Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Đề tài NCKH cấp Bộ “Nghiên cứu áp dụng công nghệ client/server trong quản lý các thông tin TNMT du lịch”

  PHẦN MỞ ĐẦU

  1.  ĐẶT VẤN ĐỀ

  2.  MỤC TIÊU

  3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

  4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

  5. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  6. CÁC KẾT QUẢ  CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI

  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU CLIENT/SERVER VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CÁC THÔNG TIN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

  1.1. Tài  nguyên,  môi  trường  du  lịch  và  vấn  đề  quản  lý  các  thông  tin  tài nguyên  môi trường

  1.1.1. Tổng quan về tài nguyên và môi trường du lịch Việt Nam

  1.1.1.1. Tài nguyên du lịch Việt Nam

  1.1.1.2. Môi trường du lịch Việt Nam

  1.1.2. Thực trạng quản lý các thông tin về tài nguyên, môi trường du lịch

  1.1.2.1. Một số văn bản pháp luật có liên quan đến quản lý thông tin tài nguyên-môi

  trường

  1.1.2.2. Tình hình quản lý thông tin tài nguyên-môi trường

  1.1.2.3. Tình hình xây dựng và phát triển các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ quản lý thông tin tài nguyên-môi trường

  1.1.2.4. Một số hạn chế trong thu thập và phổ biến thông tin tài nguyên – môi trường

  1.1.3. Các  chỉ  tiêu,  thông  số,  tiêu  chuẩn  phục  vụ  cho  quản  lý  tài  nguyên,  môi trường du lịch:

  1.2. Cơ sở dữ liệu Client/Server

  1.2.1. Khái niệm về Client, Server và Client/Server

  1.2.2. Cấu hình cơ sở dữ liệu Client/Server

  1.2.3. Kiến trúc phần mềm cơ sở dữ liệu phân tán

  1.2.3.1. Mô hình cổng

  1.2.3.2. Mô hình giao diện chuẩn

  1.2.3.3 . Liên kết cơ sở dữ liệu mở của Microsoft

  1.2.3.4. Mô hình giao thức chuẩn

  1.2.3.5. Kiến trúc quan hệ phân tán

  1.3 . Kết luận chương

  CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG THEO CÔNG NGHỆ CLIENT/SERVER

  2.1. Phân tích, xây dựng mô hình GIS dạng Client/Server quản lý thông tin TNMT du   lịch

  2.1.1. Phân tích một số cấu trúc cơ bản của Hệ  thông tin địa lý  trực tuyến

  2.1.2. Xây  dựng  mô  hình  chức  năng  tổng  thể  hệ  thống  GIS dạng Client/Server

  quản lý  thông tin TNMT du   lịch

  2.1.3. Lựa chọn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu thuộc tính và phần mềm GIS hoạt động trên môi trường mạng

  2.2. Xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu  quản lý  thông tin TNMT du lịch

  2.2.1. Yêu cầu chung

  2.2.2. Mô hình tổ chức cơ sở dữ liệu

  2.2.3. Cấu trúc  chi tiết CSDL trên SQL Server

  2.3. Xây dựng các modul chương trình

  2.3.1. Xây dựng modul chương trình cập nhật dữ liệu

  2.3.2.  Xây dựng các modul chương trình  tìm kiếm, tra cứu và tổng hợp dữ liệu

  2.3.3. Xây dựng modul quản trị hệ thống

  2.3.4. Xây dựng giao diện chung và mô tả  họat động của chương trình

  CHƯƠNG 3: THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

  3.1. Dữ liệu về tài nguyên du lịch Việt Nam

  3.2. Dữ liệu môi trường khu vực hồ núi côc

  3.2.1. Khái quát chung về khu vực Hồ Núi Cốc

  3.2.2. Số liệu về môi trường khu vực Hồ Núi Cốc

  3.2.4. Cập nhật dữ liệu môi trường Hồ Núi Cốc vào cơ sở dữ liệu về tài nguyên môi trường du lịch

  3.3. Đánh giá chung

  KẾT LUẬN CHUNG

  Tính cấp thiết của đề tài:

              Trong những năm gần đây, du lịch Việt Nam đã có những bước tiến đáng khích lệ. Đặc biệt là từ những năm 1990 trở lại đây, cùng với chính sách mở cửa, hội nhập của Đảng và Nhà nước, ngành du lịch đã có những đóng góp tích cực vào nền kinh tế quốc dân..

  Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, một điều dễ nhận thấy là du lịch Việt Nam đã và đang góp phần gây ra những tác động tiêu cực tới các tài nguyên và môi trường – “cái nôi” của ngành du lịch. Cũng như ở nhiều nước khác trong khu vực và trên thế giới, những sự cố về môi trường như thoái hoá và xói mòn đất, ô nhiễm, suy giảm đa dạng sinh học, biến đối khí hậu, mất rừng, v.v… đã và đang diễn ra ở nhiều nơi và trên nhiều mức độ khác nhau ở nước ta.

  Những sự cố này này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, mà một trong những nguyên nhân cơ bản là hạn chế về năng lực nghiên cứu và quản lý nhà nước về du lịch, sự nhận thức chưa đầy đủ của đội ngũ những người làm công tác điều hành kinh doanh du lịch và của du khách vv… Một trong những biện pháp có hiệu quả để giải quyết những hạn chế này, góp phần khắc phục những biến động về môi trường như là việc nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển du lịch, áp dụng các công nghệ tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý các tài nguyên và môi trường mà ngành du lịch đang khai thác sử dụng.

