Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của 3 Vùng du lịch: Đồng Bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc, Vùng Bắc Trung Bộ và Vùng Tây Nguyên

     Năm 2012, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (Tổng cục Du lịch) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao nhiệm vụ nghiên cứu lập  Quy hoạch tổng thể phát triển của 3 vùng du lịch: Vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông bắc, Vùng Bắc trung Bộ và vùng Tây Nguyên. Ngày 11/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2161/QĐ-TTg  phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Quyết định số 2162/QĐ-TTg phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và Quyết định số 2163/QĐ-TTg phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng Bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. 

     Nội dung phê duyệt các Quy hoạch nêu rõ quan điểm, mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể phát triển du lịch của mỗi Trung trong mối tương quan chung và thực hiện theo quan điểm mục tiêu phát triển du lịch đã được chỉ ra trong Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2020. Các Quy hoạch Vùng đồng thời chỉ ra những sản phẩm đặc trưng theo từng vùng tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch cho các vùng đó nói riêng và cả nước nói chung.

     Các định hướng phát triển chủ yếu tập trung vào liên kết phát triển sản phẩm đặc trưng Vùng và xúc tiến quảng bá, phát triển thương hiệu du lịch Vùng. Nội dung hành động thể thiện trong từng lĩnh vực: Phát triển thị trường khách du lịch; đẩy mạnh phát triển đồng thời cả du lịch nội địa và du lịch quốc tế; chú trọng phân đoạn thị trường khách có mục đích du lịch thuần túy, nghỉ dưỡng, lưu trú dài ngày và chi tiêu cao; Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù và bổ trợ địa phương; Tổ chức không gian du lịch các khu, tuyến điểm, đô thị du lịch; Đầu tư phát triển du lịch và Tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch.

     Các nhóm giải pháp thực hiện quy hoạch gồm: Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; về huy động vốn đầu tư; về xúc tiến, quảng bá; về tổ chức quản lý quy hoạch; về ứng dụng khoa học, công nghệ; về hợp tác quốc tế; về bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch và nhóm giải pháp ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu…

    Toàn văn các Quyết định phê duyệt và Báo cáo tổng hợp của các Quy hoạch sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

  Bài cùng chuyên mục