Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch trung tâm du lịch Hải Phòng – Quảng Ninh

    MỤC LỤC   
       
    LỜI NÓI ĐẦU   
    CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG DỰ ÁN   
    PHẦN I: VỊ TRÍ, MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRUNG TÂM DU LỊCH HẢI PHÒNG – QUẢNG NINH   
I.    VỊ TRÍ CỦA TRUNG TÂM DU LỊCH HẢI PHÒNG – QUẢNG NINH TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA CẢ NƯỚC VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI  CỦA ĐỊA PHƯƠNG:   
1.    Những nhận định tổng quát:   
2.    Vị trí của du lịch Hải Phòng – Quảng Ninh trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của trung tâm:   
3.    Vị trí của du lịch Hải Phòng – Quảng Ninh trong chiến lược phát triển du lịch của cả nước:   
II.    NHỮNG QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM DU LỊCH HẢI PHÒNG-QUẢNG NINH THỜI KỲ 1998-2010:   
1.    Những quan điểm:   
2.    Những mục tiêu :   
2.1.    Mục tiêu kinh tế :   
2.2.    Mục tiêu bảo đảm an ninh chính trị và an toàn xã hội:   
2.3.    Mục tiêu về văn hoá xã hội :   
2.4.    Mục tiêu về môi trường:   
2.5.    Mục tiêu hỗ trợ phát triển :   
3.    Các chiến lược phát triển du lịch :   
3.1.    Chiến lược về sản phẩm du lịch :   
3.2.    Chiến lược thị trường :   
3.3.    Chiến lược về đầu tư du lịch :   
3.4.    Chiến lược nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch :   
3.5.    Chiến lược đào tạo và giáo dục du lịch:   
3.6.    Chiến lược về giữ gìn tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường thiên nhiên và nhân văn :   