  Thực tế trong những năm gần đây, ngành Du lịch đã chú trọng đầu tư nghiên cứu theo hướng này. Tuy nhiên, các cơ sở dữ liệu về tài nguyên môi trường thực sự còn thiếu cả về thông tin và phương pháp luận để xây dựng trong các môi trường khác nhau, cơ sở dữ liệu được tạo ra hầu hết theo nhu cầu của từng đơn vị, bằng các phần mềm hoạt động trên môi trường máy tính đơn lẻ nên còn mang tính phân tán, không đồng bộ dẫn đến khó bổ sung, cập nhật.

  Chính vì vậy để khắc phục các yếu kém trên, việc nghiên cứu áp dụng các thành tựu của công nghệ cơ sở dữ liệu khách chủ (Client/Server) kết hợp với những tính năng đặc thù của Hệ thông tin địa lý (GIS) trong môi trường dữ liệu phân tán để quản lý các thông tin tài nguyên môi trường một cách tập trung, thống nhất là một trong những việc cần thiết, đảm bảo tính đồng bộ và dễ dàng truy cập bổ sung, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý thông tin, số liệu của ngành. Một hệ Cơ sở dữ liệu như vậy được thiết lập và cập nhật đầy đủ sẽ là một công cụ hữu hiệu, là nguồn cung cấp và tổng hợp thông tin nhanh chóng, chính xác cho các nhà quản lý, nhà nghiên cứu về tài nguyên, môi trường du lịch, hỗ trợ cho công tác quản lý, kiểm soát và đánh giá về tài nguyên, môi trường du lịch. Đây cũng chính là lý do nghiên cứu của đề tài.

  Mục tiêu đề tài:

  Mục tiêu lâu dài:

  §     Quản lý được toàn bộ các thông tin về tài nguyên môi trường phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý vĩ mô của cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường.

  Mục tiêu trước mắt:

  §     Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu Client/Server và hệ thống phần mềm để quản lý tập trung các thông tin tài nguyên, môi trường du lịch trên mạng máy tính. Mô hình dữ liệu được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu áp dụng các thành tựu của công nghệ cơ sở dữ liệu khách chủ kết hợp với những tính năng đặc thù của Hệ thông tin địa lý trong môi trường dữ liệu phân tán để quản lý các thông tin tài nguyên môi trường một cách tập trung, thống nhất, đảm bảo tính đồng bộ và dễ dàng truy cập bổ sung, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý thông tin, số liệu của ngành.

  §     Thử nghiệm hệ thống với số liệu thật về một khu vực nghiên cứu để từ đó tạo cơ sở triển khai trên phạm vi rộng hơn.

  Phương pháp nghiên cứu:

  –          Phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống thông tin có cấu trúc

  –          Phương pháp tiếp cận hệ thống thông tin

  –          Phương pháp thiết kế hệ thông tin quản lý

  –          Phương pháp thu thập và xử lý tài liệu, số liệu thống kê

  Nội dung đề tài:

  Đưa ra tổng quan chung về thực trạng quản lý các thông tin tài nguyên môi trường du lịch, vấn đề áp dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường du lịch;

  Tổng hợp các vấn đề lý luận chung về hệ cơ sở dữ liệu Client/Server, hệ thông tin địa lý hoạt động trong môi trường dữ liệu phân tán và khả năng áp dụng trong quản lý các thông tin tài nguyên môi trường

  Đã xây dựng được mô hình cơ sở dữ liệu quản lý các thông tin tài nguyên môi trường du lịch, cấu trúc dữ liệu chi tiết của các modul chính. Mô hình dữ liệu được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu áp dụng các thành tựu của công nghệ cơ sở dữ liệu khách chủ kết hợp với những tính năng đặc thù của Hệ thông tin địa lý trong môi trường dữ liệu phân tán. Mô hình cho phép quản lý tập trung cơ sở dữ liệu, cho phép truy nhập đồng thời trên nhiều máy tính.

  Đã xây dựng được tập hợp các modul chương trình cho phép cập nhật , tra cứu, thống kê các dữ liệu về tài nguyên, môi trường du lịch theo một số chỉ tiêu ban đầu .

  Cơ sở dữ liệu và hệ thống các modul chương trình đã được đánh giá thử nghiệm thông qua việc cập nhật một số số liệu về tài nguyên, môi trường.

  Kết quả đề tài:

  Ý nghĩa khoa học: Các kết quả nghiên cứu đã mở ra khả năng áp dụng một phương pháp hiện đại tin cậy, làm cơ sở để xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quản lý tập trung các thông tin về tài nguyên, môi trường du lịch.

  Hiệu quả kinh tế của đề tài:

  Hiệu quả kinh tế – xã hội : Hệ cơ sở dữ liệu các thông tin về tài nguyên, môi trường xây dựng theo phương pháp trên là giúp giảm thời gian và công sức trong việc thu thập, phân loại và tổng hợp các dữ liệu về tài nguyên, môi trường du lịch, hỗ trợ cho công tác quản lý, kiểm soát và đánh giá về tài nguyên, môi trường du lịch.

  Địa chỉ ứng dụng kết quả đề tài:

  Các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, môi trường du lịch

  Bài cùng chuyên mục