Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Công khai thông tin đề tài NCKH cấp Bộ 2016-2017: Quản lý nhà nước đối với sự dịch chuyển lao động du lịch trong quá trình hội nhập cộng đồng ASEAN

Tên nhiệm vụ: Quản lý nhà nước đối với sự dịch chuyển lao động du lịch trong quá trình hội nhập cộng đồng ASEAN.

Tên chủ nhiệm nhiệm vụ:              TS. Đỗ Thị Thanh Hoa

Các thành viên thực hiện chính:   TS. Trương Sỹ Vinh

                                                          TS. Đỗ Cẩm Thơ

                                                          TS. Bùi Sỹ Tuấn

                                                          Ths. Nguyễn Hoàng Mai

                                                          Ths. Trần Phú Cường

                                                          Ths. Nguyễn Thị Xuân Mai

          Thư ký khoa học                      Ths. Trần Thị Tuyết Mai

   Mục tiêu của nhiệm vụ:

   – Làm rõ một số vấn đề về quản lý nhà nước đối với dịch chuyển lao động trong hội nhập ASEAN; Xu hướng dịch chuyển lao động du lịch khi MRA-TP chính thức triển khai trong thực tế;

   – Đề xuất định hướng, giải pháp quản lý nhà nước đối với sự dịch chuyển lao động du lịch trong quá trình hội nhập ASEAN góp phần tạo ra định hướng chiển lược cho công tác quản lý nhà nước về nhân lực du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam theo hướng bền vững và hội nhập.

Các nội dung chính:

   – Hệ thống, làm rõ một số khái niệm, các tác động và yếu tố ảnh hưởng dịch chuyển lao động, một số nội dung chính của quản lý nhà nước về dịch chuyển lao động du lịch và dịch chuyển lao động trong hội nhập ASEAN (dịch chuyển lao động theo công nhận lẫn nhau giữa các nước ASEAN);

   – Tổng quan được thực trạng và những vấn đề đặt ra trong quản lý nhà nước về dịch chuyển lao động du lịch trong hội nhập ASEAN và dịch chuyển lao động du lịch theo thỏa thuận MRA-TP;

   – Dự bảo xu hướng dịch chuyển lao động giữa Việt Nam và các nước ASEAN theo các nhóm nghề được công nhận lẫn nhau;

   – Xác định các quan điểm, định hướng tham gia dịch chuyển lao động du lịch trong quá trình hội nhập ASEAN. Đề xuất một số giải pháp quản lý nhà nước đối với dịch chuyển lao động du lịch trong hội nhập ASEAN về tổ chức quản lý, về xây dựng chính sách, phát triển nguồn nhân lực, truyền thông, hợp tác quốc tế.

   Thời gian thực hiện: 2016 – 2017

   Tổng kinh phí được duyệt: 500.000.000 đồng

   Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:

   – Báo cáo tổng hợp, tóm tắt đề tài.

   – Báo cáo tập hợp các nội dung nghiên cứu chính.

   – Báo cáo khảo sát, điều tra xã hội học.

Bài cùng chuyên mục