Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch trung tâm du lịch Hà Nội và phụ cận

  MỤC LỤC
   
  Trang
  LỜI NÓI ĐẦU
  1
  PHẦN I: VỊ TRÍ, MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRUNG TÂM DU LỊCH HÀ NỘI VÀ PHỤ CẬN
  3
  VỊ TRÍ CỦA TRUNG TÂM DU LỊCH HÀ NỘI VÀ PHỤ CẬN TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA CẢ NƯỚC VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG
  3
  Vị trí địa lý
  3
  Vị trí của du lịch của Trung tâm du lịch Hà Nội và phụ cận trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của trung tâm
  3
  Vị trí của du lịch của Trung tâm du lịch Hà Nội và phụ cận trong chiến lược phát triển du lịch của cả nước
  3
  NHỮNG QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM DU LỊCH HÀ NỘI VÀ PHỤ CẬN THỜI KỲ 2000-2020
  4
  Những quan điểm
  4
  Những mục tiêu
  4
  Các chiến lược phát triển 
  4
  PHẦN II: ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA TRUNG TÂM DU LỊCH HÀ NỘI VÀ PHỤ CẬN
  5
  ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN DU LỊCH
  5
  Điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch thiên nhiên
  5
  Điều kiện dân cư kinh tế – xã hội và tài nguyên du lịch nhân văn
  8
  ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH
  10
  Hiện trạng thị trường khách du lịch
  10
  Doanh thu
  12
  Tổng sản phẩm ngành du lịch (GDP)
  13
  Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch
  14
  Lao động ngành du lịch
  17
  Đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào du lịch
  18
  Hiện trạng tổ chức quản lý các hoạt động kinh doanh du lịch
  20
  ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CƠ SỞ HẠ TẦNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
  23
  Giao thông vận tải
  23
  Cung cấp điện
  24
  Cung cấp nước sạch
  24
  Bưu chính viễn thông
  25
  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TỪ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
  25
  Các tác động của hoạt động du lịch tới môi trường
  25
  Hiện trạng môi trường tự nhiên khu vực
  25
  Dự báo một số ảnh hưởng từ hoạt động du lịch đến môi trường
  27
  Các giải pháp nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực từ hoạt động du lịch đến môi trường
  28
  PHẦN III: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRUNG TÂM DU LỊCH HÀ NỘI VÀ PHỤ CẬN THỜI KỲ 2000 – 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
  30
  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH THEO NGÀNH
  30
  Mục tiêu tổng quát
  30
  Các tính toán dự báo phát triển
  31
  Định hướng thị trường Trung tâm du lịch Hà Nội và phụ cận
  37
  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN LÃNH THỔ DU LỊCH
  38
  Các quan điểm phát triển
  38
  Giới hạn không gian du lịch Hà Nội và phụ cận
  38
  Không gian kinh tế – xã hội
  39
  Định hướng phát triển không gian du lịch
  40
  Định hướng tổ chức không gian du lịch
  40
  Một số giải pháp chủ yếu phát triển không gian du lịch trung tâm du lịch Hà Nội và phụ cận
  42
  ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
  43
  Định hướng chung
  43
  Các định hướng chính
  43
  Các dự án ưu tiên đầu tư phát triển du lịch
  43
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  45

  Bài cùng chuyên mục