Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch trung tâm du lịch Hà Nội và phụ cận

MỤC LỤC
 
Trang
LỜI NÓI ĐẦU
1
PHẦN I: VỊ TRÍ, MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRUNG TÂM DU LỊCH HÀ NỘI VÀ PHỤ CẬN
3
VỊ TRÍ CỦA TRUNG TÂM DU LỊCH HÀ NỘI VÀ PHỤ CẬN TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA CẢ NƯỚC VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG
3
Vị trí địa lý
3
Vị trí của du lịch của Trung tâm du lịch Hà Nội và phụ cận trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của trung tâm
3
Vị trí của du lịch của Trung tâm du lịch Hà Nội và phụ cận trong chiến lược phát triển du lịch của cả nước
3
NHỮNG QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM DU LỊCH HÀ NỘI VÀ PHỤ CẬN THỜI KỲ 2000-2020
4
Những quan điểm
4
Những mục tiêu
4
Các chiến lược phát triển 
4
PHẦN II: ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN VÀ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA TRUNG TÂM DU LỊCH HÀ NỘI VÀ PHỤ CẬN
5
ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN DU LỊCH
5
Điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch thiên nhiên
5
Điều kiện dân cư kinh tế – xã hội và tài nguyên du lịch nhân văn
8
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH
10
Hiện trạng thị trường khách du lịch
10
Doanh thu
12
Tổng sản phẩm ngành du lịch (GDP)
13
Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch
14
Lao động ngành du lịch
17
Đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào du lịch
18
Hiện trạng tổ chức quản lý các hoạt động kinh doanh du lịch
20
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CƠ SỞ HẠ TẦNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
23
Giao thông vận tải
23
Cung cấp điện
24
Cung cấp nước sạch
24
Bưu chính viễn thông
25
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TỪ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
25
Các tác động của hoạt động du lịch tới môi trường
25
Hiện trạng môi trường tự nhiên khu vực
25
Dự báo một số ảnh hưởng từ hoạt động du lịch đến môi trường
27
Các giải pháp nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực từ hoạt động du lịch đến môi trường
28
PHẦN III: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRUNG TÂM DU LỊCH HÀ NỘI VÀ PHỤ CẬN THỜI KỲ 2000 – 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
30
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH THEO NGÀNH
30
Mục tiêu tổng quát
30
Các tính toán dự báo phát triển
31
Định hướng thị trường Trung tâm du lịch Hà Nội và phụ cận
37
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN LÃNH THỔ DU LỊCH
38
Các quan điểm phát triển
38
Giới hạn không gian du lịch Hà Nội và phụ cận
38
Không gian kinh tế – xã hội
39
Định hướng phát triển không gian du lịch
40
Định hướng tổ chức không gian du lịch
40
Một số giải pháp chủ yếu phát triển không gian du lịch trung tâm du lịch Hà Nội và phụ cận
42
ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
43
Định hướng chung
43
Các định hướng chính
43
Các dự án ưu tiên đầu tư phát triển du lịch
43
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
45

Bài cùng chuyên mục