Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025

  Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã giao Tổng cục Du lịch, trực tiếp là Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch xây dựng Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025.  Ngày 13/8/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025 tại Quyết định số 2292/QĐ-BVHTTDL.

  Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025 xác định các nhiệm vụ trọng tâm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì và thực hiện gồm:

  • Thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển du lịch trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  • Ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, công nghệ số trong ngành du lịch
  • Tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch
  • Phát triển sản phẩm du lịch và quản lý chất lượng dịch vụ du lịch
  • Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi, phát triển trong bối cảnh tác động của đại dịch
  • Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thị trường lao động du lịch bền vững
  • Phát triển thị trường, tăng cường xúc tiến, quảng bá và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về du lịch

  Ngoài ra, Chương trình cũng chỉ rõ các nhiệm vụ mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải phối hợp thực hiện với các Bộ, ngành, địa phương , tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp nhằm phục hồi và phát triển ngành du lịch.

  Toàn văn quyết định xem tại file đính kèm dưới đây:

  2021-8-13 – QD 2292.BVHTTDL

  Bài cùng chuyên mục