Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định
 • EnglishEnglish
 • Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Giải pháp phát triển thương hiệu du lịch việt Nam”

     Ngày 24/01/2014, Hội đồng khoa học Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Giải pháp phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam”. Đề tài do Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch chủ trì và TS. Đỗ Cẩm Thơ, Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế làm chủ nhiệm thực hiện trong năm 2013. 

   NTĐTCấp Bộ 2013

    Báo cáo đề tài gồm 4 chương. Chương I tập trung tình bày về Cơ sở lý luận về phát triển thương hiệu du lịch, bao gồm: Thương hiệu du lịch quốc gia và các khái niệm liên quan; Quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch; Vai trò của thương hiệu trong công tác quản lý và phát triển du lịch; Các yếu tố tác động đến quá trình phát triển thương hiệu điểm đến du lịch; Yêu cầu về quản trị thương hiệu điểm đến du lịch. Chương II đi sâu phân tích Thực trạng hình thành thương hiệu du lịch Việt Nam, bao gồm: Quá trình hình thành thương hiệu du lịch Việt Nam; Thực trạng phát triển sản phẩm du lịch ở Việt Nam; Thực trạng xúc tiến quảng bá và hiệu quả đối với quá trình phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam; Hiện trạng và xu hướng thị trường, nhận diện hình ảnh và nhận thức thương hiệu du lịch Việt Nam; Nhận diện các giá trị thương hiệu du lịch Việt Nam so với cạnh tranh và kinh nghiệm quốc tế trong phát triển thương hiệu điểm đến du lịch. Chương III chỉ ra những định hướng và các giải pháp chủ yếu phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam: trong đó đề cập bối cảnh và định hướng phát triển của du lịch Việt Nam đến năm 2020; Định hướng chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam; Giải pháp về xúc tiến, quảng bá, truyền thông thương hiệu; Giải pháp về quản lý phát triển sản phẩm du lịch phù hợp phát triển thương hiệu; Giải pháp về tổ chức quản trị và đầu tư phát triển thương hiệu du lịch. Chương IV trình bày về các nhóm giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam gồm: Giải pháp về nâng cao nhận thức phát triển thương hiệu du lịch; về phối hợp liên ngành thúc đẩy phát triển thương hiệu du lịch; về thúc đẩy hợp tác quốc tế hỗ trợ việc phát triển thương hiệu du lịch.

     Hội đồng đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc và khách quan đánh giá đề tài được tổ chức triển khai công phu, nghiêm túc đảm bảo tiến độ. NỘi dung đề tài có giá trị khoa học với nhiều thông tin, dữ liệu phân tích sác đáng. Kết quả đề tài có giá trị cả lý luận và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu trực tiếp trong thực tiễn triển khai Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam. Các thành viên Hội đồng đã công tâm đánh giá đề tài đạt 93,4 điểm, xếp loại Xuất sắc. TS. Từ Mạnh Lương Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Viện NCPT Du lịch trong năm qua, trong đó có nhóm nghiên cứu thực hiện thành công đề tài này.

  Phương Linh – Phòng QLKH & HTQT

  Bài cùng chuyên mục