PHẦN II: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM DU LỊCH HẢI  PHÒNG – QUẢNG NINH.   
I.    ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN DU LỊCH CỦA TRUNG TÂM DU LỊCH HẢI PHÒNG – QUẢNG NINH:   
1.    Điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch thiên nhiên:   
1.1.
Địa hình:   
1.2.    Khí hậu:   
1.3.    Thuỷ văn:   
1.4.    Sinh vật:   
1.5.    Các cảnh quan du lịch đặc biệt :   
2.    Điều kiện dân cư, kinh tế – xã hội và tài nguyên du lịch nhân văn:   
2.1.    Dân cư, quần cư (đô thị):   
2.2.    Dân tộc:   
2.3.    Các di tích lịch sử văn hoá, kiến trúc nghệ thuật :   
2.4.    Lễ hội:   
2.5.    Nghề thủ công truyền thống:   
2.6.    Đánh giá chung về tài nguyên nhân văn :   
II.    ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TỚI MÔI TRƯỜNG:   
1.    Các tác động tới môi trường từ hoạt động du lịch:   
1.1.    Tác động đến môi trường tự nhiên:   
1.2.    Tác động đến môi trường nhân văn:   
2.    Hiện trạng môi trường khu vực:   
2.1.    Tại Quảng Ninh:   
2.2.    Tại Hải Phòng:   
3.    Dự báo các tác động tới môi trường từ hoạt động du lịch:   
4.    Một số giải pháp nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường:   
4.1.    Giải pháp về cơ chế chính sách:   
4.2.    Giải pháp môi trường:   
4.3.    Giải pháp quy hoạch:   
4.4.    Giải pháp về tổ chức quản lý:   
4.5.    Giải pháp đầu tư:   
4.6.    Giải pháp tuyên truyền quảng cáo:   
4.7.    Giải pháp đào tạo:   
III.    ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH CỦA TRUNG TÂM DU LỊCH HẢI PHÒNG – QUẢNG NINH:   
1.    Khách du lịch:   
2.    Doanh thu từ du lịch:       
3.    Vị trí của ngành du lịch trong cơ cấu GDP của địa phương:   
4.    Hiện trạng về cơ sở vật chất kỹ thuật trong du lịch:   
5.    Hiện trạng lao động trong du lịch:   
6.    Hiện trạng về đầu tư trong du lịch:   
6.1.    Về đầu tư trong nước:   
6.2.    Về đầu tư nước ngoài:   
7.    Hiện trạng tổ chức quản lý các hoạt động kinh doanh du lịch:   
IV.    HIỆN TRẠNG CƠ SỞ HẠ TẦNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH:   
1.    Giao thông vận tải:   
1.1.    Đường bộ:   
1.2.    Đường sắt:   
1.3.    Đường biển:   
1.4.    Đường sông:   
1.5.    Đường không:   
2.    Cơ sở hạ tầng về cung cấp điện:   
2.1.    Tiềm năng năng lượng điện:   
2.2.    Cơ sở hạ tầng ngành điện:   
3.    Cấp, thoát nước:   
3.1.    Nguồn nước:   
3.2.    Tình hình cung cấp nước sạch trong khu vực:   
4.    Bưu chính viễn thông:   
5.    Kết luận và kiến nghị:   
    PHẦN III: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRUNG TÂM DU LỊCH HẢI PHÒNG – QUẢNG NINH THỜI KỲ 1998 – 2010 VÀ ĐẾN NĂM 2020   
I.    ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH THEO NGÀNH:   
1.    Định  hướng tổng quát:   
2.    Các tính toán dự báo:   
2.1.    Cơ sở để dự báo:   
2.2.    Các chỉ tiêu cụ thể:   
3.    Định hướng phát triển thị trường khách du lịch:   
3.1.    Khách quốc tế:   
3.2.    Thị trường khách nội địa:   
III.    ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN LÃNH THỔ DU LỊCH:   
1.    Quan điểm:   
2.    Mục đích:   
3.    Các căn cứ để định hướng tổ chức không gian lãnh thổ du lịch:   
4.    Định hướng phát triển không gian du lịch theo trục phát triển kinh tế- xã hội của trung tâm Hải Phòng – Quảng Ninh:   
4.1.    Phát triển không gian du lịch theo trục quốc lộ 18:   
4.2.    Phát triển không gian du lịch theo trục quốc lộ 5 và tỉnh lộ 14.   
5.    Định hướng phân khu chức năng trong lãnh thổ du lịch:   
5.1.    Không gian hạt nhân của trung tâm du lịch Hải Phòng – Quảng Ninh là cụm du lịch "Hạ Long – Cát Bà":   
5.2.    Các không gian du lịch vệ tinh (các cụm du lịch phụ trợ):   
6.    Quy hoạch tổ chức các trung tâm và tuyến, điểm du lịch:   
6.1.    Trung tâm du lịch thành phố Hải Phòng và các tuyến điểm du lịch chính:   
6.2.    Trung tâm du lịch thành phố Hạ Long và các tuyến điểm du lịch chính:   
7.    Các giải pháp chủ yếu phát triển không gian du lịch:   
IV.    ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH:   
1.    Những định hướng chính:   
1.1.    Phát triển hệ thống khách sạn và các công trình dịch vụ du lịch:   
1.2.    Phát triển hệ thống các công trình vui chơi giải trí:   
1.3.    Tôn tạo các di tích văn hoá – lịch sử và phát triển các lễ hội truyền thống phục vụ du lịch:   
1.4.    Nâng cao trình độ quản lý và nghiệp vụ du lịch cho cán bộ và lao động trong ngành du lịch:   
1.5.    Xây dựng phát triển hệ thống an ninh và an toàn du lịch:   
2.    Các dự án ưu tiên đầu tư du lịch tại khu vực Hải Phòng – Quảng Ninh:   
2.1.    Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư phát triển du lịch:   
2.2.    Mô tả một số dự án ưu tiên đầu tư phát triển du lịch:   
    KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ   
    PHỤ LỤC   

Bài cùng chuyên mục