Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Đề tài NCKH cấp Bộ “Phương hướng phát triển du lịch Nghiên cứu xây dựng tiêu chí các khu, tuyến, điểm du lịch ở Việt Nam”

  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Đặt vấn đề

  2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu

  2.1. Mục tiêu

  2.2. Các nội dung nghiên cứu chính

  3. Giới hạn nghiên cứu

  3.1. Về không gian

  3.2. Về thời gian

  3.3. Về nội dung nghiên cứu

  4. Phương pháp nghiên cứu

  5. Quy trình nghiên cứu

  PHẦN NỘI DUNG

  CHƯƠNG I

  LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KHU, TUYẾN, ĐIỂM DU LỊCH

  1.1. Khái niệm khu, tuyến, điểm du lịch

  1.1.1. Khu du lịch

  1.1.2. Điểm du lịch

  1.1.3. Tuyến du lịch

  1.2. Vai trò ý nghĩa của các khu tuyến điểm du lịch đối với sự phát triển du lịch ở Việt Nam

  1.3. Các điều kiện để hình thành, phát triển và quản lý các khu, tuyến, điểm du lịch

  1.3.1. Các điều kiện để tổ chức hình thành phát triển khu du lịch

  1.3.2. Các điều kiện để hình thành phát triển điểm du lịch

  1.3.3. Các điều kiện để hình thành phát triển tuyến du lịch

  1.4. Các nhóm tiêu chí chính của các khu, tuyến, điểm du lịch

  1.4.1. Khái niệm về tiêu chí

  1.4.2. Các nhóm tiêu chí chính cho các khu, tuyến điểm du lịch

  1.5. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong việc xác định tiêu chí phát triển các khu, tuyến, điểm du lịch

  1.5.1. Kinh nghiệm của một số nước Châu Âu

  1.5.2. Kinh nghiệm của các nước Bắc Mỹ

  1.5.3. Kinh nghiệm của một số nước Châu Á

  1.5.4. Các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xây dựng tiêu chí các khu, tuyến, điểm du lịch

  CHƯƠNG II

  THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU, TUYẾN, ĐIỂM DU LỊCH Ở VIỆT NAM

  2.1. Thực trạng phát triển du lịch Việt Nam

  2.1.1. Tài nguyên du lịch và các nguồn lực cho phát triển du lịch

  2.1.2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chuyên ngành

  2.2. Thực trạng phát triển của hệ thống các khu, tuyến, điểm du lịch ở Việt Nam

  2.2.1. Thực trạng phát triển các khu du lịch

  2.2.2. Thực trạng phát triển các điểm du lịch

  2.2.3. Thực trạng phát triển các tuyến du lịch

  2.3. Đánh giá thực trạng hệ thống các văn bản về quản lý du lịch và quản lý tổ chức hình thành phát triển các khu, tuyến, điểm du lịch

  2.3.1. Tổng hợp hệ thống các văn bản liên quan đến quản lý du lịch

  2.3.2. Đánh giá thực trạng về hiệu lực, hiệu quả thực hiện và thi hành các văn bản liên quan đến quản lý du lịch

  CHƯƠNG III

  XÂY DỰNG TIÊU CHÍ CÁC KHU DU LỊCH Ở VIỆT NAM

  3.1. Định hướng đầu tư phát triển du lịch Việt Nam

  3.1.1. Một số mục tiêu chính phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2010:

  3.1.2. Định hướng đầu tư phát triển du lịch

  3.2. Tiêu chí các khu, tuyến điểm du lịch

  3.2.1. Tiêu chí các điểm du lịch

  3.2.2. Tiêu chí các tuyến du lịch

  3.2.3. Tiêu chí các khu du lịch

  3.2.3.1. Các tiêu chí chung

  3.2.3.2. Tiêu chí cụ thể cho các khu du lịch

  3.2.3.3. Một số tiêu chuẩn đối với các khu chức năng trong khu du lịch

  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

  1. Kết luận

  2. Kiến nghị

  PHỤ LỤC

  Tính cấp thiết của đề tài:

  Du lịch là ngành kinh tế mang tính định hướng tài nguyên rõ nét, sự phát triển của ngành phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng trong đó sự phong phú, tính đa dạng và hấp dẫn của tài nguyên du lịch đóng vai trò tối quan trọng bởi tài nguyên du lịch là một trong những yếu tố cơ bản để hình thành các khu, tuyến, điểm du lịch – nơi diễn ra các hoạt động du lịch.

