiện, tuy nhiên vẫn còn một số cán bộ, viên chức chấp hành chưa tốt.

  B. Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2015

  1. Nhiệm vụ quy hoạch phát triển du lịch

  1.1. Các đề án quy hoạch được giao:

  – Hoàn tất các công việc chuyên môn, in ấn phục vụ công bố, phổ biến quy hoạch theo kế hoạch của UBND tỉnh Điện Biên về Đề án QHTTPT Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ-Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

  – Hoàn thành tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung ý kiến các Bộ, ngành và địa phương báo cáo Tổng cục Du lịch trình Bộ xem xét thẩm định Đề án QHTTPT Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, TP. Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

  – Thực hiện các công việc chuyên môn theo kế hoạch năm 2015 với Đề án QHTTPT du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

  2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học-môi trường và Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

  – Hội thảo xin ý kiến chuyên gia và hoàn thiện báo cáo theo góp ý; tổ chức nghiệm thu trong tháng 12/2015 của 05 đề tài NCKH cấp cơ sở 2015.

  – Tổ chức tập huấn tại Thanh Hóa theo kế hoạch được duyệt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch.

  – Hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng trong năm 2015:

  + Hoàn thành thánh quyết toán nhiệm vụ Đoàn ra.

  + Nhiệm vụ thông tin khoa học công nghệ: Tổ chức nghiệm thu trong tháng 12.

  + Thu thập, phân tích các chính sách ban hành của Nhà nước và các địa phương có liên quan đến du lịch: Xây dựng dự thảo báo cáo và tổ chức nghiệm thu tháng 12.

  3. Nhiệm vụ thuộc Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch

  – Hoàn thành thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán nhiệm vụ xây dựng “Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý và điều chỉnh quy hoạch phát triển du lịch”.

  – Tổ chức triển khai thực hiện và nghiệm thu 05 nhiệm vụ còn lại năm 2015 theo kế hoạch đã được phê duyệt như tổ chức hội thảo xin ý kiến chuyên gia, thanh lý nghiệm thu các chuyên đề, hoàn thiện báo cáo tổng hợp và báo cáo nghiệm thu:

  + Nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng sản phẩm đặc thù vùng đồng bằng sông Hồng”.

  + Nhiệm vụ “Hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng sản phẩm du lịch Hậu Giang”

  + Nhiệm vụ “Tổ chức khảo sát 7 vùng du lịch và Hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam”: Tổ chức hội nghị tại Hà Nội ngày 25/12/2015 và tổ chức báo cáo nghiệm thu.

  + Nhiệm vụ “Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

  + Nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng sản phẩm đặc thù vùng miền núi phía Bắc”.

  4. Công tác quy hoạch phát triển du lịch với các địa phương

  – Hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu địa phương dự án Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030.

  – Hoàn thiện báo cáo theo ý kiến của Sở VHTTDL Bắc Kạn gửi xin ý kiến cơ Sở, ban ngành Bắc Kạn và Bộ dự án QHTTPT du lịch tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

  – Triển khai thực hiện, dự án QHTTPT du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo tiến độ và kế hoạch đã được duyệt.

  – Tiếp tục bám sát, báo cáo thẩm định khi có yêu cầu của địa phương các dự án với Quảng Trị, Bình Định.

  5. Công tác tổ chức, hành chính và tài chính

  – Tiếp tục bám sát việc phê duyệt Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện NCPT Du lịch và dự thảo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Viện NCPT Du lịch theo Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện theo Nghị định 115 đã trình Tổng cục Du lịch.

  – Thực hiện đánh giá cán bộ, viên chức và người lao động; bình xét thi đua, khen thưởng năm 2015 và kê khai tài sản, thu nhập của đối tượng liên quan.

  – Triển khai, sắp xếp tổ chức, tuyển dụng nhân sự theo đề án Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện theo Nghị định 115/2000/NĐ-CP đã được phê duyệt.

  – Thực hiện báo cáo đánh giá tổng kết năm 2015 và xây dựng kế hoạch năm 2016.

  – Chuẩn bị in thiệp chúc mừng năm mới, các ấn phẩm của Viện.

  – Phòng Kế toán dự thảo công văn gửi các chủ trì nhiệm vụ, các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc gia hạn, chuyển kinh phí và hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán các nhiệm vụ theo năm tài chính 2015.

  6. Các công việc khác

  – Tiếp tục tham gia sửa đổi, bổ sung Luật du lịch (sửa đổi) theo yêu cầu của Tổng cục Du lịch.

  – Tổ chức gặp mặt cựu quân nhân nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12).

        Các nhiệm vụ khác không nêu trong thông báo này, trưởng các đơn vị, chủ trì các nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

        Thừa lệnh Viện trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính thông báo./.

   

  category

  Bài cùng chuyên mục