Guide FAQ Regulations

Science and technology

Khảo sát Sản phẩm Du lịch liên quốc gia Việt – Trung – EnTừ ngày 02/8-8/8/2018, Tổng cục Du lịch tổ chức Đoàn khảo sát Sản phẩm Du lịch liên quốc gia Việt – Trung tại hai địa phương Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc). Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch của Bộ Văn hoá, T…

30.01.2019

Hội thảo Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050Để đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới, thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Tổng cục Du lịch, trực tiếp là Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch thực hiện xâ…

30.01.2019

Hội thảo Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 – EnĐể đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới, thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Tổng cục Du lịch, trực tiếp là Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch thực hiện xâ…

30.01.2019