Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá hiện trạng tài nguyên môi trường

  Phần mở đầu

  Phần INhững vấn đề chung

  1.1    – Đánh giá hiện trạng số liệu về môi trường du lịch

  1.2    –Mô hình đánh giá hiện trạng môi trường du lịch từ các số liệu điều tra

  1.3    – Một số biểu mẫu thống kê, báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng môi trường từ các số liệu điều tra và số liệu báo cáo hàng năm

  Phần 2Tổ chức cơ sở dữ liệu và xây dựng các modul chương trình

  2.1 – Tổ chức cơ sở dữ liệu

  2.2 – Xây dựng các modul chương trình

  Phần 3Cài đặt và cập nhật số liệu thử nghiệm

  3.1 – Quy trình nhập dữ liệu

  3.2 – Dữ liệu quan trắc môi trường khu du lịch Hồ Núi Cốc

  3.3 – Dữ liệu  quan trắc môi trường khu du lịch đảo Phú Quốc

  3.4 – Dữ liệu  các bài viết liên quan đến khái niệm, hiện trạng môi trường

  3.5 – Nhận xét và kiến nghị

  Tài liệu tham khảo chính

  Mục tiêu đề tài

   

  – Xây dựng phần mềm cập nhật, quản lý CSDL (với những giới hạn về nội dung) về hiện trạng môi trường du lịch phục vụ đánh giá hiện trạng môi trường ngành du lịch;

  – Thí điểm cập nhật vào CSDL  dữ liệu đã có sẵn của một vài điểm du lịch, đô thị du lịch và khu du lịch.

   

  Nội dung đề tài:

   

  1- Phân tích, đánh giá hiện trạng số liệu về môi trường du lịch và việc thu thập, đo đạc, xử lý các số liệu điều tra về  hiện trạng môi trường du lịch. Xây dựng quy trình thu thập, đo đạc và xử lý các số liệu điều tra về  hiện trạng môi trường du lịch.

   

  2- Hệ thống hóa  và  chuẩn hoá  thông tin dữ liệu về môi trường du lịch

          – Thu thập, phân loại, lựa chọn và hệ thống hóa các thông số, chỉ tiêu đặc trưng và TCMT liên quan phục vụ cho việc đánh  giá hiện trạng môi trường du lịch;

          – Chuẩn hóa và mã hóa thông tin dữ liệu về môi trường du lịch : chuẩn hóa danh mục, kiểu dữ liệu môi trường; danh mục, loại khu tuyến điểm du lịch…)

   

  3- Nghiên cứu xây dựng mô hình và quy trình đánh giá hiện trạng môi trường du lịch từ các số liệu điều tra.

   

  4. Phân tích và thiết kế hệ thống

       + Xây dựng mô hình dữ liệu, phương thức truy cập, tra cứu, cập nhật  CSDL;

       + Xây dựng cấu trúc  CSDL : xây dựng các bảng thông tin với các trường dữ liệu để lưu trữ các thông tin về hiện trạng môi trường, Bảng các tiêu chuẩn môi trường, bảng danh mục các khu tuyến điểm…) và  mô hình thực thể quan hệ;

       + Xây dựng các biểu mẫu thống kê, báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng môi trường phù hợp với nội dung cơ sở dữ liệu ;

       + Xây dựng quy trình cập nhật thông tin.

   

  5.  Xây dựng các modul chương trình (trên nền Web)

         +  Modul nhập và xử lý dữ liệu đầu vào ( dữ liệu kết quả đo đạc; dữ liệu về các tiêu chuẩn, chỉ tiêu chất lượng  môi trường du lịch…);

         + Modul tìm kiếm, tra cứu thông tin;

         + Modul  đánh giá  hiện trạng môi trường;

         + Modul kết xuất các biểu mẫu báo cáo;     

         + Modul quản trị hệ thống

   

   6. Cài đặt và thử nghiệm

        +  Thu thập dữ liệu môi trường phục vụ cho đánh giá thử nghiệm hệ thống

        + Cập nhật  dữ liệu  về  hiện trạng MTDL tại  một vài khu, điểm du lịch;

        + Đánh giá, thử nghiệm hệ thống;

        + Chỉnh sửa CSDL và  chương trình ;

        + Cài đặt  Website (với CSDL  được xây dựng)  trên máy chủ của Viện NCPT Du lịch.

   

  Địa chỉ ứng dụng kết quả đề tài: Cơ quan quản lý Nhà nước về Du lịch

  Bài cùng chuyên mục