   Việc tổ chức hình thành và hoạt động của các khu, tuyến, điểm du lịch ở nước ta diễn ra rất sôi động, đa dạng. Trong thời gian qua các khu, tuyến, điểm du lịch đã đóng góp không nhỏ vào quá trình phát triển du lịch của nước ta, nhưng thực tiễn phát triển cũng đã chỉ ra nhiều vấn đề cần được sớm giải quyết: Phần lớn các khu du lịch được hình thành một cách tự phát, thiếu các tiêu chí thống nhất, nhìn chung quy mô còn quá nhỏ bé, chưa tạo nên được những khu du lịch lớn có tầm cỡ, có thể cung cấp các dịch vụ du lịch đồng bộ, đa dạng, có khả năng cạnh tranh trong khu vực, có sức thu hút đối với khách du lịch quốc tế; mô hình tổ chức quản lý khu du lịch còn nhiều bất cập. Xuất phát từ thực tế này, đề tài nghiên cứu khoa học: “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí khu, tuyến, điểm du lịch” tập trung nghiên cúu về lý luận cơ bản và thực tiễn của trong và ngoài nước để từ đó xây dựng hệ thống tiêu chí cho các khu, tuyến, điểm du lịch ở Việt Nam, làm cơ sở cho các định hướng tổ chức, phát triển hợp lý, có hiệu quả đồng thời có được những thiết chế mang tính pháp quy làm công cụ quản lý nhà nước đối với hệ thống các khu, tuyến điểm du lịch ở Việt Nam, đây cũng chính là lý do nghiên cứu của đề tài.

  Mục tiêu đề tài:

  Nghiên cứu xây dựng tiêu chí các khu, tuyến, điểm du lịch phục vụ công tác đánh giá, công nhận các khu, tuyến, điểm du lịch đang hoạt động và phục vụ việc hình thành các khu, tuyến, điểm du lịch mới trên phạm vi toàn quốc.

  Phương pháp nghiên cứu:

  – Phương pháp điều tra thực địa

  – Phương pháp phân tích tổng hợp và phân tích hệ thống

  – Phương pháp toán thống kê và thống kê du lịch

  – Phương pháp chuyên gia và tư vấn

  Nội dung đề tài:

  Báo cáo đánh giá hiện trạng phát triển và khai thác các khu, tuyến, điểm du lịch ở Việt Nam.

  Báo cáo kinh nghiệm hình thành, phát triển các khu, tuyến, điểm du lịch ở một số nước trong khu vực

  Hệ thống tiêu chí cho các khu, tuyến, điểm du lịch.

  Kết quả đề tài:           

  Tổng hợp hệ thống lý luận về khu, tuyến, điểm du lịch:

  §     Các khái niệm về khu, tuyến, điểm du lịch; vai trò, ý nghĩa của các khu, tuyến, điểm du lịch đối với sự phát triển của du lịch Việt Nam,

  §     Các điều kiện để hình thành, phát triển và quản lý các khu, tuyến, điểm du lịch,

  §     Những nhóm tiêu chí chính để xây dựng khu, tuyến, điểm du lịch.

  Đúc kết kinh nghiệm thực tiễn của một số nước trong việc xác định tiêu chí xây dựng các khu, tuyến, điểm du lịch (chủ yếu nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước như Trung Quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ…) làm cơ sở cho việc xác định tiêu chí các khu, tuyến, điểm du lịch ở Việt Nam.

  Đánh giá hiện trạng phát triển các khu, tuyến, điểm du lịch ở Việt Nam qua các khía cạnh chính:

  §     Thực trạng công tác phát triển và khai thác các khu, tuyến, điểm du lịch,

  §     Hệ thống các văn bản pháp lý liên quan đến công tác quản lý du lịch nói chung, quản lý phát triển các khu, tuyến, điểm du lịch nói riêng.

  Đề xuất tiêu chí xây dựng các khu, tuyến, điểm du lịch ở Việt Nam, cụ thể:

  §     Tiêu chí xây dựng các khu du lịch biển,

  §     Tiêu chí xây dựng các khu du lịch núi,

  §     Tiêu chí xây dựng các khu du lịch hỗn hợp.

  Đề tài được nghiệm thu cấp Bộ đạt loại khá. Một số tiêu chí đưa ra trong đề tài đã được ban Soạn thảo Luật Du lịch – Tổng cục Du lịch chọn lựa đưa vào Luật Du lịch (Chương quản lý khu, tuyến, điểm và đô thị du lịch).

  Bài cùng chuyên mục