Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch

  Ngày 29/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch đã ký ban hành Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

  Theo đó, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của các bộ, ngành và địa phương liên quan trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình quốc gia về phát triển du lịch trong từng thời kỳ phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

  Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ giải pháp, cơ chế, chính sách về phát triển du lịch; giải quyết những vướng mắc liên quan đến chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch vượt quá thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành và địa phương.

  Đồng thời, Ban Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương trong việc xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình cụ thể về phát triển du lịch phù hợp với kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của cả nước…

  Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; quyết định và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Ban Chỉ đạo.

  Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

  Ban Chỉ đạo sẽ họp định kỳ 6 tháng một lần. Trường hợp cần thiết Trưởng Ban Chỉ đạo có thể triệu tập họp bất thường hoặc phiên họp mở rộng.

  Trước đó, Thủ tướng đã quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo./.
   
  Nguồn: TTXVN

  Bài cùng chuyên mục